Šluknov - CZ042.3502.4212.0279.01 - stav 2004

 1. Obec

  Šluknov

  Číslo obce PRVKUK 0279
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0279
  Kód obce 562858
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0279.01 Šluknov 40780 407801
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Šluknov leží ve Šluknovském výběžku, v nadmořských výškách 330,00 – 388,00 m n.m. Jedná se o obec do 4440 trvale žijících obyvatel s 18 rekreačními objekty a se čtyřmi ubytovacími zařízeními (60 lůžek). Zástavba panelovými a rodinnými domy je ve středu obce soustředěná po obvodu historického centra, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Stříbrný, Lesní, Šluknovský potok, a severovýchodně od obce Rožanský potok. Severovýchodně od obce se nalézá Šluknovský rybník, dále je zde rybník Zezulák, Pivovarský, Bobří, Pazderák, Rybničná, Balaton a u závodu CEPOL je požární nádrž. Území náleží do povodí Sprévy. Nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. V obci mají sídlo firmy: Bekon (Benar) a.s., Tovární 672 (171 zaměstnanců), Topos a.s., Královská 777 – potravinářské stroje (80 zam.), Plaston CR s.r.o., Královská 1972 (150 zam.), Cepol CZ, Svojsíkova 954, Kamenoprůmyslové závody s.r.o., T.G.M. 534 (60 zam.), Zemědělství Houdek, T.G.M. 296. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 442 4 419 4 381 4 344 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 4 502 4 479 4 441 4 404 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   4 335 4 335 4 336 4 344 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Šluknov je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.5) přivaděčem DN 400, DN 300 z VDJ Krásná Lípa, Vrcholový – nový 2x 1000 m3 (500,00/495,00 m n.m.). Přivaděč dopravuje vodu do VDJ Křížový vrch 500 m3 (390,20/387,20 m n.m.) a do VDJ Království 2x 1000 (388,60/383,60 m n.m.). Z VDJ Křížový vrch je vedena voda přes AT stanici (pro výše položené objekty) a potrubím DN 300 přímo do obce, z VDJ Království potrubím DN 400 přes část města Království do Šluknova.
   Dalšími zdroji pitné vody jsou vrt Rožany, odkud je voda čerpána potrubím DN 150 do VDJ Křížový vrch a zdroj Kunratice se sběrnou jímkou Číhaná, ze které je voda vedena jednak gravitací přes obec Císařský do Šluknova a jednak je mezi sběrnou jímkou a obcí Císařský odbočka do VDJ Křížový vrch. Na vodovod je napojeno 98% obyvatel. Kapacita i kvalita dodávané vody je vyhovující, pouze u zdroje Kunratice neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Ca, Mg, v síti Fe. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť je navržena téměř pro celou zástavbu. Vyžaduje pouze průběžné rekonstrukce stávajících vodovodních řadů a prověření sítě provozovatelem s následnými úpravami pro odstraněním výskytu Fe v části sítě. Dostavba vodovodu DN 100 v dl. 2,9 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Rožany vrt PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šluknov vrt výkup PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 909 3 890 3 856 4 215 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V současné době jsou ve Šluknově provozovány dva kanalizační systémy.
   Jednotný kanalizační systém (K-DC.023.1-J.C) zakončený mechanicko-biologickou ČOV. Kanalizační systém je převážně gravitační. Součástí kanalizačního systému jsou dvě čerpací stanice s výtlačnými řady. Jedna ČS přečerpává odpadní vody z bytové zástavby části Království a druhá přečerpává odpadní vody ze dvou kanalizačních větví (3,4) - vyústění do Stříbrného potoka bylo zrušeno.
   Na tuto kanalizaci je napojeno 88% obyvatel.
   Další kanalizační systém je jednotná kanalizace s částečným mechanickým předčištěním v septicích. Skládá se z pěti samostatných kanalizačních větví s vlastními výustními objekty, které ústí do recipientů – Stříbrný potok, Šluknovský (Císařský) potok a Lesní potok. Kanalizace je v celé délce gravitační.
   K-DC.024-J.N – 1 výúsť
   K-DC.025-J.N – 2 výústě
   K-DC.026-J.N – 2 výústě
   Na tuto kanalizaci je napojeno 9% obyvatel.
   Zbývající část obyvatel zachycuje splaškové odpadní vody v septicích se vsakováním do terénu (2%), nebo v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Šluknov (1%) .

   Vlastní ČOV mají objekty : hotel Praha – BIOREKO 3 + LPT – 1 (22 EO), Pohraniční policie – CNP 3,5 (24 EO),
   Vlastní průmyslové ČOV mají firmy: Bekon (Benar) – pouze komunální vody ze závodu, původní VHS I. dnes slouží jako septická nádrž pro 150 EO.
   Topos + Plaston (Potravinářské stroje) s.r.o. VHS II. kovová (520 EO).
   Kamenoprůmyslové závody – ČOV slouží pro čištění kamenného prachu, přepad z usazovacích nádrží je zaústěn do kanalizace (K-05.1J). Odběr technologické vody z potoka cca 12000 m3/rok a cca 6000 m3 přepadá do kanalizace.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Jednotný kanalizační systém je zakončený mechanicko-biologickou ČOV (projektovaná kapacita 3000 EO, skutečnost 3288 EO), která sestává z mechanického předčištění (česle, lapák písku), dvou aktivačních nádrží s jemnobublinnou aerací. Sekundární sedimentace probíhá ve dvou dosazovacích nádržích. Kalové hospodářství tvoří kalojem a kalová pole. Odtokový objekt je vybaven ultrazvukovým měřením průtoku (Parshallův žlab). Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do Stříbrného potoka a dále do Rožanského potoka.
   Stávající strojní česle byly vyměněny za nové jemné strojně stírané samočistící česle s průlinami 6 mm na průtok cca 40 l/s. Na stoce A je dešťová zdrž objemu 125 m3.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vodohospodářské rozhodnutí ze 26.3.2001:
   Množství:max. 460 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   150
   30
   50
   30
   50
   20
   30
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12/2011.

   Část dešťových vod je odváděna pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo je vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle záměru projektu „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“ je navrženo:

   Projekt navrhuje řešení:

   1. podchycení stávajících výpustí do vodoteče a svedení odpadních vod do stávajících kanalizačních stok, které jsou již napojeny na ČOV (414EO), gravitační stoky v dl.1,233 km a 3x ČSOV s výtlaky 0,461 km.
   2. řeší odkanalizování nemovitostí v katastrálním území Císařský na čistírnu odpadních vod. Tyto nemovitosti jsou odkanalizovány přes septiky přímo do Stříbrného potoka okolo kterého jsou nemovitosti rozloženy (250EO), stoky v dl.1,0 km.
   3. nová kanalizační stoka v ulici Tovární svede odpadní vody z průmyslové zóny (105EO), stoka v dl.0,4km.

   Celkem bude připojeno 769 EO, gravitační kanalizace je v rozsahu 2 633 bm, přípojky 650 bm, výtlak 461 bm a 3 ks čerpacích stanic. Vzhledem hydraulickému přetížení čistírny odpadních vod, požaduje provozovatel v nově připojených územích na stávající ČOV oddílnou kanalizaci. To znamená oproti původnímu návrhu, navíc vybudování dalších cca 2,3 km splaškových stok se zaústěním do 3 navrhovaných ČSOV. Původní stoky je možné využít na odvádění dešťových vod. Průměrná hloubka 2,5 – 3,0 m, výtlak 1,5 – 2,0 m.

   Související investicí je rekonstrukce čistírny odpadních vod na výhledovou kapacitu 7000 EO. Stávající plně aerobní aktivační proces bude nahrazen aktivačním procesem zahrnujícím biologickou nitrifikaci a denitrifikaci a chemické odstraňování sloučenin fosforu. Stávající nedostatečně kapacitní dosazovací nádrže budou nahrazeny novým separačním stupněm jenž zajistí účinné zachycení aktivovaného kalu. Celá nově dimenzovaná biologická linka umožní dosažení výrazně vyšší kvality vyčištěných odpadních vod, a to ve všech hlavních ukazatelích znečištění. Intenzifikovaná ČOV zároveň umožní čištění vyššího než stávajícího množství odpadních vod.

   Navrhované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku z ČOV
           „p“(mg/l)        „m“(mg/l)

   CHSK5        70            100
   BSK        15             20
   NL        15             25
   N-NH4         3             8
   Ncelk        15             25
   Pcelk         3             6

   Navrhované dostavby a rekonstrukce kanalizační sítě umožní napojení cca 93% obyvatel na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 3% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  ČOV Stav COV.DC 023/2/P ČOV ŠLUKNOV - BEKON PRVK/2020
  ČOV Stav COV.DC 023/4/P ČOV ŠLUKNOV - KEMENOPRŮM. ZÁVOPD PRVK/2020
  ČOV Stav Šluknov PRVK/2020
  ČOV Stav Šluknov - Topos PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Šluknov - divadlo PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Šluknov - E.Beneše PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Šluknov - Království PRVK/2020
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Šluknov - Fibichova čp.95 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Šluknov - J. K. Tyla čp.35 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Šluknov - Palackého čp.39 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Šluknov - Topos ČOV PRVK/2020
  ČOV Stav Šluknov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa