Šluknov - CZ042.3502.4212.0279.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Šluknov

  Číslo obce PRVKUK 0279
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0279
  Kód obce 562858
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0279.01 Šluknov 40780 407801
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Šluknov leží ve Šluknovském výběžku, v nadmořských výškách 330,00 – 388,00 m n.m. Zástavba panelovými a rodinnými domy je ve středu obce soustředěná po obvodu historického centra, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Stříbrný, Lesní, Šluknovský potok, a severovýchodně od obce Rožanský potok. Severovýchodně od obce se nalézá Šluknovský rybník, dále je zde rybník Zezulák, Pivovarský, Bobří, Pazderák, Rybničná, Balaton a u závodu CEPOL je požární nádrž. Území náleží do povodí Sprévy. Nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. V obci mají sídlo firmy: Topos a.s., Královská 777 – potravinářské stroje (80 zam.), Plaston CR s.r.o., Královská 1972 (150 zam.), Kamenoprůmyslové závody s.r.o., T.G.M. 534 (60 zam.), Zemědělství Houdek, Smetanova 1252, Rumbruk. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 442 4 419 4 453 4 179 4 027 3 919
   přechodně bydlící 60 60 32 37 37 37
   celkem 4 502 4 479 4 485 4 216 4 064 3 956
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 335 4 335 4 336 4 175 4 027 3 919
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Šluknov je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.5) přivaděčem DN 400, DN 300 z VDJ Krásná Lípa, Vrcholový – nový 2x 1000 m3 (500,00/495,00 m n.m.). Přivaděč dopravuje vodu do Šluknova VDJ Šluknov- Křížový vrch 500 m3 (390,20/387,20 m n.m.) Z VDJ Šluknov- Křížový vrch je vedena voda přes AT stanici (pro výše položené objekty) a potrubím DN 300 přímo do obce.
   Dalšími zdroji pitné vody jsou vrt Rožany, odkud je voda čerpána potrubím DN 150 do VDJ Šluknov- Křížový vrch a zdroj Kunratice se sběrnou jímkou Číhaná, ze které je voda vedena jednak gravitací přes obec Císařský do Šluknova a jednak je mezi sběrnou jímkou a obcí Císařský odbočka do VDJ Šluknov- Křížový vrch. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Kapacita i kvalita dodávané vody je vyhovující, pouze u zdroje Kunratice neodpovídala v roce 2018 dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. v parametrech Ca, Mg, v síti Fe. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. 

   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V obci se nachází požární nádrž rybník Zezulák.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní systém obce Šluknov se nebude v budoucnu měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Šluknov - Křížový Vrch PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Ab Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Ac Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Ai Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/7 Rožany vrt PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/6 Šluknov výkup PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Ad Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5An Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Ah Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Ae Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Af Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Ak Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Aa Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Aj Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Al Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Ag Šluknov Kunratice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/5Am Šluknov Kunratice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   3 909 3 890 3 856 4 055 3 909 3 919
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Šluknov je odkanalizováno jednotným kanalizačním systém (K-DC.023.1-J.C) zakončený mechanicko-biologickou ČOV. Kanalizační systém je převážně gravitační. Součástí kanalizačního systému jsou tři čerpací stanice s výtlačnými řady. Na tuto kanalizaci je napojeno 88% obyvatel. 

   Zbývající část obyvatel zachycuje splaškové odpadní vody v septicích se vsakováním do terénu (2%), nebo v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Šluknov (1%) .

   Vlastní ČOV mají objekty : hotel Praha – BIOREKO 3 + LPT – 1 (22 EO), Pohraniční policie – CNP 3,5 (24 EO),
   Vlastní průmyslové ČOV mají firmy: Bekon (Benar) – pouze komunální vody ze závodu, původní VHS I. dnes slouží jako septická nádrž pro 150 EO.
   Topos + Plaston (Potravinářské stroje) s.r.o. s technologií SBR Reaktor (520 EO).

   Jednotný kanalizační systém je zakončený mechanicko-biologickou ČOV (s projektovanou kapacitou 7000 EO) , která sestává z mechanického předčištění (česle, lapák písku), dvou aktivačních nádrží s jemnobublinnou aerací. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do  Rožanského potoka.

   Množství:        max. 1 502 m3/den= 548 280 m3/rok 

   CHSK cr

   mg/l

   BSK5

   mg/l

   NL

   mg/l

   N-NH4+

   mg/l

   Nanorg.

   mg/l

   Pc

   mg/l

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   70

   120

   15

   25

   20

   30

   8

   15

   -

   -

   25

    Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Část dešťových vod je odváděna pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo je vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle záměru projektu „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“ je navrženo:

   1. odkanalizování nemovitostí v katastrálním území Císařský na čistírnu odpadních vod. Tyto nemovitosti jsou odkanalizovány přes septiky přímo do Stříbrného potoka okolo kterého jsou nemovitosti rozloženy (250EO), stoky v dl.1,0 km.
   2. nová kanalizační stoka v ulici Tovární svede odpadní vody z průmyslové zóny (105EO), stoka v dl.0,4km.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS3 Šluknov PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 023/3/P ČOV ŠLUKNOV - BEKON PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 023/4/P ČOV KAMENOPRŮM. ZÁVOD PRVK\2021
  ČOV Stav DC 023.1 ČOV Šluknov PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Šluknov - Topos PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS2 Šluknov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS1 Šluknov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 023/1 ČS Šluknov - Království PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Šluknov - Fibichova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Šluknov ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Šluknov - J. K. Tyla čp.35 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Šluknov - Palackého čp.39 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Šluknov - Topos ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 27 561,0 27 561,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/15466-17/4486-16/hon SP - rekonstrukce potoka
  19. 4. 2017
  Rumburk OŽP/22299-16/kol stavební povolení k vodním dílům
  21. 6. 2016
  Rumburk OŽP/40384-18/4147-18/jahs stavební povolení k vodním dílům
  19. 10. 2018