Staré Křečany - CZ042.3502.4212.0278.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Staré Křečany

  Číslo obce PRVKUK 0278
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0278
  Kód obce 562823
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0278.04 Nové Křečany 40777 407771
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Staré Křečany – Nové Křečany leží uprostřed Šluknovského výběžku, západně od Rumburku, v nadmořských výškách 400,00 - 418,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je značně rozptýlená. Jižním okraje obce protéká Mandava, do které ústí dva místní potoky. Na území obce jsou dva rybníky. Území náleží do povodí Mandavy.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 174 174 171 163 171 178
   přechodně bydlící 180 181 205 215 217 220
   celkem 354 355 376 378 388 398
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Křečany je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. V suchém období je obec významně postižena suchem, ztráta vody ve studních. Množství a kvalita vody není dostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.
   Ve výhledu, po roce 2030, se předpokládá výstavba vodovodu DN 50 dl. 1,39 km, AT stanice s výtlačným řadem DN 50 dl. 1,7 km – napojení na plánovaný vodovod Staré Křečany.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných i domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Návrh VDJ Nové Křečany VDJ Nové Křečany PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ATS NOVÉ KŘEČANY ATS NOVÉ KŘEČANY PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Nových Křečanech není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do vodoteče (10%) a bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Varnsdorf – 21 km (90%) .
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/35307-18/4129-18/jahs Stavební povolení k vodním dílům
  24. 9. 2018