Kunratice - CZ042.3502.4202.0027.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kunratice

  Číslo obce PRVKUK 0027
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0027
  Kód obce 546330
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0027.01 Kunratice 07737 77372
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kunratice leží severně od České Kamenice, v nadmořských výškách 312,00 – 348,00 m n. m. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a Bílého potoka (Bystřička), venkovského charakteru se zástavbou rodinnými domy. Ze severu přitéká bezejmenný potok a na severovýchodě obce je požární nádrž, která je v letním období využívána jako koupaliště. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce leží ochranné pásmo vodního zdroje. Obec se nachází v povodí řeky Labe. V obci je jedna farma rodinného typu a tři drobné řemeslnické provozovny.
   Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 216 223 227 240 231 225
   přechodně bydlící 85 85 52 52 52 52
   celkem 301 308 279 292 283 277
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   216 223 236 287 283 277
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod v obci Kunratice je propojen s vodovodem Česká Kamenice a tvoří dohromady skupinový vodovod Česká Kamenice – Kunratice (SK – DC.005).

   Vodovod z pramenní jímky (zdroj česká Kamenice Kunratice) je gravitačně dopravován do VDJ Kunratice 50 m3 (364,22 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do Kunratic. Obec má potrubí o DN 200 pouze pro zásobování VDJ Česká Kamenice- Skalka v místě pramení jímky tohoto zdroje, tedy na katastrálním území Kunratice u České Kamenice v blízkosti VDJ Kunratice a v případě poklesu hladiny v obecním vodojemu pro zásobování Kunratic vodu využívá. A to pouze po domluvě s provozovatelem VDJ Skalka za předpokladu, že nebude ohrožena kapacita pro zásobování obyvatel ze zdroje Skalka.

   Rozvodná síť v obci Kunratice je v majetku a provozu Obce Kunratice.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navržen je rozvodný vodovodní řad délky 0,370 km.

    U využívaného zdroje pitné vody bude provozovatelem sledována kvalita vody a případně bude zařazen do odkyselovacího programu, nebo se pro SK Česká Kamenice bude muset vybudovat náhrada vodního zdroje. Pro náhradu vodního zdroje nebyl zatím proveden návrh. Předpokládá se vytipování nových zdrojů nebo přivést vodu z Děčína –viz Česká Kamenice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ-KUNRATICE VDJ-KUNRATICE 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Česká Kamenice Kunratice ZD Česká Kamenice Kunratice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 72 70 225
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kunraticích je vybudována kanalizační síť v části obce délky 700 m a ČOV, která je monobloková mechanicko-biologická aktivační čistírna typového označení AS-ANAcomb 30. Kanalizace je ve výstavbě. Recipientem je Bílý potok (Bystřička). Z dalších částí obce jsou splaškové vody odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 5 km – 20% obyvatel má septiky s odtokem do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se buduje splašková kanalizační síť s čerpací jímkou, která bude dopravovat splaškovou vodu na stávající ČOV. Dále je do roka 2025 uvažováno s výstavbou kanalizace (DN300, dl. 2,3 km) v další části obce včetně nové ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Kunratice PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Kunratice- nova PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  432,0 13 805,0 14 237,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory