Kunratice - CZ042.3502.4202.0027.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kunratice

  Číslo obce PRVKUK 0027
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0027
  Kód obce 546330
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0027.01 Kunratice 07737 77372
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kunratice leží severně od České Kamenice, v nadmořských výškách 312,00 – 348,00 m n. m. Jedná se o obec do 220 trvale žijících obyvatel se 20 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a jedním ubytovacím zařízením (24 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a Bílého potoka (Bystřička), venkovského charakteru se zástavbou rodinnými domy. Ze severu přitéká bezejmenný potok a na severovýchodě obce je požární nádrž, která je v letním období využívána jako koupaliště. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce leží ochranné pásmo vodního zdroje. Obec se nachází v povodí řeky Labe. V obci je jedna farma rodinného typu a tři drobné řemeslnické provozovny.
   Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 216 223 236 250 - - -
   přechodně bydlící 85 85 85 85 - - -
   celkem 301 308 321 335 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   216 223 236 250 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod v obci Kunratice je propojen s vodovodem Česká Kamenice a tvoří dohromady skupinový vodovod Česká Kamenice – Kunratice (SK – DC.005).
   Voda z pramenní jímky (zdroj Kunratice) je gravitačně dopravována do VDJ Kunratice 50 m3 (364,22 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do Kunratic a potrubím DN 200 přes VDJ Skalka 3x 250 m3 (346,88/343,12 m n.m.) do České Kamenice.
   Rozvodná síť v obci Kunratice je v majetku a provozu Obce Kunratice a vodu jim prodávají Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V blízkosti využívaného vodního zdroje se nachází ještě jeden menší zdroj vody s vodojemem v majetku obce, který se v současné době nevyužívá, ale počítá se s ním jako s rezervou. Rozvodné potrubí v obci je z profilů DN 80-100 mm a z velké části vyžaduje rekonstrukce.
   Kapacita zdroje v Kunraticích je vyhovující, ale kvalita pitné vody stejně jako u ostatních zdrojů využívaných pro SK Česká Kamenice- Kunratice neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Ca, Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec má připravenou projektovou dokumentaci pro rozšíření vodovodní sítě - nový vodovodní řad PVC DN 100 dl. 336 m. Zpracovatel PD: Majer J., Ludvíkovice č.p. 213. Stávající vodovodní řady vyžadují rekonstrukce min. v délce 1,0 km. U využívaného zdroje pitné vody bude provozovatelem sledována kvality vody a případně bude zařazen do odkyselovacího programu, nebo se pro SK Česká Kamenice bude muset vybudovat náhrada vodního zdroje. Pro náhradu vodního zdroje nebyl zatím proveden návrh. Předpokládá se vytipování nových zdrojů nebo přivést vodu z Děčína –viz Česká Kamenice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 012/1 ZD.DC 012/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 005/9 VDJ.DC 005/9 50 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Kunratice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kunraticích není vybudována kanalizační síť. Splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 5 km – 30% obyvatel 70% obyvatelmá septiky s odtokem do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.
   Po roce 2015 se předpokládá vybudování ČOV 300 EO a stoky DN 300 – 3,0 km.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV NOVA -ve vystavbe PRVK/2020
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 11 105,0 11 105,0

  Mapa