Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.05 Mirošovice 04819 48194
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mirošovice leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270 – 360 m n. m. Obcí protéká Liběšický potok, který náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 115 115 135 110 122 132
   přechodně bydlící 18 18 43 50 38 30
   celkem 133 133 178 160 160 162
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   114 114 114 160 160 162
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mirošovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SKTP.001 vodovodem SK-TP.001.6. Zdrojem vody je VDJ Mrzlice – 1 x 250 (415,11 / 418,82 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Před obcí je umístěna přerušovací komora. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 120 130 141
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mirošovice má vybudovanou oddílnou gravitační kanalizaci ukončenou ČOV. Potrubí je z plastových trub DN 300 v celkové délce 1,4 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Hrobčice.
   Kanalizace je zakončena v ČOV Mirošovice. Kapacita je 24,8 m3/den. ČOV navržena na 150 EO.

   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno pod č.j.: OŽP/38332/231.5.2/I-19,J-65/Pa/2010

   Limity: Q = 29 m3/den

               BSK5 = 30-50     mg/l    

               NL = 40-60 mg/l

               CHSK = 110-170 mg/l

   ČOV Mirošovice je kořenová čistírna. Hrubé předčištění je řešeno formou ručně stíraných česlí, lapákem písku a štěrbinovou nádrží. Dalším stupněm čištění jsou horizontální podpovrchově protékané a vertikální kořenové filtry.

   Vyčištěná voda odtéká do Liběšického potoka.


    


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, dle územního plánu je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do míst nové zástavby. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Dle předpokladů obce bude do r.2025 intenzifikována stávající ČOV Mirošovice ( rozšíření o jedno kořenové pole ).


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Mirošovice PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Mirošovice rekonstrukce PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 6 000,0 6 000,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/1427/231.2/MaPŘ-011/Pa/2015 Provozně manipulační řád - vodní dílo - odvodnění Radovesické výsypky.
  26. 1. 2015
  Ústecký kraj 3386/ZPZ/17/MŘ-NOD Schválení manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradního opatření za nádrž Dřínov
  19. 3. 2018