Staré Křečany - CZ042.3502.4212.0278.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Staré Křečany

  Číslo obce PRVKUK 0278
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0278
  Kód obce 562823
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0278.03 Kopec 01299 12998
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Staré Křečany – Kopec leží uprostřed Šluknovského výběžku, západně od Rumburku, v nadmořských výškách 360,00 - 378,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místních komunikací. Jižním okrajem obce protéká Brtnický potok, do kterého ústí Černý potok a jeden místní potok. V obci je jeden rybník. Území náleží do povodí Labe a nachází se v CHKO Labské pískovce. Částečně území zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a Národního parku České Švýcarsko.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 7 7 4 10 9 9
   přechodně bydlící 80 80 70 82 85 88
   celkem 87 87 74 92 94 97
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné z části, kvalita vody není dobrá, nevyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobení pitnou vodou- domovní studny.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kopci není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf – 23 km (100%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/35307-18/4129-18/jahs Stavební povolení k vodním dílům
  24. 9. 2018