Staré Křečany - CZ042.3502.4212.0278.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Staré Křečany

  Číslo obce PRVKUK 0278
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0278
  Kód obce 562823
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0278.02 Brtníky 01298 12980
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Staré Křečany – Brtníky leží uprostřed Šluknovského výběžku, západně od Rumburku, v nadmořských výškách 380,00 - 450,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená oboustranně podél místních komunikací a podél Brtnického potoka, do kterého ústí pět místních potoků. Na území obce jsou čtyři rybníky. Území náleží do povodí Labe. Středem obce prochází hranice CHKO Labské pískovce a částečně území zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a Národního parku České Švýcarsko. V obci je Ústav soc. péče (70 klientů).
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 257 257 300 216 208 203
   přechodně bydlící 218 218 0 0 0 0
   celkem 475 475 300 216 208 203
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   116 143 190 120 120 120
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena z místního vodovodu Brtníky (M-DC.076). Voda ze tří zdrojů je svedena do VDJ 33 m3 s AT stanicí a do obce rozvodným potrubím DN 63 v délce 1,2 km. Rozvody vody jsou z polyetylénu a technický stav je dobrý. VDJ byl v roce 2000 opraven. Kapacita zdrojů je na hranici svých možností a v suchém období se musí voda do vodojemu dovážet.
   Z tohoto vodovodu je zásobena pouze část obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.
   Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Staré Křečany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nedostatku pitné vody ve stávajícím zdroji je ve výhledu uvažováno s prodloužením vodovodního řadu z plánovaného vodovodu Staré Křečany. Voda ze Starých Křečan by se dopravovala ČS a výtlačným řadem v dl. 2,4 km. Po vybudování přívodního řadu ze Starých Křečan (případně posílení vodního zdroje vybudováním nového vrtu) by bylo možné rozšíření rozvodné sítě pro celou obec z potrubí DN 50 až 100 v dl. 3,1km. Výstavba vodovodu bude prováděna postupně po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 76/1 ATS BRTNÍKY PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 076/1 ZD.DC 076/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 076/3 ZD.DC 076/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 076/2 ZD.DC 076/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 076/1 VDJ-BRTNÍKY 33 33 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Brtníkách není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod (6%) a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf do 21 km (64%).
   V obci jsou vlastní čistírny, ve kterých je čištěno (30%).
   Okresní ústav sociální péče, Děčín, ČOV – VHS 1 (150 EO), do které jsou napojeny i 3 bytovky, ČOV v majetku Okresního ústavu sociální péče= Domov Brtníky p.o.
   Restaurace – DČB 16, ČOV v majetku obce
   Je zde i jedna kořenová čistírna pro 8 EO.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době se v obci i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod (bezodtokové jímky nebo domovní ČOV, případně septiky s dočišťovacím stupněm.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV BRTNÍKY RESTAURACE PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV BRTNÍKY ÚSS PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/35307-18/4129-18/jahs Stavební povolení k vodním dílům
  24. 9. 2018