Staré Křečany - CZ042.3502.4212.0278.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Staré Křečany

  Číslo obce PRVKUK 0278
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0278
  Kód obce 562823
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0278.01 Staré Křečany 15443 154431
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Staré Křečany leží uprostřed Šluknovského výběžku, západně od Rumburku, v nadmořských výškách 382,00 - 446,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místních komunikací a řeky Mandavy, která protéká obcí. Na území obce protéká ještě Křečanský potok a další tři místní potoky, které ústí do Mandavy. Je zde koupaliště, Panský rybník a ještě tři menší rybníky. Území náleží do povodí Mandavy. Západním okrajem katastru zasahuje obec do CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 721 730 776 744 717 698
   přechodně bydlící 226 226 1 330 1 400 1 400 1 400
   celkem 947 956 2 106 2 144 2 117 2 098
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Ve Starých Křečanech není vybudovaná vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí domovních studní. Kvalita vody neodpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb., má zvýšený obsah manganu, železa a bakteriologické znečištění. V obci jsou umístěny požární nádrže.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobování vodou ve Starých Křečanech je možné napojením na SK vodovod Varnsdorf-Chřibská. Vybudováním samostatného zásobního řadu ze stávajícího VDJ Dymník (SK –DC. 002), který slouží pro zásobení Rumburku nebo z Dolních Křečan přivést zásobní řad z odbočky na přivaděči VDJ Krásná Lípa - VDJ Šluknov s tím, že bude nutno provést redukci tlaku.
   Celková délka navrhovaných vodovodních řadů: PVC 125 až 60 dl. 6,529 km. Pro posílení tlaku v části obce bude nutné vybudovat AT stanici. Výstavba vodovodu bude prováděna postupně po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Návrh Staré Křečany Staré Křečany PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Rumburk - Dymník VDJ Rumburk - Dymník 3000 3000 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh Staré Křečany Staré Křečany PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 419
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá soustavnou kanalizační síť, ale jednotlivé kanalizační stoky (K-DC.063-J.N) se 16 výustními objekty odvádějící splaškové vody a dešťové vody z některých částí obce a nemovitostí do toku Mandavy. Do stok jsou zaústěny splaškové vody z domácností, drobných provozoven a školy. Nejsou zaústěny žádné průmyslové odpadní vody. Předčištění splaškových odpadních vod je lokální u jednotlivých nemovitostí (septiky). Jednotlivé stoky jsou gravitační z betonových, kameninových a PVC trub profilů 200 – 500 mm v délce 430 m. Na tuto kanalizaci je napojeno 220 EO – 30% obyvatel.
   Vlastní čistírnu má firma:    Essemme s.r.o., Staré Křečany – DČB 6,3 (25 EO)
   Zbývající část obyvatel zachycuje splaškové odpadní vody v septicích s odtokem do povrchových vod (14%), vsakováním do terénu (4,5%), nebo v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Varnsdorf do 18 km(50%) .
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Staré Křečany.
   Dešťové vody z míst, kde není kanalizace jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro odkanalizování obce Staré Křečany byla vypracována „Studie - Kanalizace Staré Křečany“. Studie navrhuje odkanalizování celého území oddílnou kanalizací s gravitační kanalizační síť PVC DN 300 o celkové délce cca 9 km a čištěním splaškových vod v centrální ČOV pro 750 EO (možnost dodatečného napojení na kanalizaci Rumburk- Dolní Křečany). Přepad z ČOV do řeky Mandavy.
   Toto řešení je vzhledem rozptýlené zástavby v okrajových částech obce z ekonomického hlediska v současné době nereálné. Lze doporučit pouze vybudování kanalizační sítě pro střed obce (cca 60% obyvatel) v délce cca 3,5 km se zaústěním do plánované kanalizace Rumburk-Dolní Křečany, jejíž výstavba je navržena na rok 2021. Po roce 2021 by bylo možné pokračovat s dostavbou kanalizační sítě pro celou obec v délce cca 5,5 km (cca 30% obyvatel). U zbývajících cca 10% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 063/1/P ČOV STARÉ KŘEČANY ESSEMME PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 16 375,0 16 375,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/35307-18/4129-18/jahs Stavební povolení k vodním dílům
  24. 9. 2018