Rumburk - CZ042.3502.4212.0277.03 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Rumburk

  Číslo obce PRVKUK 0277
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0277
  Kód obce 562777
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0277.03 Rumburk 3-Dolní Křečany 40774 407747
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rumburk – Dolní Křečany leží ve východní části Šluknovského výběžku, v nadmořských výškách 376,00 – 426,00 m n.m. Zástavba rodinnými a bytovými domy je rozptýlená podél místních komunikací a řeky Mandavy, do které ústí tři místní potoky. Na katastru obce se nacházejí tři rybníky – Křečanský, Luční, U víly. Na severu katastru je rekreační oblast s rybníkem Racek a Tůň. Území náleží do povodí Mandavy.
   V obci má své sídlo několik firem:
   VENTOS, Tovární 205/3 – strojírenství

   Rumburská stavební spol., Na Poustce 329/4

   Ventos Energy Solutions, a.s., Tovární 205/3 - strojírenství

   REPASO Autoservis, Šluknovská 25/22 

   S+K Rumburský stavební servis s.r.o., Starokřečanská 50/143                                           

   Českomoravský beton, a.s., Beroun-Město 660 - stavebnictví

   EVROmat a.s., Tovární 1932/30, Ústí nad Labem
   Podle vyjádření místostarosty v dotazníku předpokládá se výrazný rozvoj obce, rozvíjející se individuální bytová výstavba konkrétně v ul. Na Poustce 28 RD.

   Vzhledem k nedostatku vody je potřeba doplnění vodovodních řadů v lokalitě Antonínovo údolí, podél komunikace Starokřečanská, tedy v celém území k. ú. Dolní Křečany, kde došlo k výstavbě nových RD se zásobováním pitné vody pouze individuálním ze studní.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 831 908 836 816 786 765
   přechodně bydlící 240 255 0 0 0 0
   celkem 1 071 1 163 836 816 786 765
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   233 391 705 502 637 749
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dolní Křečany jsou zásobovány ze skupinového vodovodu (SK-DC.002.3), jednak z rozvodné sítě Rumburku a jednak vysazením odbočky DN 150 z přivaděče do Šluknova, který obcí prochází. Rozvodné řady v obci jsou z potrubí PVC, lPE a litiny s profilem 32 -150mm.
   Kapacita a kvalita vody je vyhovující. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. V rekreační oblasti u rybníka Racek je veřejná studna s pitnou vodou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládaná dostavba vodovodu:

   1. lokalita Podlužní, rozvodná síť z řadů DN 60 až100 v délce 3,8 km, včetně přípojek pro 62 nemovitostí. Předpokládaná realizace po roce 2020.
   2. Dolní Křečany, dostavba vodovodu z řadů DN 60 až 160 v délce 3,2 km, včetně přípojek pro 100 nemovitostí. Předpokládaná realizace po roce 2020 .
   3. vodovod Antonínovo údolí II (Slévačská ul. – Druhá ul.), řady DN 60 až 100 v délce 1,4 km se shybka pod Mandavou, včetně přípojek pro 30 nemovitostí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 384
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny částečně přes septiky do vodoteče (10%) nebo vsakovány do terénu (37% obyvatel), částečně do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf (53% obyvatel).
   Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací. Dešťová kanalizace je v majetku a správě města Rumburk. Část dešťových vod je odváděna systémem struh, příkopů a propustků do místních recipientů nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá vybudování oddílné kanalizační sítě ve středu obce s napojením na kanalizaci v Rumburku a odvedením odpadních vod na ČOV Varnsdorf.
   Postupné rozšiřování kanalizační sítě– DN 300 dl. 3,5 km. Dostavba kanalizační sítě umožní, pro cca 85% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 15% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  36 155,0 26 745,0 62 900,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3787/ZPZ/2016/SC-17.h změna povolení k nakládání s vodami; DKV Rumburk
  6. 12. 2016
  Ústecký kraj KUUK/4327/2019 prodloužení sanačního čerpání DKV Rumburk
  10. 1. 2019