Rumburk - CZ042.3502.4212.0277.03 - stav 2004

 1. Obec

  Rumburk

  Číslo obce PRVKUK 0277
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0277
  Kód obce 562777
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0277.03 Rumburk 3-Dolní Křečany 40774 407747
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rumburk – Dolní Křečany leží ve východní části Šluknovského výběžku, v nadmořských výškách 376,00 – 426,00 m n.m. Jedná se o obec do 850 trvale žijících obyvatel s 64 rekreačními objekty a 2 ubytovacími zařízeními (113 lůžek). Zástavba rodinnými a bytovými domy je rozptýlená podél místních komunikací a řeky Mandavy, do které ústí tři místní potoky. Na katastru obce se nacházejí tři rybníky – Křečanský, Luční, U víly. Na severu katastru je rekreační oblast s rybníkem Racek a Tůň. Území náleží do povodí Mandavy.
   V obci má své sídlo několik firem:
   VENTOS, Tovární 205/3 – strojírenství

   1. Rumburská stavební spol., Na Poustce 329/4

   REPASO Autoservis, Šluknovská 25/22
   S+K Rumburský stavební servis s.r.o., Starokřečanská 50/143
   Podle vyjádření starosty v dotazníku předpokládá se mírný rozvoj obce, rozvíjející se individuální bytová výstavba ( do roku 2015 cca 25b.j.), restrukturalizace uvolněných komplexů průmyslové a zemědělské výroby.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 831 908 1 037 1 167 - - -
   přechodně bydlící 240 255 280 305 - - -
   celkem 1 071 1 163 1 317 1 472 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   233 391 705 1 144 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dolní Křečany jsou zásobovány ze skupinového vodovodu (SK-DC.002.3), jednak z rozvodné sítě Rumburku a jednak vysazením odbočky DN 150 z přivaděče do Šluknova, který obcí prochází. Rozvodné řady v obci jsou z potrubí PVC, lPE a litiny s profilem 32 -150mm.
   Na vodovod je napojeno 28% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. V rekreační oblasti u rybníka Racek je veřejná studna s pitnou vodou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládaná dostavba vodovodu:

   1. lokalita Poplužní, rozvodná síť z řadů DN 60 až100 v délce 3,8 km, včetně přípojek pro 62 nemovitostí. Předpokládaná realizace 2005-2007.
   2. Dolní Křečany, dostavba vodovodu z řadů DN 60 až 160 v délce 3,2 km, včetně přípojek pro 100 nemovitostí. Předpokládaná realizace 2005-2007.
   3. vodovod Antonínovo údolí II (Slévačská ul. – Druhá ul.), řady DN 60 až 100 v délce 1,4 km se shybka pod Mandavou, včetně přípojek pro 30 nemovitostí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 981 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny částečně přes septiky do vodoteče (10%) nebo vsakovány do terénu (37% obyvatel), částečně do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf (53% obyvatel).
   Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací. Dešťová kanalizace je v majetku a správě města Rumburk. Část dešťových vod je odváděna systémem struh, příkopů a propustků do místních recipientů nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá vybudování oddílné kanalizační sítě ve středu obce s napojením na kanalizaci v Rumburku a odvedením odpadních vod na ČOV Varnsdorf.
   Postupné rozšiřování kanalizační sítě– DN 300 dl. 3,5 km. Dostavba kanalizační sítě umožní, pro cca 85% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 15% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa