Rumburk - CZ042.3502.4212.0277.02 - stav 2004

 1. Obec

  Rumburk

  Číslo obce PRVKUK 0277
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0277
  Kód obce 562777
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0277.02 Rumburk 2-Horní Jindřichov 40775 407755
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rumburk – Horní Jindřichov tvoří součást města Rumburku, leží ve východní části Šluknovského výběžku, při státní hranici se SRN, v nadmořských výškách 360,00 – 386,00 m n.m. Jedná se o obec do 1200 trvale žijících obyvatel s 15 rekreačními objekty a s ubytovacími zařízeními (11 lůžek). Zástavba rodinnými a bytovými domy i sídlištní výstavbou je rozptýlená podél místních komunikací a řeky Mandavy, do které ústí dva místní potoky. Na katastru obce se nacházejí šest vodních ploch. Území náleží do povodí Mandavy.
   V obci má své sídlo několik firem:
   EUSTACH(Rybena a.s.), Zadní 449 – potravinářská výroba
   Strojírny Rumburk s.r.o., V. Kováře 38/40 – strojírenská výroba
   Benteler Automotive Rumburk s.r.o. v nové Průmyslové zóně- kovové komplety pro automobilový průmysl
   Autoopravárenství HAHNEL, Rolnická 179/5
   Podle vyjádření starosty v dotazníku se předpokládá mírný rozvoj obce. Rozvíjející se individuální výstavba, (ul. Skalní, Zadní, Rolnická s výstavbou cca 50b.j) výstavba průmyslové zóny a hraničního přechodu Rumburk – Neugersdorf.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 139 1 150 1 168 1 187 - - -
   přechodně bydlící 41 47 58 69 - - -
   celkem 1 180 1 197 1 226 1 256 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 036 1 063 1 109 1 163 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní Jindřichov je zásobován ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.4) z rozvodné sítě Rumburka. Na území obce se nachází i místní zdroj vody, Horní Jindřichov-pramenní jímky, který se v současné době nevyužívá a je veden jako záloha.
   Rozvodné řady v obci jsou z potrubí s profilem 32-200mm z různých materiálů, včetně ocelového potrubí.
   Na vodovod je napojeno 91% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.
   Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. V ul. Zadní je veřejná studna s pitnou vodou.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen téměř na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů.
   V současné době probíhá výstavba přeložky vodovodu „Průmyslová zóna“, potrubí DN 200 v délce 866 m. Předání stavby v roce 2004.
   Průběžné rekonstrukce stávajících vodovodních sítí. Připravovaná výstavba nových rodinných domů v ulici Skalní, Zadní, Rolnické si vyžádá prodloužení vodovodních řadů v dl. cca 0,7 km- zatím bez technického návrhu s předpokládanou realizací po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/3 ZD.DC 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 4ch PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 5d PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 4e PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 4g PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 4j PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 8l PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 2n PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 2o PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 2t PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 2x PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 2p PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 2s PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 4f PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 4h PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 4i PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 8m PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 2q PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 2y PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 2r PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Jindřichov 4k PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   550 556 566 951 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Územím Horního Jindřichova prochází kanalizační sběrač, který je součástí stávajícího kanalizačního systému Varnsdorf-Rumburk s odvedením odpadních vod na ČOV Varnsdorf. Tento systém odvádí odpadní vody z lokality Varnsdorf, Seifhennerdorf (území SRN), Rumburk-Horní Jindřichov a Rumburk. Jedná se o kmenovou stoku A 1 (K-DC.015.2-J.C), která navazuje u hranic s SRN na sběrač v Seifhennerdorfu a pokračuje přes Horní Jindřichov podél řeky Mandavy k napojení kanalizačního sběrače z Rumburku. Na tuto jednotnou kanalizaci je napojeno 48% obyvatel. Kanalizace je v celé délce gravitační.
   Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zbývající obyvatelé jsou napojeni do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf– 20% obyvatel nebo do septiků se zaústěním přepadů do vodoteče (9% obyvatel), do vsaků (4% obyvatel) a do dešťové kanalizace (18% obyvatel). Malá část (1%) obyvatel likviduje splašky v domovních mikročistírnách.
   V obci jsou čtyři menší DČOV a jedna průmyslová ČOV (667 EO) firmy EUSTRACH.

   Část dešťových vod je odváděna jednotnou kanalizací, část dešťovou kanalizací v majetku obce a část systémem příkopů, struh a propustků do recipientů nebo vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající odkanalizování je vyhovující. Zbývá pouze postupné rozšiřování uliční sítě– DN 300 dl. cca 2,0 km pro stávající a navrhovanou výstavbu. Nová výstavba RD se předpokládá v ul. Skalní, Rolnické a Zadní.
   V současné době probíhá výstavba kanalizace pro Průmyslovou zónu Rumburk. Napojení na kmenovou stoku včetně rozvodů v ploše zóny a dešťové kanalizace má termín dokončení stavby v roce 2004, stavba bude ukončena revitalizací retenční nádrže U Dubu v roce 2005.
   Dostavba kanalizační sítě umožní, pro cca 80% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 20% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Vpustní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Rumburk 2-Horní Jindřichov - Kalná p221 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 445,0 3 040,0 4 485,0

  Mapa