Rumburk - CZ042.3502.4212.0277.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rumburk

  Číslo obce PRVKUK 0277
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0277
  Kód obce 562777
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0277.02 Rumburk 2-Horní Jindřichov 40775 407755
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rumburk – Horní Jindřichov tvoří součást města Rumburku, leží ve východní části Šluknovského výběžku, při státní hranici se SRN, v nadmořských výškách 360,00 – 386,00 m n.m. Zástavba rodinnými a bytovými domy i sídlištní výstavbou je rozptýlená podél místních komunikací a řeky Mandavy, do které ústí dva místní potoky. Na katastru obce se nacházejí šest vodních ploch. Území náleží do povodí Mandavy.
   V obci má své sídlo několik firem:
   Svoboda Miroslav, Východní 259/8 - výroba a sklady                                                                                                                                 

   Horák – CZ, s.r.o. Zadní 263/26 – prodejna

   Strojírny Rumburk s.r.o., V. Kováře 38/40 – strojírenská výroba
   Benteler Automotive Rumburk s.r.o. v nové Průmyslové zóně- kovové komplety pro automobilový průmysl

   Svoboda Miroslav, Východní 259/8 – výroba, sklady

   Autoopravárenství HAHNEL, Rolnická 179/5

   Podle vyjádření místostarosty města v dotazníku se předpokládá  výrazný rozvoj obce. Rozvíjející se individuální výstavba RD, ul.Skalní 4 RD, ul. Zadní s výstavbou cca 93 RD a rozšíření průmyslové zóny, výstavba Průmyslového parku (výrobní a skladová hala) na plochách podnikatelských aktivit lokalita za velkým kruhovým objezdem směrem k centru města.


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 139 1 150 1 120 1 152 1 110 1 080
   přechodně bydlící 41 47 194 204 204 204
   celkem 1 180 1 197 1 314 1 356 1 314 1 284
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 036 1 063 1 109 1 356 1 314 1 284
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní Jindřichov je zásobován ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.4) z rozvodné sítě Rumburka. Na území obce se nachází i místní zdroj vody, Horní Jindřichov-pramenní jímky, který se v současné době nevyužívá a je veden jako záloha.
   Rozvodné řady v obci jsou z potrubí s profilem 32-200mm z různých materiálů, včetně ocelového potrubí.
   Na vodovod je napojena většina obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.
   Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. V ul. Zadní je veřejná studna s pitnou vodou.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen téměř na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. Bude nutné pro rozšíření Průmyslové zóny posílit vodovodní řad v této lokalitě. Návrh vodovodu DN 50-80 je v délce 0,440 km. Připravovaná výstavba nových rodinných domů v ulici Skalní, Zadní, Rolnické si vyžádá prodloužení vodovodních řadů v dl. cca 0,7 km- zatím bez technického návrhu s předpokládanou realizací po roce 2025 si vyžádá posílení a prodloužení vodovodních řadů - zatím bez technického návrhu s předpokládanou realizací po roce 2030.

    .

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 002/3 ZD.DC 002/3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Rumburk PK2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   550 556 566 756 738 1 068
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Územím Horního Jindřichova prochází kanalizační sběrač, který je součástí stávajícího kanalizačního systému Varnsdorf-Rumburk s odvedením odpadních vod na ČOV Varnsdorf. Tento systém odvádí odpadní vody z lokality Varnsdorf, Seifhennerdorf (území SRN), Rumburk-Horní Jindřichov a Rumburk. Jedná se o kmenovou stoku A 1 (K-DC.015.2-J.C), která navazuje u hranic s SRN na sběrač v Seifhennerdorfu a pokračuje přes Horní Jindřichov podél řeky Mandavy k napojení kanalizačního sběrače z Rumburku. Na tuto jednotnou kanalizaci je napojeno 48% obyvatel. Kanalizace je v celé délce gravitační.
   Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zbývající obyvatelé jsou napojeni do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf– 20% obyvatel nebo do septiků se zaústěním přepadů do vodoteče (9% obyvatel), do vsaků (4% obyvatel) a do dešťové kanalizace (18% obyvatel). Malá část (1%) obyvatel likviduje splašky v domovních mikročistírnách.
   V obci jsou čtyři menší DČOV a jedna průmyslová ČOV (667 EO) firmy EUSTRACH.

   Část dešťových vod je odváděna jednotnou kanalizací, část dešťovou kanalizací v majetku obce a část systémem příkopů, struh a propustků do recipientů nebo vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající odkanalizování je vyhovující. Zbývá pouze postupné rozšiřování uliční sítě– DN 300 dl. cca 2,0 km pro stávající a navrhovanou výstavbu. Nová výstavba RD se předpokládá v ul. Skalní, a Zadní.  Proběhla výstavba oddílné splaškové i dešťové kanalizace pro Průmyslovou zónu Rumburk s tím, že splaškové kanalizace je připojena na centrální kanalizační stoku směřující do ČOV Varnsdorf, dešťová kanalizace je vyústěna do místní bezejmenné vodoteče..

   Dostavba kanalizační sítě umožnila, pro cca 80% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 20% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Vpustní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Výust z ČSOV Rumburk 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Rumburk- Kalná PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Rumburk 2 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 16 460,0 16 460,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3787/ZPZ/2016/SC-17.h změna povolení k nakládání s vodami; DKV Rumburk
  6. 12. 2016
  Ústecký kraj KUUK/4327/2019 prodloužení sanačního čerpání DKV Rumburk
  10. 1. 2019