Mikulášovice - CZ042.3502.4212.0276.04 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Mikulášovice

  Číslo obce PRVKUK 0276
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0276
  Kód obce 562751
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0276.04 Tomášov 40773 407739
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mikulášovice – Tomášov leží na západ od Rumburku ve Šluknovském výběžku v nadmořských výškách 480,00 - 490,00 m n.m. Zástavba pouze ze dvou rodinných domků. Na katastru obce protéká Tomášovský potok, Strážný potok a tři místní potoky a je zde jeden rybník. Území náleží do povodí Labe, do CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída a na jižním okraji katastru probíhá hranice s Německem.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 5 5 8 8 8 8
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 5 5 8 8 8 8
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou – domovní studny.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní.  Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků se vsakováním – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV STAP Vilémov, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/38702-16/3875-16/hon St.povolení - Oprava Mikulášovického potoka
  24. 10. 2016
  Rumburk OŽP/31224-13/uzl stavební povolení
  9. 9. 2013