Mikulášovice - CZ042.3502.4212.0276.02 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Mikulášovice

  Číslo obce PRVKUK 0276
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0276
  Kód obce 562751
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0276.02 Mikulášovičky 40772 407721
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mikulášovice – Mikulášovičky leží na západ od Rumburku ve Šluknovském výběžku, v nadmořských výškách 430,00 - 452,00 m n.m. Zástavba z rodinných domků je soustředěná podél místní komunikace. Obcí protéká jeden místní potok a nalézá se zde jeden rybník. Území náleží do povodí Labe, do CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 58 58 60 58 55 54
   přechodně bydlící 20 20 0 0 0 0
   celkem 78 78 60 58 55 54
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   40 41 44 35 35 35
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Část místní části Mikulášovičky je zásobena z VDJ Mikulášovice Lom, který je plněn z ÚV Chřibská (DC.002- SK Varnsdorf- Chřibská).

   Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. Voda ve studnách je nekvalitní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rozšíření vodovodní sítě potrubím DN 80 v délce 290 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Mikulášovice lom AT 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků se vsakováním – 35% obyvatel a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV STAP Vilémov (4 km) – (65%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v nejbližší době i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Výhledově bude vybudována kanalizační stoka DN 300 dl. 400 m, která se napojí na kanalizační systém Mikulášovic a umožní odkanalizování pro cca 70% obyvatel. U zbývajících cca 30% obyvatel zůstane i nadále individuální likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/38702-16/3875-16/hon St.povolení - Oprava Mikulášovického potoka
  24. 10. 2016
  Rumburk OŽP/31224-13/uzl stavební povolení
  9. 9. 2013