Mikulášovice - CZ042.3502.4212.0276.02 - stav 2004

 1. Obec

  Mikulášovice

  Číslo obce PRVKUK 0276
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0276
  Kód obce 562751
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0276.02 Mikulášovičky 40772 407721
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mikulášovice – Mikulášovičky leží na západ od Rumburku ve Šluknovském výběžku, v nadmořských výškách 430,00 - 452,00 m n.m. Jedná se o obec se 60 trvale žijícími obyvateli s 7 objekty využívanými pro rekreaci. Zástavba z rodinných domků je soustředěná podél místní komunikace. Obcí protéká jeden místní potok a nalézá se zde jeden rybník. Území náleží do povodí Labe, do CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 58 58 58 58 - - -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 - - -
   celkem 78 78 78 78 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   40 41 44 47 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Část obce včetně části obce severně za kostelem je napojena na místní vodovod Mikulášovice (M-DC.050.2) z VDJ Lom je voda přivedena do obce. Na vodovod je napojeno 69% obyvatel (cca 40 obyvatel).
   Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. Voda ve studnách je nekvalitní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rozšíření vodovodní sítě potrubím DN 80 v délce 290 m. Nutná náhrada vodního zdroje-viz Mikulášovice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků se vsakováním – 35% obyvatel a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV STAP Vilémov (4 km) – (65%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v nejbližší době i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Výhledově, po roce 2015, bude vybudována kanalizační stoka DN 300 dl. 400 m, která se napojí na kanalizační systém Mikulášovic a umožní odkanalizování pro cca 70% obyvatel. U zbývajících cca 30% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 240,0 2 240,0

  Mapa