Mikulášovice - CZ042.3502.4212.0276.01 - stav 2007

 1. Obec

  Mikulášovice

  Číslo obce PRVKUK 0276
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0276
  Kód obce 562751
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0276.01 Mikulášovice 09412 94129
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mikulášovice leží na západ od Rumburku ve Šluknovském výběžku, v nadmořských výškách 380,00 - 480,00 m n.m. Jedná se o obec s 2330 trvale žijícími obyvateli s 16 objekty využívanými pro rekreaci a třemi ubytovacími zařízeními (50 lůžek). Obec má zástavbu městského charakteru se soustředěnou zástavbou – historické centrum, po okrajích rozptýlenou zástavbu podél místní komunikace a Mikulášovického potoka z rodinných domků a také částečně z panelových domů - sídliště. Obcí protéká Mikulášovický potok a dalších pět místních potoků. Nalézá se zde několik bezvýznamných rybníků, dvě požární nádrže a koupaliště. Území náleží do povodí Labe, jižním okrajem obce prochází hranice CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída a na státní hranici se SRN probíhá hranice NP České Švýcarsko. Na území obce mají své sídlo firmy: EXIM, ELUN, STAP a Lemfeld a syn – textilní výroba, Mikov, FERROTRADE – strojírenství, CONTA CLIP – montážní závod, Josef Kopal – stavební a obchodní činnost.
   Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ale uvažuje se o rozšíření průmyslové výroby firmy ELUN v letech 2004 – 2005.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 325 2 325 2 325 2 325 - - -
   přechodně bydlící 50 50 50 50 - - -
   celkem 2 375 2 375 2 375 2 375 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   742 1 081 1 647 2 325 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V části Mikulášovic je vybudován vodovod ze dvou zdrojů bez vzájemného propojení, které zásobují celkem cca 32% obyvatel a zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. Voda ve studních je dle vyhlášky 376/2000 Sb. nekvalitní v parametrech železo, dusičnany, bakteriologické znečištění a radioaktivita.
   Místní vodovod (M-DC.050.1) se skládá ze dvou samostatně provozovaných celků. První zdrojová soustava je zásobována ze 4 vrtů (vrt č. 4 – mimo provoz) umístěných západně podél silnice na Tomášov vodovod-sídliště a druhá zdrojová soustava ze zatopeného lomu severně nad Mikulášovicemi vodovod-Lom.
   Voda z vrtů je čerpána na ČS s akumulací 50 m a dále přivaděčem DN 80 do VDJ Mikulášovice 150 m (459,90/456,70 m n.m.) a odtud zásobním řadem DN 150 do sídliště a cca pro 10 RD. Před vodojemem byla realizována jednoduchá úpravna vody, která je ale mimo provoz a s jejím uvedením do provozu se neuvažuje.
   Vodní zdroj vykazuje odchylku v následujícím ukazateli dle ČSN 757111 (Mn) a dle Vyhl.č.376 (Mn)
   Voda z lomu, je čerpána potrubím DN 100 do úpravny vody umístěné vedle VDJ Lom 2x 250 m (465,70/459,90 m n. m.) a odtud potrubím PVC DN 150 do prostoru vytypovaného pro novou zástavbu. Na tento zdroj byly napojeny nově vybudované vodovody v části Mikulášovic a v Mikulášovičkách. Voda ze zdroje LOM nemá dobrou kvalitu a hladina v zatopeném kamenolomu silně kolísá.
   Vodní zdroj vykazuje odchylku v následujícím ukazateli dle ČSN 757111 (Mn) a dle Vyhl.č.376 (Mn)
   Vodovod je majetkem Severočeské Vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Lokální vodovod Mikov, původně ve správě závodu Mikov, později obce je převeden do správy SčVK a.s. Vodovod je v prostoru za kostelem a stává se součástí vodovodu Mikulášovice – LOM, má krátkou zásobní sítí z trub DN 80 pro rodinné domky – okály.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době je zásobování Mikulášovic pitnou vodou velmi problematické. Zdroje veřejného vodovodu i soukromé studny v obci nevyhovují kvalitou ani množstvím. Zásobování obce s 2300 obyvateli je částečně řešeno i mezní situací, kdy se voda dováží. Nedostatek pitné vody není jediným problémem, ale nedostatečná je i rozvodná síť veřejného vodovodu, která pokrývá cca 35% zastavěného území obce.
   Celá oblast Šluknovského výběžku je z hlediska zdrojového zabezpečení problémová, proto byla možnost napojení dalších lokalit Šluknovského výběžku na SK Varnsdorf- Chřibská v minulosti již technicky připravována. Poslední dokumentace je jednostupňový projekt „ŠLUKNOV—VILÉMOV-VODOVOD“ z roku 1990, který řeší přivaděč ze Šluknova, přes Velký Šenov do Vilémova s připravenou odbočkou pro Mikulášovice. Přivaděč začíná ve Šluknově u VDJ Křížový vrch vede směrem na Velký Šenov, pokračuje do VDJ Vilémov. Z tohoto vodojemu vede jedna větev do Dolní Poustevny a druhá přes Lipovou do Lobendavy. Navrhovaný přivaděče je DN 300 až 150 v délce 9,3 km (z toho k odbočce pro Mikulášovice 6,4 km). Pro obec Mikulášovice by pak bylo nutné vybudovat u této odbočky ČS s výtlačným potrubím DN 90-2,0 km do VDJ Mikulášovice.
   Pro samotnou obec Mikulášovice je nutné zaprvé rychlé řešení stávajícího havarijního stavu propojením obou částí stávajícího místního vodovodu řadem DN 100 v délce 600 m a odmanganování stávajícího zdroje – vrty.
   Zadruhé náhrada místních nevyhovujících zdrojů připojením obce na skupinový vodovod Varnsdorf-Chřibská. V případě, že by se neřešily problémy se zásobováním vody pro celý Šluknovský výběžek komplexně jak je uvedeno výše, muselo být samostatné přivedení vody ze Šluknova do VDJ Lom- Mikulášovice ( DN 90 -2,2 km a ČS s výtlakem DN 90- 5,8km), což je oproti celkovému řešení Šluknovského výběžku nevýhodné.
   Zatřetí po etapách dostavba rozvodné sítě v celkové délce cca 20 km, včetně potřebných zařízení na redukce tlaku a přípojek s připojením cca 1500 EO. Je navrženo vybudování vodovodní sítě pro tři tlaková pásma. V první etapě se předpokládá rozšíření vodovodní sítě STP potrubím DN 80 – 50 v délce 10,0 km. V dalších letech bude rozšířena síť STP potrubím DN 80 – 50 v délce 5,0 km. Po roce 2015 se rozšíří síť DTP potrubím DN 80 – 50 v délce 2,4 km a vybudování vodovodu pro HTP, DN 100 dl. 1,85 km s AT stanicí.
   Vzhledem k náročnosti řešení zásobování dané oblasti pitnou vodou, jak technické tak ekonomické, se doporučuje navrhnout řešení daných problémů ve vodohospodářské studii.

   V únoru 2007 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Mikulášovice – náhrada zdroje“ firmou Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Útvar projekce Liberec, z.č.3881/2, Ing. Tvrzník.
   Termín realizace stavby je plánován na roky 2008/2009.

   Kapacity stavby:Řad „A“ HDPE DN 150 dl. 6.460 m
           Řad „B“ HDPE DN 100 dl. 1.990 m
           Čerpací stanice Qč = 5 l/s, H = 70 m v.sl., vč. odpadu a přípojky NN

   Účelem stavby je přivedení pitné vody do Mikulášovic, možnost budoucího napojení Velkého Šenova a výhledové i Vilémova na zdroj pitné vody ÚV Chřibská.

   Řad „A“ je napojen na stávající přívodní řad před VDJ Šluknov přivádí vodu gravitačně do Velkého Šenova, a dále řadem „B“ (za pomocí postrkové čerpací stanice) do VDJ Mikulášovice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a veřejných nebo domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 050/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mikulášovice vrty 5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mikulášovice vrty 2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mikulášovice vrty 1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mikulášovice vrty 4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mikulášovice vrty 3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   512 1 697 1 697 1 697 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve střední části obce v sídlištní zástavbě (7 panelových domů) je vybudovaná oddílná splašková kanalizace (K-DC.053-S.C), do které je napojeno několik soukromých obytných objektů. Na tuto kanalizaci navazuje jednotná kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod VHS II (450 EO).
   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: ŽP 4551/94/235/2/Luk, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 24.10. 1994
   Platí od 10/1994 do 12/2004 dle § 127 odst. 7 zák. č. 254/2001 Sb

   Limity: 500 EO, Q = 54000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   135
   -
   50
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   EO 450
   Q = 0,8 l/s = 24 638 m3/rok
   Skutečné parametry:
   EO 512
   Q = 0,96 l/s = 30 226 m3/r
   Přítok:    CHSK = 323 mg/l
       BSK5 = 211 mg/l
       NL = 157 mg/l
   Odtok:    CHSK = 60 mg/l
       BSK5 = 12 mg/l
       NL = 21 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu 711m3/rok = 4 t/rok.
   Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Varnsdorf.
   Přepad z ČOV je zaústěn do Mikulášovického potoka.
   Kanalizace v obci je gravitační. Odkanalizovaná část obce má 22% napojených obyvatel na ČOV.
   Kanalizace a ČOV je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
   Dále je v obci stará, dešťová, nevyhovující kanalizace v délce 4 km DN 100 – 300. Do této kanalizace jsou napojeny přepady ze septiků, které odtékají do povrchových vod (20%), nebo se vsakují (10%). Tato kanalizace je bez zákresů a je v majetku a provozu obce.
   V obci je v provozu 18 domovních čistíren s odtokem do povrchových vod - 10% napojených obyvatel, z nichž nejvýznamnější je ČOV Vojenské správy budov Chomutov – CNP 25 (234 EO).
   Zbývající obyvatelé jsou napojeni do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV STAP Vilémov (4 km) – 23% obyvatel, nebo bez čištění přímo do vodoteče (15%).
   V Mikulášovicích byla postavena ještě jedna ČOV, která je zcela bez využití, protože bylo upuštěno od uvažované bytové výstavby.

   Část dešťových vod je odváděna dešťovou a jednotnou kanalizací, část systémem příkopů, struh a propustků do povrchových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2004 - 2005 se předpokládá vybudování nové ČOV pro 2000 EO 60 m od stávající čistírny VHS II sloužící pro sídliště. Ta bude po dokončení nové ČOV zrušena.
   Čistírna odpadních vod s výhledovou kapacitou 2000 EO je navržena jako mechanicko-biologická s pneumatickou aerací, s oddělenou aerobní dostabilizací kalu. Odpadní vody budou do ČOV přiváděny nově projektovaným hlavním kanalizačním řadem do vstupní čerpací stanice umístěné v suterénu čistírenského objektu.
   Z čerpací stanice bude odpadní voda čerpána do hrubého předčištění, tvořeného jemnými strojně stíranými česlemi (s možností provizorního obtokování) a vertikálním lapákem písku, vyklízeným čerpadlem.
   Biologickou část ČOV tvoří dvojice čistírenských linek, sestávajících ze společné zóny denitrifikační, a oddělených nádrží nitrifikačních a dosazovacích. Aerace a homogenizace zón nitrifikačních je zajištěna jemnobublinnými aeračními elementy s dodávkou vzduchu z centrální dmychárny. Homogenizaci zóny denitrifikační zajišťuje vrtulové míchadlo.
   Kalové hospodářství tvoří nádrž pro oddělenou aerobní dostabilizaci kalu a nádrž uskladňovací. Dodávka vzduchu a homogenizace objemu stabilizační nádrž bude zajištěna ze samostatného dmychadla umístěného v centrální dmychárně. Po přerušení dodávky vzduchu bude odtažena kalová voda do vstupní čerpací stanice. Stabilizovaný kal bude přepouštěn do nádrže uskladňovací, míchané rovněž vzduchem.
   Stabilizovaný kal bude odvážen v tekutém stavu k odvodnění na ČOV Varnsdorf.
   Přehled návrhových hodnot nové ČOV:

   Q24
   368
   m3/den
   4,3
   l/s
   Qd
   496
   m3/den
   5,7
   l/s
   Qh
   41
   m3/hod.
   11,4
   l/s
   Qmin
   10
   m3/hod.
   2,8
   l/s
   Qmax.čerp.
   41
   m3/hod.
   11,4
   l/s
   BSK5
   120
   kg/den
   326
   mg/l
   CHSK Cr
   240
   kg/den
   652
   mg/l
   NL
   110
   kg/den
   299
   mg/l
   Nc
   22
   kg/den
   60
   mg/l
   N-NH+4
   14
   kg/den
   39
   mg/l
   Pc
   5
   kg/den
   14,0
   mg/l
   Počet ekviv. obyv.


   2000
   EO60

   Z ČOV budou vypouštěny odpadní vody v průměrném množství 4,3 l/s se  zbytkovým znečištěním v hodnotách „p“ (přípustné hodnoty) a „m“ (maximální hodnoty):   „p“
   „m“
   BSK5
   mg/l
   15
   25
   CHSKcr
   mg/l
   80
   130
   NL
   mg/l
   15
   30
   N-NH+4
   mg/l
   5
   10
   N-NH+4 -v zimním obd. pod 12 oC
   mg/l
   10
   20
   Nanorg
   mg/l
   20
   35

   Účelem stavby kanalizace je podchycení a odvedení splaškových vod v oblasti středních Mikulášovic na novou ČOV. Odpadní vody budou svedeny kmenovou stokou DN 300 na čistírnu odpadních vod.
   Projektované kapacity:
   kanalizační stoky- kamenina DN 300 mm        - 1,524 km
   kanalizační stoky-ULTRA Rib PVC-U 315/284         – 4,4502 km
   kanalizační stoky- ULTRA Rib PVC-U 250/226         – 0,100 km
   odbočky -     ULTRA Rib PVC-U 160/143 mm     – 1,0424 km
   délka stok celkem:                         - 6,0742 km
   odbočky –     PE 2“                 - 0,0328 km

   Další rozšíření stokové sítě DN 300 se z ekonomických důvodů nepředpokládá do roku 2015. Jedná se o vybudování kanalizace DN 300 v celkové délce cca 6,0 km s odvedením splašků na ČOV Mikulášovice, případně část na ČOV STAP Vilémov nebo na lokální ČOV cca pro 400 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Mikulášovice nová PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Mikulášovice nová ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 861,0 27 220,0 41 081,0

  Mapa