Mikulášovice - CZ042.3502.4212.0276.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mikulášovice

  Číslo obce PRVKUK 0276
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0276
  Kód obce 562751
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0276.01 Mikulášovice 09412 94129
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mikulášovice leží na západ od Rumburku ve Šluknovském výběžku, v nadmořských výškách 380,00 - 480,00 m n.m. Obec má zástavbu městského charakteru se soustředěnou zástavbou – historické centrum, po okrajích rozptýlenou zástavbu podél místní komunikace a Mikulášovického potoka z rodinných domků a také částečně z panelových domů - sídliště. Obcí protéká Mikulášovický potok a dalších pět místních potoků. Nalézá se zde několik bezvýznamných rybníků, dvě požární nádrže a koupaliště. Území náleží do povodí Labe, jižním okrajem obce prochází hranice CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída a na státní hranici se SRN probíhá hranice NP České Švýcarsko. Na území obce mají své sídlo firmy: EXIM, ELUN, STAP a Lemfeld a syn – textilní výroba, Mikov, FERROTRADE – strojírenství, CONTA CLIP – montážní závod, Josef Kopal – stavební a obchodní činnost.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 325 2 325 2 173 2 086 2 010 1 956
   přechodně bydlící 50 50 0 0 0 0
   celkem 2 375 2 375 2 173 2 086 2 010 1 956
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   742 1 081 1 647 647 647 647
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mikulášovice je zásobena z místního vodovodu Mikulášovice (M-DC.050.1), voda do obce je dováděna z VDJ Mikulášovice Lom. Vodojem je plněn z ÚV Chřibská, obec je tedy napojen na SK Varnsdorf Chřibská (DC.002). Zároveň je v provozu ještě místí zdroj "Mikulášovice vrty 3" (vrty 1,2,4,5 jsou mimo provoz), z kterého je voda čerpána přivaděčem DN 80 do VDJ Mikulášovice 150 m3 (459,90/456,70 m n.m.) a odtud zásobním řadem DN 150 do sídliště a cca pro 10 RD.

   Vodovod je majetkem Severočeské Vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Lokální vodovod Mikov, původně ve správě závodu Mikov, později obce je převeden do správy SčVK a.s. Vodovod je v prostoru za kostelem a stává se součástí vodovodu Mikulášovice – LOM, má krátkou zásobní sítí z trub DN 80 pro rodinné domky – okály.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba rozvodné sítě v celkové délce cca 20 km, včetně potřebných zařízení na redukce tlaku a přípojek s připojením cca 1500 EO. Je navrženo vybudování vodovodní sítě pro tři tlaková pásma. V první etapě se předpokládá rozšíření vodovodní sítě STP potrubím DN 80 – 50 v délce 10,0 km. V dalších letech bude rozšířena síť STP potrubím DN 80 – 50 v délce 5,0 km. Po roce 2031 se rozšíří síť DTP potrubím DN 80 – 50 v délce 2,4 km a vybudování vodovodu pro HTP, DN 100 dl. 1,85 km s AT stanicí.
   Vzhledem k náročnosti řešení zásobování dané oblasti pitnou vodou, jak technické tak ekonomické, se doporučuje navrhnout řešení daných problémů ve vodohospodářské studii.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a veřejných nebo domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Mikulášovice - U hřbitova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Mikulášovice ČS Mikulášovice PRVK\2021
  Úpravna vody Stav ÚV Mikulášovice Lom ÚV Mikulášovice Lom PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 050/1 Mikulášovice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Mikulášovice Lom VDJ Mikulášovice Lom PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mikulášovice vrty Mikulášovice vrty 5- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mikulášovice vrty Mikulášovice vrty 2- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mikulášovice vrty Mikulášovice vrty 1- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mikulášovice vrty Mikulášovice vrty 4- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 050/3 Mikulášovice vrty PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   512 1 697 1 697 1 294 1 247 1 761
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Mikulášovice je od roku 2005 nová splašková kanalizace s novou mechanicko- biologickou ČOV, projektovaná kapacita ČOV je 2000 EO. Rozhodnutí o vypouštění vydal Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   70
   120
   15
   30
   -
   3010
   -
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   EO 2000
   Q = 368 m3/den= 132480 m3/rok

   BSK5= 368 kg/den

   Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Varnsdorf.

   Přepad z ČOV je zaústěn do Mikulášovického potoka.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

   Na kanalizace je napojeno cca 62% obyvatel, zbývající obyvatelé jsou napojeni do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV STAP Vilémov (4 km) – 38% obyvatel.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 se předpokládá výstavba kanalizační sítě v rozvojových částí obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 053/1/K ČOV Mikulášovice nová PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Mikulášovice nová ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  54 438,0 0,0 54 438,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/38702-16/3875-16/hon St.povolení - Oprava Mikulášovického potoka
  24. 10. 2016
  Rumburk OŽP/31224-13/uzl stavební povolení
  9. 9. 2013