Kámen - CZ042.3502.4202.0026.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kámen

  Číslo obce PRVKUK 0026
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0026
  Kód obce 546453
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0026.01 Kámen 08850 88501
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kámen leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 335,00 – 356,00 m n. m. Jedná se o obec do 160 trvale žijících obyvatel a se 17 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná podél místní komunikace, venkovského charakteru zástavbou rodinnými domy. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída, nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. Obec se nachází v povodí řeky Labe. V obci má sídlo firma MUL – NET – zemní práce, Kámen 37 (cca 10 zaměstnanců).
   Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 154 157 163 170 - - -
   přechodně bydlící 51 51 53 55 - - -
   celkem 205 208 216 225 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   154 157 163 170 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kámen je zásobována ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001),
   vodovodem Kámen (SK-DC.001.9). Z VDJ Kámen – nový 6000 m3 (404,00/399,00 m n.m.) přes VDJ Kámen - starý 30 m3 (404,65 m n.m.) potrubím DN 80 do obce. Stávající vodovod je vybudován převážně z trub litinových DN 60 mm. Na vodovodní síť je napojeno 100% obyvatel. Kapacita i kvalita vody je vyhovující.
   Západním okrajem katastru obce prochází vodovodní přivaděč DN 450 Hřensko –Děčín.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovod rozšířit řadem DN 50 dl. 0,8 km i pro plánovanou výstavbu. Rekonstrukce a zkapacitnění stávajícího vodovodního řadu na DN 80 dl. 1,0 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 170 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kámen není vybudována kanalizační síť. 20% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín – 10 km a 80% obyvatel má septiky s vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle ÚS je navrženo vybudování splaškové kanalizace DN 300 v celkové délce 2,5 km s napojením na splaškovou kanalizaci a ČOV Ludvíkovice, kde je uvažováno i s rezervou pro obec Kámen. Vzhledem soustředěné zástavby a k možnosti odvedení odpadních vod na ČOV Ludvíkovice se doporučuje vybudování splaškové kanalizace v obci již v letech 2012-2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa