Kámen - CZ042.3502.4202.0026.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kámen

  Číslo obce PRVKUK 0026
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0026
  Kód obce 546453
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0026.01 Kámen 08850 88501
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kámen leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 335,00 – 356,00 m n. m. Jedná se o obec do 160 trvale žijících obyvatel a se 17 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná podél místní komunikace, venkovského charakteru zástavbou rodinnými domy. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída, nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. Obec se nachází v povodí řeky Labe. V obci má sídlo firma Kámen 37 (cca 10 zaměstnanců).
   Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 154 157 199 235 267 291
   přechodně bydlící 51 51 72 72 65 60
   celkem 205 208 271 307 332 351
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   154 157 163 249 279 302
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kámen je zásobována ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001), vodovodem Kámen (SK-DC.001.9). Z VDJ Kámen – hlavní 6000 m3 (404,00/399,00 m n.m.) přes VDJ Kámen - obec 10 m3 (404,65 m n.m.) potrubím DN 80 do obce. Stávající vodovod je vybudován převážně z trub litinových DN 60 mm. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Kapacita i kvalita vody je vyhovující.
   Západním okrajem katastru obce prochází vodovodní přivaděč DN 450 Hřensko –Děčín.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Kámen předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Kámen - obec VDJ Kámen - obec 10 10 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 280
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kámen není vybudována kanalizační síť. 20% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín – 10 km a 80% obyvatel má septiky s vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle ÚS je navrženo vybudování splaškové kanalizace DN 300 v celkové délce 2,5 km s napojením na splaškovou kanalizaci a ČOV Ludvíkovice, kde je uvažováno i s rezervou pro obec Kámen.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 060,0 11 455,0 13 515,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory