Lobendava - CZ042.3502.4212.0275.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lobendava

  Číslo obce PRVKUK 0275
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0275
  Kód obce 545708
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0275.01 Lobendava 08627 86274
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lobendava leží ve Šluknovském výběžku, západně od Šluknova u hranic se Spolkovou republikou Německo, v nadmořské výšce 340,00 – 360,00 m n. m. Obcí protéká říčka Bublava, Luční potok a tři místní potoky. Na katastru obce se nachází několik méně významných vodních nádrží, povětšinou ve špatném stavu. To platí i o rybníku pod obcí Severní, který byl v minulosti využíván jako koupaliště. Zástavba venkovského charakteru je rozptýlená podél komunikace a Lučního potoka. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci má sídlo firma BeA CZ spol. s.r.o. – Lobendava č.p.112, výroba spojovačů (50 zaměstnanců).
   Předpokládá se mírný rozvoj obce (rozšíření zemědělské a průmyslové výroby cca o 15 pracovních míst do roku 2005).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 279 295 308 296 285 278
   přechodně bydlící 210 221 0 0 0 0
   celkem 489 516 308 296 285 278
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Lobendava není vybudována vodovodní síť pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni z obecních nebo domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se doporučuje vybudování nového vodovodu. Zdroj pitné vody je možné zajistit vytipováním nového, místního zdroje, nebo připojením na skupinový vodovod Varnsdorf-Chřibská. Připojení na SK Varnsdorf by bylo možné, až po vybudování přivaděče Šluknov- Vilémov- Lipová (viz SK Varnsdorf), přivaděčem z Lipové v délce cca 2,5 km. Pro vodovod v obci je navrženo dle projektové dokumentace vodovodní potrubí DN 100 v délce 2,9 km, DN 80 v délce 1,6 km a ATS 2/4-3 s akumulační jímkou 24 m3 a VDJ 50 m3. S výstavbou je počítáno až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Lobendava ČS Lobendava PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh VDJ Lobendava VDJ Lobendava 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh ZD Lobendava ZD Lobendava PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Lobendavě není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV STAP Vilémov – 8 km (60%) nebo v septicích. Přepady ze septiků odtékají do povrchových vod (30%), nebo se vsakují (10%).
   V obci má domovní čistírnu firma BeA CS spol. s.r.o. - DČB 21 (21 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v nejbližší době i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory