Lipová - CZ042.3502.4212.0274.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lipová

  Číslo obce PRVKUK 0274
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0274
  Kód obce 562661
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0274.01 Lipová 08451 84514
  CZ042.3502.4212.0274.02 Liščí 08452 84522
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lipová včetně místní části Liščí leží ve Šluknovském výběžku západně od Šluknova, v nadmořských výškách 350,00 – 404,00 m n.m. Zástavba rodinnými domy je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká Liščí potok, do kterého se vlévá Solanský potok, na kterém je vybudován rybník stejného jména. Na západ od středu obce se nachází Zámecký rybník. Území náleží do povodí Labe. Na katastru obce se nachází rašeliniště. V obci mají své sídlo firmy: CONMETRON – 407 81 Lipová, kovovýroba (47 zaměstnanců), Agroplast a.s. Liberec – Lom Lipová - těžba kamene (25 zaměstnanců), Zemspol s.r.o. Velký Šenov – Biopark Lipová – biopotraviny (15 zaměstnanců).
   Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 650 666 630 605 582 567
   přechodně bydlící 220 233 0 0 0 0
   celkem 870 899 630 605 582 567
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   598 621 661 588 582 567
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lipová je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Lipová (M-DC.045). Voda ze dvou vrtů je svedena do VDJ Lipová u Šluknova 150 m3 (407,30/404,00 m n.m.) a odtud gravitací do obce. Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V místní části Lipová – Liščí není vodovodní síť, obyvatelé jsou zásobováni individuálně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající místní zdroje mají vodu dobrou, ale kapacita je na hranici možností. Ve výhledu je uvažováno s celkovým vyřešením zásobování šluknovského výběžku pitnou vodou z úpravny vody Chřibská, napojením na skupinový vodovod Varnsdorf- Chřibská. Součástí řešení by bylo i přivedení vody do obce Lipová. Propojovacím řadem mezi odbočkou pod VDJ Vilémov a VDJ Lipová v délce cca 4,0 km. Připojení na SK Varnsdorf by bylo možné, až po vybudování přivaděče Šluknov- Vilémov.
   Rozšiřováním vodovodní sítě se v nejbližší době neuvažuje, pouze ve výhledu, bude vybudován řad DN 80 dl. 0,6 km pro připojení zbývajících cca 50 EO.

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Lipová předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Lipová u Šluknova VDJ Lipová u Šluknova 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lipová u Šluknova H2 Lipová u Šluknova H2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lipová u Šluknova H1 Lipová u Šluknova H1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 394 380 369
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace, zaústěna do ČOV STAP Vilémov. Dále se zde nacházejí vlastní domovní čistírny: Agroplast a.s., Lom Lipová, Liberec – BIOFLUID 12 (40 EO), Domov důchodců Lipová – TOPAS 40 (40 EO), obec Lipová – TOPAS 40 (40 EO) a Dětský domov Lipová u Šluknova – TOPAS 75 (75 EO). Přepady z čistíren jsou zaústěny do Liščího potoka.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně pomocí jednotné kanalizace a částečně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.
   Kanalizace je v majetku a provozu obce Lipová.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci nejsou navržená žádná investiční opatření.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 064/2/P ČOV LIPOVÁ AGROPLAST PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 064/1/K ČOV LIPOVÁ PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  16 600,0 0,0 16 600,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory