Lipová - CZ042.3502.4212.0274.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lipová

  Číslo obce PRVKUK 0274
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0274
  Kód obce 562661
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0274.01 Lipová 08451 84514
  CZ042.3502.4212.0274.02 Liščí 08452 84522
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lipová včetně místní části Liščí leží ve Šluknovském výběžku západně od Šluknova, v nadmořských výškách 350,00 – 404,00 m n.m. Jedná se o obec se 650 trvale žijícími obyvateli s 105 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká Liščí potok, do kterého se vlévá Solanský potok, na kterém je vybudován rybník stejného jména. Na západ od středu obce se nachází Zámecký rybník. Území náleží do povodí Labe. Na katastru obce se nachází rašeliniště. V obci mají své sídlo firmy: CONMETRON – 407 81 Lipová, kovovýroba (47 zaměstnanců), Agroplast a.s. Liberec – Lom Lipová - těžba kamene (25 zaměstnanců), Zemspol s.r.o. Velký Šenov – Biopark Lipová – biopotraviny (15 zaměstnanců).
   Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 650 666 693 720 - - -
   přechodně bydlící 220 233 256 280 - - -
   celkem 870 899 949 1 000 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   598 621 661 706 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lipová je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Lipová (M-DC.045). Voda ze dvou vrtů je svedena do VDJ Lipová 150 m3 (407,30/404,00 m n.m.) a odtud gravitací do obce. Z vodovodní sítě je zásobováno 92% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V místní části Lipová – Liščí není vodovodní síť, obyvatelé jsou zásobováni individuálně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající místní zdroje mají vodu dobrou, ale kapacita je na hranici možností. Ve výhledu je uvažováno s celkovým vyřešením zásobování šluknovského výběžku pitnou vodou z úpravny vody Chřibská, napojením na skupinový vodovod Varnsdorf- Chřibská. Součástí řešení by bylo i přivedení vody do obce Lipová. Propojovacím řadem mezi odbočkou pod VDJ Vilémov a VDJ Lipová v délce cca 4,0 km. Připojení na SK Varnsdorf by bylo možné, až po vybudování přivaděče Šluknov- Vilémov. Předpokládaná doba realizace po roce 2015.
   Rozšiřováním vodovodní sítě se v nejbližší době neuvažuje, pouze ve výhledu, po roce 2015, bude vybudován řad DN 80 dl. 0,6 km pro připojení zbývajících cca 50 EO.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lipová u Šluknova H2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lipová u Šluknova H1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná jednotná kanalizační síť (K-DC.064-J.N). Odpadní vody jsou odváděny systémem 9 samostatných kanalizačních větví s vlastními výustními objekty zaústěnými do Liščího potoka. Na tuto kanalizaci je napojeno 20% obyvatel, přes septiky s přepadem do vodoteče napojeno 67% obyvatel, přes domovní mikročistírny je napojeno 10% obyvatel a zbývající 3% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV STAP Vilémov.
   Vlastní domovní čistírny mají objekty: Agroplast a.s., Lom Lipová, Liberec – BIOFLUID 12 (40 EO), Domov důchodců Lipová – TOPAS 40 (40 EO), obec Lipová – TOPAS 40 (40 EO) a Dětský domov Lipová u Šluknova – TOPAS 75 (75 EO). Přepady z čistíren jsou zaústěny do Liščího potoka.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně pomocí jednotné kanalizace a částečně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.
   Kanalizace je v majetku a provozu obce Lipová.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navržená kanalizace řeší oddílnou splaškovou kanalizaci pro celou obec, zaústěnou do ČOV STAP Vilémov prostřednictvím stávající napojovací stoky z ČOV STAP Vilémov na hranici obce Lipová. Kanalizace je navržena pro odkanalizování 800 EO, pomocí 8 638 bm řadů a 2 235 bm přípojek. Průměrná hloubka kanalizace je 2,5 – 4,0 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 064/2/P ČOV LIPOVÁ AGROPLAST PRVK/2020
  ČOV Stav COV.DC 064/1/K ČOV LIPOVÁ PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  900,0 6 874,0 7 774,0

  Mapa