Krásná Lípa - CZ042.3502.4212.0273.09 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Krásná Lípa

  Číslo obce PRVKUK 0273
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0273
  Kód obce 562611
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0273.09 Zahrady 18372 183725
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Krásná Lípa – Zahrady leží západně od Varnsdorfu, v nadmořské výšce 435,00 – 460,00 m n. m. Původní stará zástavba je rozptýlená, venkovského charakteru. Území náleží do CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Severním okrajem obce protéká řeka Mandava, která náleží do povodí Mandavy, jižní část obce náleží do povodí Labe. Dále obcí protékají tři místní potoky a je zde deset rybníků. V obci má sídlo firma Pharming, kartonáž, Zahrady 34 (88 zaměstnanců).
   Rozvoj obce se předpokládá především v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 77 84 86 48 47 47
   přechodně bydlící 36 45 0 0 0 0
   celkem 113 129 86 48 47 47
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zahrady je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. Obec je výrazně postižena suchem v suchém období vysychají domovní studny. Město zajišťovalo dovoz užitkové vody, pitnou vodu si zajišťovali obyvatelé sami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec má zájem na vybudování vodovodu. Byla zpracována studie pro společný vodovod Sněžná, Vlčí Hora, Zahrady a území je zahrnuto do studie „Zlepšení vodohospodářských poměrů Šluknovského výběžku“. Výstavba vodovodu pro obec Zahrady navazuje na plánovaný vodovod Vlčí Hora s rozvodnými řady DN 80 v délce 1,2 km a DN 50 v délce 0,5 km. S výstavbou je počítáno po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek a septiků s odtokem do povrchových vod (30%) nebo vsakováním (10%). Bezodtokové jímky jsou vyváženy na ČOV Varnsdorf – 13 km (60%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Varnsdorf, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory