Krásná Lípa - CZ042.3502.4212.0273.08 - stav 2004

 1. Obec

  Krásná Lípa

  Číslo obce PRVKUK 0273
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0273
  Kód obce 562611
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0273.08 Vlčí Hora 18371 183717
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Krásná Lípa – Vlčí Hora leží západně od Varnsdorfu, v nadmořské výšce 440,00 – 460,00 m n. m. Jedná se o obec s 90 trvale žijícími obyvateli se 131 objekty pro rekreaci a 2 ubytovacími zařízeními (84 lůžek). Původní stará zástavba je rozptýlená, venkovského charakteru. Území náleží do povodí Labe, CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída a prochází zde hranice NP České Švýcarsko. Obcí protékají čtyři místní potoky a dále je zde rybník Šiml a dalších sedm rybníků.
   Rozvoj obce se předpokládá především v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 85 98 121 145 - - -
   přechodně bydlící 131 140 155 170 - - -
   celkem 216 238 276 315 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vlčí Hora je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec má zájem na vybudování vodovodu. Byla zpracována studie pro společný vodovod Sněžná, Vlčí Hora, Zahrady a území je zahrnuto do studie „Zlepšení vodohospodářských poměrů Šluknovského výběžku“. Přívodní řad z Krásné Lípy vede přes Krásný Buk do ČS Vlčí Hora a odtud výtlačným potrubím DN 80 v délce 1,7 km do budoucího VDJ Kamenný 100 m3 pro Vlčí Horu a Zahrady. Pro samotnou obec Vlčí Hora je navržena výstavba rozvodných řadů DN 80 v délce 2,5 km a DN 50 v délce 1,9 km. Vzhledem malého počtu trvale žijících obyvatel se realizace do roku 2015 nedoporučuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh SK-DC.002.11 SK-DC.002.11 PRVK/2020
  Vodojem Návrh SK-DC.002.11 SK-DC.002.11 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek a septiků s odtokem do povrchových vod (20%) nebo vsakováním (30%). Bezodtokové jímky jsou vyváženy na ČOV Varnsdorf – 14 km (50%).
   Lokální ČOV má u svého zařízení Klub českých turistů – ST.S – zemní filtr (30 EO).

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Krásná Lípa, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 835,0 8 748,0 20 583,0

  Mapa