Krásná Lípa - CZ042.3502.4212.0273.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Krásná Lípa

  Číslo obce PRVKUK 0273
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0273
  Kód obce 562611
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0273.06 Kyjov 07363 73636
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Krásná Lípa – Kyjov leží západně od Varnsdorfu, v nadmořské výšce 360,00 – 430,00 m n. m. Zástavba rozptýlená, venkovského charakteru. Území náleží do CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída, severní část katastru obce do Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Obcí protéká řeka Křinice, jeden místní potok a v jižní části obce je přírodní koupaliště (přehrada). 
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 21 26 24 26 25 25
   přechodně bydlící 68 85 0 0 0 0
   celkem 89 111 24 26 25 25
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kyjov je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. Obec je výrazně postižena suchem v suchém období vysychají domovní studny. Město zajišťovalo dovoz užitkové vody, pitnou vodu si zajišťovali obyvatelé sami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobování pitnou vodou zůstává i nadále individuální pomocí domovních studní. V návrhu je vybudování 1 nové obecní vrtané studny, pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou. V současně době má město Krásná Lípa vypracovanou projektovou dokumentaci a stavební povolení na výstavbu. S realizací je uvažováno po získání dotace.

   Zároveň má město Krásná Lípa zájem u vybudování vodovodní sítě pro veřejnou potřebu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf – 13 km (100%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je příliš roztroušena, i nadále se uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Krásná Lípa, domovních čistíren odpadních vod, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory