Krásná Lípa - CZ042.3502.4212.0273.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Krásná Lípa

  Číslo obce PRVKUK 0273
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0273
  Kód obce 562611
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0273.05 Krásný Buk 07362 73628
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Krásná Lípa – Krásný Buk leží na západ od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 398,00 - 440,00 m n.m. Jedná se o obec s 105 trvale žijícími obyvateli s 9 objekty využívanými pro rekreaci a pěti ubytovacími zařízeními (83 lůžek). Zástavba venkovského charakteru z rodinných domků je soustředěná, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Křinice a tři místní potoky. Území náleží do povodí Labe, do CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce převážně v oblasti turistiky a sportu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 93 99 61 101 99 98
   přechodně bydlící 195 201 0 0 0 0
   celkem 288 300 61 101 99 98
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   77 82 90 24 54 79
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Část obce Krásný Buk je zásobována ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.11) z rozvodné sítě Krásné Lípy potrubím DN 80 délky 1,059 km. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a v provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zásobení Krásného Buku, Sněžné, Vlčí Hory a Zahrad se vybuduje přívodní řad z Krásné Lípy přes Krásný Buk – potrubí DN 80 dl. 802 m, rozvody po obci DN 50 dl. 245 m. Výstavba je předpokládána až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 41 41 98
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Krásném Buku je vybudována oddílná splašková kanalizace, která je zaústěna na místní ČOV Krásná Lípa. 

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu po roce 2025 se plánuje odkanalizování zbývající části o DN 300 v dl. cca 0,5 km. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Krásná Lípa nová PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Krásná Lípa - Kyjovská PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Krásná Lípa nová ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 900,0 4 900,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory