Krásná Lípa - CZ042.3502.4212.0273.05 - stav 2004

 1. Obec

  Krásná Lípa

  Číslo obce PRVKUK 0273
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0273
  Kód obce 562611
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0273.05 Krásný Buk 07362 73628
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Krásná Lípa – Krásný Buk leží na západ od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 398,00 - 440,00 m n.m. Jedná se o obec s 90 trvale žijícími obyvateli s 65 objekty využívanými pro rekreaci a pěti ubytovacími zařízeními (175 lůžek). Zástavba venkovského charakteru z rodinných domků je soustředěná, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Křinice a tři místní potoky. Území náleží do povodí Labe, do CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce převážně v oblasti turistiky a sportu (výstavba hotelového domu v roce 2005 – 25 lůžek).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 93 99 109 120 -
   přechodně bydlící 195 201 213 225 -
   celkem 288 300 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   77 82 90 99 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Část obce Krásný Buk je zásobována ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.11) z rozvodné sítě Krásné Lípy potrubím DN 80. Na vodovod je napojeno 83% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a v provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zásobení Krásného Buku, Sněžné, Vlčí Hory a Zahrad zpracoval TERRAPROJEKT Liberec, Donská 955, v červnu 2000 studii ve čtyřech variantách. Přívodní řad z Krásné Lípy vede přes Krásný Buk – potrubí DN 80 dl. 802 m, rozvody po obci DN 50 dl. 245 m. Výstavba je předpokládána až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Krásném Buku není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf – 11 km (100%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2003 byla zahájena výstavba oddílné splaškové kanalizace (1. etapa) a ČOV Krásná Lípa s termínem ukončení v roce 2004. ČOV, ČS 1 a část přivaděče jsou umístěny v Krásném Buku. Stavba je podrobně popsána v kartě 273.01 Krásná Lípa, kde je zahrnuta celá investice.
   Ve výhledu by bylo možné vybudováním splaškové stoky se zaústěním na ČOV Krásná Lípa i odkanalizování Krásného Buku – DN 300 v dl.cca 0,5 km. Vzhledem malého počtu trvale bydlících obyvatel se realizace nepředpokládá do roku 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Krásná Lípa nová PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Krásná Lípa - Kyjovská PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Krásná Lípa nová ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  942,0 864,0 1 806,0

  Mapa