Jílové - CZ042.3502.4202.0025.06 - stav 2004

 1. Obec

  Jílové

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0025
  Kód obce 562564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0025.06 Sněžník 15147 151475
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jílové – Sněžník leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 560,00 – 610,00 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel s 30 rekreačními objekty a čtyřmi hotely (100 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Severním cípem obce protéká Sněžnický potok. Území náleží do CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 47 47 47 47 - - -
   přechodně bydlící 100 100 100 100 - - -
   celkem 147 147 147 147 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   47 47 47 47 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Sněžník je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Sněžník (M-DC.041). Voda z prvního prameniště je svedena do VDJ Horní pásmo 30 m3 (607,19/605,19 m n.m.) a potrubím DN 100 do obce. Voda z druhého prameniště je svedena do VDJ Dolní pásmo 30 m3 (601,60/599,60 m n.m.) s čerpací stanicí a potrubím DN 80 do obce. V létě při nedostatku vody se čerpá z nízkého pásma do vysokého pásma.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel.
   Majitelem vodovodu je obec a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. Předpokládá se výměna starého potrubí, cca 10% sítí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 023/12 VDJ.UL 023/12 Ostrov - Vrcholový 800m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P3 5-5 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P3-S1 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov P4 1-1 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov OS1 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostrov OS2 ZD.UL 023/5 Ostrov - Tisá PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sněžník VP PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jílové Kamenná 1a ZD.DC 001/7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sněžník NP PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jílové Kamenná 1b ZD.DC 001/7 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Sněžníku není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (14 km) – 94% obyvatel. 6% obyvatel má vyvážené bezodtokové jímky na pole.
   Ubytovací zařízení ve Sněžníku odvádějí splaškové vody na lokální ČOV :
   ČSAD BUS Ústí n.L. a.s. – ČOV + filtr CINIS + LT (80 EO)
   H.K. – GASTRO s.r.o., Sněžník 95 – AS-ANAcombi 30 + LT (30 EO)
   Kabel s.r.o., Chabařovice, BIO CLEANER BC 50 (220 EO)
   Kolář Zdeněk a Karla, Jílové u Děčína - MICRO 1,5 (10 EO)
   Mgr. Škoda Vlastimil a Věra, Děčín - MICRO 1,5 (10 EO)
   MV – ÚO Policie ČR, Ústí n.L. – septik + půd. filtr + LTa LRL (20 EO)
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 995,0 2 995,0

  Mapa