Jílové - CZ042.3502.4202.0025.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jílové

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0025
  Kód obce 562564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0025.06 Sněžník 15147 151475
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jílové – Sněžník leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 560,00 – 610,00 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Severním cípem obce protéká Sněžnický potok. Území náleží do CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 47 47 29 82 80 80
   přechodně bydlící 100 100 90 105 105 105
   celkem 147 147 119 187 185 185
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   47 47 47 73 73 73
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Sněžník je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Sněžník (M-DC.041). Voda z prvního prameniště je svedena do VDJ Sněžník VP 30 m3 (607,19/605,19 m n.m.) a potrubím DN 100 do obce. Voda z druhého prameniště je svedena do VDJ Sněžník NP 30 m3 (601,60/599,60 m n.m.) s čerpací stanicí a potrubím DN 80 do obce. V létě při nedostatku vody se čerpá z nízkého pásma do vysokého pásma.
   Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel.
   Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC023047 - "Jílové, Sněžník - náhrada vodních zdrojů Sněžník NP a VP" je navrženo přivedení vody z vodního zdroje Ostrov výtlačným řadem z materiálu HDPE De 110, délky 3910 do VDJ Sněžník a osazení nové čerpací techniky. realizace se do troku 2030 nepředpokládá. 

   Dále je plánována rekonstrukce vodovodního řadu HDPE De 110 v délce 260 m v r. 2021-2022.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Sněžník NP VDJ Sněžník NP PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Sněžník VP VDJ Sněžník VP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Sněžník VP ZD Sněžník VP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jílové Kamenná 1a Jílové Kamenná 1a- MIMO PROVOZ PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Sněžník NP ZD Sněžník NP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jílové Kamenná 1b Jílové Kamenná 1b- MIMO PROVOZ PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Sněžníku není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (14 km) – 94% obyvatel. 6% obyvatel má vyvážené bezodtokové jímky na pole.
   Ubytovací zařízení ve Sněžníku odvádějí splaškové vody na lokální ČOV :
   ČSAD BUS Ústí n.L. a.s. – ČOV + filtr CINIS + LT (80 EO)
   H.K. – GASTRO s.r.o., Sněžník 95 – AS-ANAcombi 30 + LT (30 EO)
   Kabel s.r.o., Chabařovice, BIO CLEANER BC 50 (220 EO)
   Kolář Zdeněk a Karla, Jílové u Děčína - MICRO 1,5 (10 EO)
   Mgr. Škoda Vlastimil a Věra, Děčín - MICRO 1,5 (10 EO)
   MV – ÚO Policie ČR, Ústí n.L. – septik + půd. filtr + LTa LRL (20 EO)
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín.

   Při splnění určitých podmínek je případně možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 114,0 0,0 4 114,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory