Krásná Lípa - CZ042.3502.4212.0273.02 - stav 2004

 1. Obec

  Krásná Lípa

  Číslo obce PRVKUK 0273
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0273
  Kód obce 562611
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0273.02 Dlouhý Důl 07359 73598
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Krásná Lípa – Dlouhý Důl leží západně od Varnsdorfu, v nadmořské výšce 360,00 – 378,00 m n. m. Jedná se o obec s 20 trvale žijícími obyvateli, s 38 objekty pro rekreaci, zástavba rozptýlená, venkovského charakteru. Obcí protékají dva místní potoky a na jihu obce řeka Křinice. Nacházejí se zde dva rybníky. Území náleží do povodí řeky Labe, do CHKO Labské pískovce a probíhá zde hranice Národního parku České Švýcarsko. V obci má své sídlo firma UNITEK, Dlouhý Důl 62 (okna a dveře).
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 17 20 26 32 - - -
   přechodně bydlící 127 135 150 165 - - -
   celkem 144 155 176 197 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dlouhý Důl je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou – domovní studny.
   V případě nedostatku pitné vody by bylo možné prodloužení vodovodního řadu z Krásné Lípy potrubím DN 80 dl. 2,0 km. Vzhledem malého počtu trvale žijících obyvatel a ekonomické náročnosti se toto řešení nedoporučuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Dlouhém Dole není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf – 13 km (100%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Krásná Lípa, domovních čistíren odpadních vod, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  191,0 0,0 191,0

  Mapa