Krásná Lípa - CZ042.3502.4212.0273.01 - stav 2007

 1. Obec

  Krásná Lípa

  Číslo obce PRVKUK 0273
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0273
  Kód obce 562611
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0273.01 Krásná Lípa 07361 73610
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krásná Lípa leží na západ od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 406,00 - 468,00 m n.m. Jedná se o obec s 3290 trvale žijícími obyvateli se 140 objekty využívanými pro rekreaci a čtyřmi ubytovacími zařízeními (371 lůžek). Zástavba městského charakteru z rodinných domků a panelových domů je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená. Město se nachází v oblasti, kde se stýkají celky Lužických hor, Šluknovské pahorkatiny a Labských pískovců. Obcí protéká Křinice. Do Křínice se vlévá několik místních potoků , mj. Vlčí a Červený. Nalézá se zde také větší množství vodních ploch (rybníky, rybníčky a tůně), nejvýznamnější z nich je rybník Cimrák. Území náleží do povodí Labe, do CHKO Lužické hory a do CHOPAV Severočeská křída. V blízkosti města prochází rozvodnice mezi Baltským a Severním mořem. Na území obce mají své sídlo firmy: Colot – tex – textilní výroba, Barvířská 207 (60 zaměstnanců), Leko – výroba oken a dveří, Pražská ul. (24 zaměstnanců), NOVIA s.r.o. – textilní průmysl, Bezručova 1 (248 zaměstnanců), EURO – TOPOZ s.r.o výroba potravinářských strojů, Pražská 30 (15 zaměstnanců), Diosna – výroba strojů, Smetanova 11, TISK s.r.o. – tiskařské a grafické práce, Kyjovská 36 (14 zaměstnanců), Unitek s.r.o – výroba plastových oken, Dlouhý Důl 62.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce převážně v oblasti turistiky a sportu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 288 3 429 3 664 3 900 - - -
   přechodně bydlící 734 779 854 930 - - -
   celkem 4 022 4 208 4 518 4 830 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 919 3 127 3 488 3 900 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Krásná Lípa je zásobována pitnou vodou ze tří zdrojů: ze skupinového vodovodu Varnsdorf - Chřibská (SK-DC.002.10), z prameniště Jedlová a z vrtu s ČS v Křižíkově ul.
   V roce 1982 byl vodovod v Krásné Lípě připojen na skupinový vodovod z ÚV Chřibská, konkrétně na přivaděč Chřibská – Rumburk. Výtlačné potrubí DN 500 končí VDJ Krásná Lípa – vrcholový, nový 2x 1000 m (500,00/495,00 m n.m.), odkud jedna gravitační větev DN 400 vede dále do Rumburku a druhá do VDJ Krásná Lípa - starý 2x 525 m (485,20/481,20 m n.m.). Z VDJ je voda zásobním řadem DN 200 vedena do spotřebiště dolního pásma.
   Voda z prameniště Jedlová (soustava pěti jímacích zářezů) je svedena do odkyselovací jímky a odtud ocelovým potrubím DN 125, dlouhým cca 8 km, přes vodoměrnou šachtu Forfera přímo do horního tlakového pásma Krásné Lípy a dále do VDJ Starý 2x 525 m – dolní pásmo. Vodní zdroj vykazoval v roce 2002 odchylku dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Mn, Al, Ca, Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Odkyselovací stanice je dnes mimo provoz (špatný technický stav a nevyhovující přístup k objektu). Tento systém jímání a dopravy vody je z roku 1910 a je na hranici životnosti, stejně jako převážná část rozvodné sítě v Krásné Lípě.
   Posledním zdrojem je vrtaná studna v Křižíkově ulici, která dodává pitnou vodu přímo do vodovodní sítě, do horní části města (Křižíkova ul. a výše) – horní pásmo.
   Rozvody po obci jsou ocelové a litinové DN 60-80 mm, pocházejí většinou z roku 1910. Tyto rozvody jsou již na hranici životnosti a v současné době je nutná jejich obnova.
   Na vodovod je napojeno 89% obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobování města Krásná Lípa pitnou vodou je v současné době značně problematické. Vzniká potřeba navrhnout novou koncepci zásobování pitnou vodou s ohledem na nutnost rekonstrukce prameniště a úpravny vody v Jedlové, na přestárlou rozvodnou síť, která nevyhovuje často ani kapacitou a s ohledem na členitost terénu, kdy bude nutno vybudovat zařízení na redukce tlaku.
   V první etapě úprav není rekonstrukce ÚV a přivaděče z Jedlové nezbytně nutná. Zásobování města pitnou vodou lze zajistit zvýšením odběru vody z přivaděče Chřibská – Rumburk a provedením úprav pro vytvoření II. tlakového pásma na vodovodní síti. Pro horní tlakové pásmo, které je dnes zásobováno přivaděčem z Jedlové, by bylo možné vybudovat přívodní řad horního tlakového pásma zkapacitněním stávajícího řadu. Nový řad by navazoval na potrubí DN 400 (přívod z VDJ-nový do VDJ-starý) a končil na křižovatce ulice Elišky Krásnohorské a Křižíkovy. Potrubí DN 150 v délce 620m, DN 100 v délce 360 m a DN 80 v délce 1380 m. Po provedení této úpravy, by bylo možné zajistit převážnou část zásobování horního tlakového pásma bez využívání přivaděče z Jedlové a čerpání z vrtu v Křižíkově ulici, také by vznikla možnost napojení pro zásobování 62 navrhovaných rodinných domků v lokalitě poblíž hřbitova.

   V dalších etapách úprav bude nutné řešit:

   1. zásobování zástavby napojené přímo na přiváděcí řad DN 125, dl.8,0 km z prameniště Jedlová a další možnosti využití tohoto řadu.
   2. další využívání ČS Křižíkova s vyhodnocením provozu pro danou lokalitu
   3. výhledové využití prameniště Jedlová, které by bylo možné zatím přepojit do vodojemu Rozdělovacího 800 m a jeho zbývající kapacitou i nadále zásobovat zatím nezrekonstruovanou částí přivaděče Jedlová-Krásná Lípa.
   4. výstavba dalších rozvodných řadů bude nutná v souvislosti se zřízením průmyslové zóny nad nádražím ČD Krásná Lípa – DN 100 dl. 0,8 km.
   5. stávající rozvodná síť je z 60% (cca řadů DN 20 až 200) stará a potřebuje postupnou rekonstrukci, případně v některých místech osadit zařízení na redukce tlaku.

   V únoru 2006 byl zpracován investiční záměr stavby „Krásná Lípa – náhrada zdroje Jedlová pro Krásnou Lípu“ firmou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, Ing. Miloslav Skála.
   V současné době (březen 2007) probíhají projektové práce na výše jmenovaný záměr firmou Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Útvar projekce Liberec, z.č.3911/3, Ing. Tvrzník.

   Náplň investice:
   Stávající silně zkorodované ocelové potrubí DN 125 bude v úseku délky 4010 m (od VDJ „Starý“ v Krásné Lípě k poslední vodovodní přípojce na jihovýchodním okraji obce Rybniště) nahrazeno potrubím z PE-HD. Počátek polyetylenového potrubí bud v armaturní komoře vodojemu „Starý“ napojen na přiváděcí řad OC 400, kterým je přiváděna pitná voda z „vrcholového“ vodojemu do vodojemu „Starý“. Odtud bude provedena rekonstrukce starého přivaděče DN 125 a to v jeho původní trase.
   V počátečním úseku délky 1400 m od vodojemu „Starý“ k poslední odbočce vodovodní sítě města Krásná Lípa je navrženo potrubí z PE-HD 160x9,5 mm. Dále, až k nové armaturní šachtě, která bude vybudována v km 3,830 na stávajícím propojovacím řadu LT 100 do Rybniště, je navrženo potrubí z PE-HD 140x8,3 mm. Tento úsek má délku 2430 m. Zbývající část řadu v délce 180 m bude provedena z potrubí PE-HD 63x3,8 mm. Na rekonstruovaný řad se přepojí stávající vodovodní přípojky v počtu 41 ks a stávající odbočující a navazující přiváděcí a rozváděcí řady v počtu 9 ks. Součástí stavby je i prodloužení vodovodní přípojky 1“ pro sklad řeziva v Chřibské o cca 5 m a její napojení na výtlačný řad DN 500.

   Přehled kapacit:
   PE-HD 160x9,5 mm    1400 m
   PE-HD 140x8,3 mm    2430 m
   PE-HD 63x3,8 mm 180 m

   Město Krásná Lípa dále požaduje zřídit napojení ulic Křižíkova, Rooseveltova, Havlíčkova, E.Krásnohorské, Doubická z vodojemu na veřejný vodovod přes ulici Bendlova, kde je již nové vodovodní potrubí položeno.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 002/4 CS.DC 002/4 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ-KR.LÍPA-PK1-mimo provoz PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Křižíkova PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   750 783 837 3 745 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Krásné Lípě je vybudovaná oddílná splašková kanalizace (K-DC.038-S.C) s mechanicko – biologickou ČOV typu VHS III sloužící pro sídlištní část města, umístěnou nevhodně mezi zástavbou domků nedaleko náměstí.
   Kapacita této ČOV je 1500 EO – projektovaná, 732 EO skutečná. ČOV je aktivační s aerobní stabilizací kalu (3 x kovová kapsa VHS III – typ Kessener)
   Projektovaný průtok: Q = 3,30 l/s = 104 069 m3/rok
   Skutečný průtok: Q = 1,28 l/s = 40 508 m3/rok
   Produkce stabilizovaného kalu 1600 m3/rok, odvoz odvodněného kalu na ČOV Varnsdorf.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Krásná Lípa do toku Křinice, v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v Děčíně, ŽP 5762/94/235/Luk, pro množství 100 000 m3/rok, 270 m3/den, CHSK 120 mg/l – 9600 kg/rok, BSK 30 mg/l – 2400 kg/rok, NL 30 mg/l – 2400 kg/rok. Na tuto ČOV je napojeno (23% )obyvatel.
   Větší část města je napojena na jednotnou kanalizaci (K-DC.036-J.N) a (K-DC.037-J.N) s 18 samostatnými kanalizačními větvemi a s vlastními výustními objekty, které ústí do recipientu Křinice přes odtok z rybníku Cimrák. Na tuto kanalizaci je napojeno 47% obyvatel. Na jednu z těchto větví je napojen odtok vyčištěných splaškových vod z ČOV.
   Vlastní ČOV má nemocnice a slouží převážně k čištění infekčních odpadních vod. Vyčištěné vody jsou vedeny do stoky v Nemocniční ulici.
   Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ČOV je v majetku obce a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
   Lokální ČOV má ÚSP Krásná Lípa – CNP 25 + lapol LTP –1 (200 EO).
   Vlastní průmyslovou ČOV má firma COLOR – TEX (Benar).
   Splaškové vody ostatních obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf 9 km (20%), nebo do  septiků, jejichž přepady odtékají do povrchových vod (5%), nebo se vsakují (5%).
   Část dešťových vod je odváděna dešťovou kanalizací ve správě obce Krásná Lípa do recipientů, část jednotnou kanalizační sítí do recipientů a zbývající vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2003 byla zahájena výstavba oddílné splaškové kanalizace (1. etapa) a ČOV Krásná Lípa s termínem ukončení v roce 2004. ČOV je umístěna v Krásném Buku.
   Odkanalizování města je řešeno oddílnou splaškovou kanalizací DN 250 – DN 300, která je umístěna převážně na veřejných pozemcích. Vzhledem ke konfiguraci terénu je navržena gravitační kanalizace v délce 6416 m a veřejná část kanalizačních přípojek délky 729 m. Dále dvě čerpací stanice, přičemž ČS1 je před ČOV a ČS2 je na kanalizační síti. Výtlak kanalizace DN 80 a 125 je navržen v délce 437 m.
   V 07/2004 bude uvedena do zkušebního provozu mechanicko-biologická ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a vertikálními dosazovacími nádržemi ve dvojlinkovém provedení. Kalové hospodářství je tvořeno gravitačním zahuštěním kalů pomocí odpouštění kalové vody, kalojemem s aerobní stabilizací kalu a jímkou kalové vody. Kal bude zpracováván na mobilní odstředivce nebo na ČOV Varnsdorf.

   Projektované kapacity:
   3500 EO
   Q24 = 526,8 m³. d-1
   BSK5 = 210 kg . d-1
   CHSK = 420 kg . d-1
   NL = 192,5 kg . d-1
   N-NH4 = 35,8 kg . d-1
   Znečištění na odtoku
   BSK5 = 20 mg . l-1
   CHSK = 80 mg . l-1
   NL = 20 mg . l-1
   N-NH4 = 10 mg . l-1
   Pc = 6 mg . l-1

   Čerpací stanice 1
   Tato čerpací stanice je navržena na maximální požadovaný výkon Qmax = 10 l/s bude osazena 2 ks čerpadel (každé o maximálním výkonu 10 l/s – sestava 1 + 1) s frekvenčním měničem pro kontinuální čerpání odpadních vod s regulací v rozsahu cca 2,5 – 10 l/s v návaznosti na přítok odpadních vod ve stokové síti jednotné kanalizace.
   Užitný objem ČS1 je cca 50 m³.

   Čerpací stanice2
   Tato čerpací stanice je navržena na maximální požadovaný výkon Qmax = 3 l/s a je osazena 2 ks čerpadel (každé o maximálním výkonu 3 l/s – sestava 1 + 1) pro diskontinuální čerpání odpadních vod s hladinovou automatikou v návaznosti na přítok odpadních vod ve stokové síti jednotné kanalizace.

   Hrubé předčištění
   Výtlačné potrubí z ČS1 je napojeno na připojovací přírubu integrovaného hrubého předčištění sestaveného ze stíraného válcového síta na vstupu a separátoru písku.
   Výkon Q = 10 l.s-1 – odpovídá maximálnímu přítoku z ČS 1
   Účinnost separace písku je až 95% v závislosti na způsobu provozování a vstupní zachycení mechanických nečistot.

   Biologická část ČOV se skládá z :
   rozdělovacího objektu
   dvou nádrží denitrifikace
   dvou nádrží nitrifikace
   dmychárny
   dvou vertikálních dosazovacích nádrží
   a čerpací stanice vratného a přebytečného kalu.
   Jako první nádrže jsou řazeny nádrže denitrifikace o rozměrech 4 x 4 m – hloubka vody 6 m, oddělené od nádrží nitrifikace betonovou příčkou s průtočnými otvory. Nádrže denitrifikace jsou míchány ponornými míchadly. Do nádrže denitrifikace je zaústěno potrubí čerpadel interní recirkulace kalu.
   Z nádrže denitrifikace natéká aktivační směs do 2 nádrží nitrifikace o rozměrech 9,4 x 4 m – hloubka vody 6 m.

   Kalové hospodářství
   Kalové hospodářství se skládá z následujících objektů:
   nádrž aerobní stabilizace kalu - 117 m3– hloubka kalu v nádrži 6,0 m
   uskladňovací nádrž aerobně stabilizovaného kalu -
   270 m
   jímka kalové vody -
   240 m

   Jakost odpadních vod na odtoku z ČOV dle rozhodnutí Okresního úřadu Děčín, referátu životního prostředí ze dne 10.4.2001.
   Počet EO 3500


   Přítok na ČOV
   Odtok z DN
   Nařízení vlády 61/2003 Sb.

   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l


   průměr
   max
   p
   m

   Přítok
   Odtok průměr
   Odtok maximum
    
    
   BSK5
   399,2
   20,0
   50,0
   25
   50
   CHSK
   798,5
   80,0
   150,0
   120
   170
   NL
   366,0
   20,0
   50,0
   30
   60
   N-NH4
   47,5
   10,0
   20,0
   15
   30
   Nanorg
   54,9
   25,0
   36,0
   nest.
   nest.
   Pcelk
   13,3
   6,0
   10,0
   nest.
   nest.

   ČOV je ve vlastnictví města Krásná Lípa a budou ji provozovat Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   V rámci projektu je zahrnuta splašková síť 2. a 3. etapy v rozsahu:

   1. etapa – 3 803 bm řadů a 1 598 bm přípojek

        odkanalizováno 530 EO

   1. etapa – 2 630 bm rozvodu a 1 300 bm přípojek

        odkanalizováno 370 EO

   Tato kanalizace navazuje na, v současné době realizovanou, 1. etapu výstavby kanalizace.
   Celkem část zahrnutá do projektu řeší 900 EO a 6 433 bm řadů a 2 898 bm přípojek.
   Hloubka kanalizace 2,0 – 3,20 m.
   Po vybudování 1. až 3. etapy kanalizace pro veřejnou potřebu bude pouze cca 10% trvale žijících obyvatel a 80% přechodně žijících obyvatel likvidovat splaškové vody individuálně, pomocí domovních čistíren odpadních vod nebo bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Krásná Lípa.
   Část stávající jednotné sítě zaústěná do Křinice se využívá jako dešťová kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Krásná Lípa - Křižíkova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Krásná Lípa - Fibichovo údolí čp.1035/2A PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Krásná Lípa čp.520/38 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 341,0 0,0 3 341,0

  Mapa