Krásná Lípa - CZ042.3502.4212.0273.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Krásná Lípa

  Číslo obce PRVKUK 0273
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0273
  Kód obce 562611
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0273.01 Krásná Lípa 07361 73610
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Krásná Lípa leží na západ od Varnsdorfu, v nadmořských výškách 406,00 - 468,00 m n.m. Zástavba městského charakteru z rodinných domků a panelových domů je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená. Město se nachází v oblasti, kde se stýkají celky Lužických hor, Šluknovské pahorkatiny a Labských pískovců. Obcí protéká řeka Křinice. Do Křínice se vlévá několik místních potoků , mj. Vlčí a Červený. Nalézá se zde také větší množství vodních ploch (rybníky, rybníčky a tůně), nejvýznamnější z nich je rybník Cimrák. Území náleží do povodí Ohře, do CHKO Lužické hory a do CHOPAV Severočeská křída. V blízkosti města prochází rozvodnice mezi Baltským a Severním mořem. Na území obce mají své sídlo firmy:  NOVIA s.r.o. – textilní průmysl, Bezručova 1 (248 zaměstnanců), EURO – TOPOZ s.r.o kovoobrábění, Pražská 30 (15 zaměstnanců), Diosna – výroba strojů v oblasti průmyslové automatizace, Smetanova 11, TISK s.r.o. – tiskařské a grafické práce, Kyjovská 36 (14 zaměstnanců) a firma OCELOT na výrobu nábytku, Kyjov 36 (12 zaměstnanců).
   Předpokládá se mírný rozvoj obce převážně v oblasti turistiky a sportu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 3 288 3 429 3 221 2 958 2 917 2 889
   přechodně bydlící 734 779 119 139 139 139
   celkem 4 022 4 208 3 340 3 097 3 056 3 028
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 919 3 127 3 488 3 097 3 056 3 028
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V roce 1982 byl vodovod v Krásné Lípě připojen na skupinový vodovod Varnsdorf- Chřibská (DC.002) z ÚV Chřibská, konkrétně na přivaděč Chřibská – Rumburk. Výtlačné potrubí DN 500 končí VDJ Krásná Lípa – vrcholový, nový 2x 1000 m (500,00/495,00 m n.m.), odkud jedna gravitační větev DN 400 vede dále do Rumburku a druhá do VDJ Krásná Lípa - starý 2x 525 m3 (485,20/481,20 m n.m.). Z VDJ je voda zásobním řadem DN 200 vedena do spotřebiště dolního pásma.

   Přes obec Krásná Lípa je dováděna voda z prameniště Jedlová (soustava sedmi jímacích zářezů) , do ÚV Chřibská. Zároveň se v obci nachází také vrtaná studna Krásná Lípa Křižíkova v Křižíkově ulici, která dodává pitnou vodu přímo do vodovodní sítě, do horní části města (Křižíkova ul. a výše) – horní pásmo.

   Rozvody po obci jsou DN do 100 v délce 18,232 km, DN 100-300 v délce 9,081 km, 50% z materiálu PE/PVC, z 50% je potrubí ocelové a litinové DN 60-80 mm, pochází většinou z roku 1910. Tyto rozvody jsou již na hranici životnosti a v současné době je nutná jejich obnova.
   Na vodovod je napojena většina obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Krásná Lípa předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC028015 "Krásná Lípa, Fibichovo údolí – odstranění kanalizační výusti DC 144 a rekonstrukce vodovodu a kanalizace " je uvažováno s rekonstrukcí kanalizace v části Fibichovo údolí, kdy realizace je naplánovaná v roce 2024. V rámci této akce je plánováno s příloží vodovodního potrubí HDPE DN80 v délce cca 285 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS KRÁSNÁ LÍPA - KŘÍŽKO ČS KRÁSNÁ LÍPA - KŘÍŽKOVA 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav Krásná Lípa - Vrcholový nový 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav Krásná Lípa - starý 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Křižíkova vr Krásná Lípa Křižíkova vrt 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1a Krásná Lípa Jedlová 1a 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1b Krásná Lípa Jedlová 1b 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1e Krásná Lípa Jedlová 1e 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1d Krásná Lípa Jedlová 1d 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1g Krásná Lípa Jedlová 1g 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1c Krásná Lípa Jedlová 1c 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Krásná Lípa Jedlová 1f Krásná Lípa Jedlová 1f 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   750 783 837 1 714 1 692 1 673
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Celková délka kanalizace DN 300 je 14,300 km. Nová ČOV je mechanicko biologická, je umístěna v Krásném Buku. Odkanalizování města je řešeno oddílnou splaškovou kanalizací DN 250 – DN 300, která je umístěna převážně na veřejných pozemcích. Vzhledem ke konfiguraci terénu je vybudována gravitační kanalizace v délce 6416 m a veřejná část kanalizačních přípojek délky 729 m. Dále dvě čerpací stanice, přičemž ČSOV Krásná Lípa- Kyjovská je před ČOV a ČSOV Krásná Lípa- Křižíkova je na kanalizační síti. Výtlak kanalizace DN 110 a 160 je vybudován v délce 500 m.

   Mechanicko-biologická ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a vertikálními dosazovacími nádržemi ve dvojlinkovém provedení

   BSK 210 kg/den 

   CHSK = 420 kg . d-1

   NL = 192,5 kg . d-1
   N-NH4 = 35,8 kg . d-1

   Na tuto ČOV je napojeno 60 % obyvatel.
   Část města je napojena na jednotnou kanalizaci (K-DC.036-J.N) a (K-DC.037-J.N) s 18 samostatnými kanalizačními větvemi a s vlastními výustními objekty, které ústí do recipientu Křinice přes odtok z rybníku Cimrák. Na tuto kanalizaci je napojeno 30% obyvatel. Na jednu z těchto větví je napojen odtok vyčištěných splaškových vod z ČOV.

   Kanalizace je v majetku města Krásná Lípa, po roce 2026 je plánovaný převod do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.


   Lokální ČOV má ÚSP Krásná Lípa – CNP 25 + lapol LTP –1 (200 EO).
   Vlastní průmyslovou ČOV má firma COLOR – TEX (Benar).
   Splaškové vody ostatních obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf 9 km (4%), nebo do  septiků, jejichž přepady odtékají do povrchových vod, nebo se vsakují.
   Část dešťových vod je odváděna dešťovou kanalizací ve správě obce Krásná Lípa do recipientů, část jednotnou kanalizační sítí do recipientů a zbývající vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC028015 -"Krásná Lípa, Fibichovo údolí – odstranění kanalizační výusti DC 144 a rekonstrukce vodovodu a kanalizace " je uvažováno s rekonstrukcí kanalizace v části Fibichovo údolí, kdy realizace je naplánovaná v roce 2024.

   Dále se dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC028016 plánuje rekonstrukce kanalizace a realizace splaškové kanalizace, od místa stávající výusti DC.145 u nádražní budovy Krásná Lípa. Výstavba se předpokládá po roce 2030.

   Část stávající jednotné sítě zaústěná do Křinice se využívá jako dešťová kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav ČSOV Krásná Lípa - Křižíkova 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Krásná Lípa - Fibichovo údolí 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Krásná Lípa čp.520/38 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  51 520,0 16 978,0 68 498,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory