Jiříkov - CZ042.3502.4212.0272.04 - stav 2004

 1. Obec

  Jiříkov

  Číslo obce PRVKUK 0272
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0272
  Kód obce 562581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0272.04 Starý Jiříkov 40767 407674
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiříkov – Starý Jiříkov leží na sever od Rumburku, v nadmořských výškách 350,00 - 390,00 m n.m. Jedná se o obec s 3230 trvale žijícími obyvateli se 70 objekty využívanými pro rekreaci a dvěma ubytovacími zařízeními (22 lůžek). Zástavba městského charakteru z rodinných domků a panelových domů je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Jiříkovský potok a jeden místní potok. Nalézá se zde několik rybníků, je to hlavně rybník, Kočičák, Ostrovák, koupaliště a dvě požární nádrže závodu PIANINO a JAWA. Území náleží do povodí Sprévy. Na území obce mají své sídlo firmy: Seidl Piano a.s., Březinova 902, Preciosa – Lustry a.s., Kamenický Šenov 915 (bez provozu), Holtex a.s., Praha 4, V Horkách 16, Továrna na piana a.s. Hradec Králové, Brněnská 207.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 227 3 236 3 252 3 269 - - -
   přechodně bydlící 210 210 210 210 - - -
   celkem 3 437 3 446 3 462 3 479 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 475 2 643 2 927 3 269 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Starý Jiříkov je zásobován ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.8). Voda ze skupinového vodovodu je přivedena do VDJ Ječná 500 + 1000 m3 (447,55/443,69 m n.m.) a potrubím DN 150 do obce. V západní části Jiříkova je místní zdroj a vodojem Nad hájovnou, který je v současné době v likvidaci. Rozvodná síť je z potrubí DN 32 až 150. Zhruba polovina vodovodních řadů je nová z potrubí PVC, ale druhá polovina je stará na hranici své životnosti. Ve špatném technickém stavu je i přivaděč do VDJ Ječná. V současné době je zásobováno 77% obyvatel a zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec má zájem o rozšíření vodovodní sítě a připojení dalších obyvatel. Pro zajištění zásobování celé obce z veřejného vodovodu je nutná dostavba rozvodných řadů DN 80-150 v délce cca 2,9 km. V navrhované délce je započítána i zástavba RD s připojením na navrhovaný přivaděč do Filipova. Zhruba polovina vodovodní sítě je ve vyhovujícím stavu, ale zbývající část je nutné postupně rekonstruovat, cca 5,6 km. Rekonstruovat je potřeba i přívodní řad z VDJ Ječná DN 150 v délce 1,6 km ( viz Rumburk).

   ÚP navrhuje pro zajištění celkového zlepšení zásobování pitnou vodou nový zdroj - vrt s novým přivaděč DN 100 dl. 1,5 km a rozšíření akumulace. V současné době má Jiříkov pouze jediný zdroj pitné vody. Stávající kapacita je vyhovující, nevyhovuje však rozložení akumulace do jednoho vodojemu v Ječné, který je od centrální části Jiříkova vzdálen a slouží také jako vodojem za spotřebištěm pro zásobování Rumburku. Proto navrhuje výstavbou vodojemu 2x 250 m3 v místech zrušeného vodojemu Nad hájovnou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav Jiříkov-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jiříkov JI2 Jiříkov vrt-mimo provoz PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 129 1 134 3 090 3 107 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce je vybudovaná jednotná kanalizace (K-DC.047.1-J.C) s čistírnou odpadních vod VHS III pouze pro sídlištní zástavbu a přilehlé rodinné domky. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Jiříkovského potoka. Kanalizace je v celé délce gravitační. Na tuto kanalizaci je napojeno – tj. 35% obyvatel a část splaškových odpadních vod z podniků Seidl Piano a Preciosa.
   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: ŽP/4551/94/235/7/Luk, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 9.11. 1994
   Platí od 11/1994 do 12/2004

   Limity: 1100 EO, Q = 112000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   135
   -
   40
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Recipient:: Jiříkovský potok
   Projektované parametry:
   EO 1 100
   Q = 2,9 l/s = 91 980 m3/rok
   Skutečné parametry:
   EO 869
   Q = 1,52 l/s = 47 830 m3/rok
   Přítok:    CHSK = 634 mg/l
       BSK5 = 397 mg/l
       NL = 215 mg/l
   Odtok:    CHSK = 77,5 mg/l
       BSK5 = 8 mg/l
       NL = 17,5 mg/l
   Způsob stabilizace: dlouhodobá aktivace
   Produkce stabilizovaného kalu 1832 m3/rok = 18 t/rok.
   Způsob likvidace kalu : odvoz na ČOV Varnsdorf.
   V další části obce je vybudovaná jednotná kanalizace s částečným mechanickým předčištěním (septik) rozčleněná do 12 lokálních větví, které ústí do Jiříkovského potoka. Kanalizace je v celé délce gravitační a podle umístění je rozdělena na kanalizační systémy:
   K-DC.044-J.N - Jiříkov, střed
   K-DC.045-J.N - Jiříkov, Za koupalištěm
   K-DC.046-J.N - Jiříkov, V údolí
   Na tuto kanalizaci je napojeno – tj. 44% obyvatel.
   Zbývající část obyvatel zachycuje splaškové vody v septicích nebo bezodtokových jímkách. Přepady ze septiků odtékají do povrchových vod (9%), nebo se vsakují (5%). Splaškové vody z bezodtokových jímek se vyvážejí na ČOV (5%).
   V obci je několik dalších lokálních ČOV na které jsou napojeny 2% obyvatel .
   120 obyvatel převážně z Ústavu sociální péče je napojeno na lokální ČOV (není ve správě provozovatele kanalizace), která je zaústěna do jedné z lokálních větví.
   Česká spořitelna a.s., Děčín – 2x BIOREKO 8 (154 EO)
   Město Jiříkov – ČOV UH 1,5 (10 EO)
   Město Jiříkov – CFR 12 (80 EO)
   Nagy Julius, Jiříkov - EKONA D 10 (10 EO)
   VÚDM Jiříkov – EC.D.225 (178 EO)
   Elitex Jiříkov – DČB 16
   Kanalizační síť a ČOV je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2004 začne výstavba nové oddílné kanalizace DN 300 v délce 3,26 km a centrální ČOV (2000+1000 EO) na dolním toku Jiříkovského potoka. Vybudováním této kanalizace do roku 2005 budou podchyceny výusti č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
   Po dokončení výstavby nové ČOV budou všechny lokální ČOV ve Starém Jiříkově zrušeny.
   Čistírna odpadních vod s výhledovou kapacitou 3000 EO je navržena jako mechanicko-biologická s pneumatickou aerací, s oddělenou aerobní dostabilizací kalu. Odpadní vody budou do ČOV přiváděny hlavním kanalizačním řadem do vstupní čerpací stanice umístěné v čistírenském objektu. Odtud budou čerpány do hrubého předčištění, tvořeného jemnými strojně stíranými česlemi (zálohovanými česlemi ručními) a vertikálním lapákem písku, vyklízeným čerpadlem.
   Biologickou část ČOV tvoří dvojice samostatně pracujících linek, sestávajících ze zón denitrifikačních, nitrifikačních a nádrží dosazovacích. Aerace a homogenizace zón nitrifikačních je zajištěna jemnobublinnými aeračními elementy s dodávkou vzduchu z centrální dmychárny. Pro separaci kalu je navržena v každé lince jedna dosazovací nádrž s vertikálním průtokem. Kal ze dna nádrží bude recirkulován do denitrifikace, přebytečný kal čerpán do kalového hospodářství.
   Kalové hospodářství tvoří dvě nádrže pro oddělenou aerobní dostabilizaci kalu a nádrž uskladňovací. Odvodnění kalu je dle požadavku provozovatele uvažováno mobilní odstředivkou. Odvodněný kal bude odvážen v kontejnerech na vhodně zabezpečenou skládku, kalová voda bude zpracována v ČOV. S ohledem na vysoké znečištění kalové vody z odstředivky bude třeba její přítok na biologickou linky zrovnoměrnit. Před zahájením odvodňování bude obsah 1. stabilizační nádrže přečerpán do volného prostoru nádrže uskladňovací a nádrž stabilizační využívána pro akumulaci kalové vody. Provoz odstředivky je uvažován 10 hodin denně. Kalová voda bude vedena do akumulační nádrže a odtud rovnoměrně čerpána po dobu 24 hodin do vstupní čerpací stanice. Při provozu odstředivky (cca 5 dní) bude třeba provést potřebná provozní opatření i u biologické linky (viz Hydrotechnické výpočty).
   Přehled návrhových hodnot – Výhledový stav 3000 EO

   Q24                    [m3/den]495
                       [l/s]    5,7
   Qd                    [m3/den]675
                       [l/s]    7,8
   Qh                    [m3/hod]56
                       [l/s]    15,6
   Qmin.                     [m3/hod]13
                       [l/s]    3,6
   BSK5                    [kg/den]180
                       [mg/l]    364
   CHSKCr                [kg/den]360
                       [mg/l]    727
   NL                    [kg/den]165
                       [mg/l]    333
   Nc                    [kg/den]33
                       [mg/l]    67
   N-NH4+                [kg/den]21
                       [mg/l]    43
   Pc                    [kg/den]7,5
                       [mg/l]    15

   Z ČOV budou vypouštěny odpadní vody v průměrném množství 5,7 l/s se  zbytkovým znečištěním v hodnotách „p“ (přípustné hodnoty) a „m“ (maximální hodnoty):

   „p“„m“
   BSK5mg/l1530
   CHSKcrmg/l75120
   NLmg/l2030
   N-NH4+mg/l510
   N-NH4 +-v zimním obd. pod 12 oCmg/l1020

   Dle záměru projektu „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“ je navrženo:
   V rámci projektu je zahrnuta II. a III. etapa kanalizace Jiříkov, která navazuje na realizovanou I. etapu s podporou SFŽP ČR s novou ČOV s kapacitou 3 000 EO (vybavenou technologií 1 linky pro 2 000 EO) a stávající novou ČOV – Filipov (670 EO) realizovanou v rámci programu Phare, řešící území za rozvodím Jiříkovského potoka.
   II. etapa řeší dovybavení technologie nové ČOV na plnou kapacitu, napojení 1 699 EO, 9 193 bm řadů, 1 890 bm přípojek, 19 bm výtlaků a 2 ČS.
   III. etapa řeší odkanalizování 200 EO do ČOV Filipov 1 550 bm řadů, 500 bm přípojek, 11 bm výtlaků a 1 ČS.
   Hloubka kanalizací je 2,4 – 3,0 m.
   Dostavba kanalizační sítě umožní, pro cca 95% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 5% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

   Stávající jednotná síť bude částečně využita jako dešťová kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  ČOV Návrh Jiříkov nová PRVK/2020
  ČOV Stav COV.DC 047/1/K Jiříkov - Zahradní PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Jiříkov - Filipovská PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Starý Jiříkov čp.222 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Starý Jiříkov - Gen.Svobody čp.1056/4 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Starý Jiříkov - Mělnická čp.711/42 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Jiříkov nová ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  641,0 0,0 641,0

  Mapa