Jiříkov - CZ042.3502.4212.0272.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jiříkov

  Číslo obce PRVKUK 0272
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0272
  Kód obce 562581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0272.04 Starý Jiříkov 40767 407674
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiříkov – Starý Jiříkov leží na sever od Rumburku, v nadmořských výškách 350,00 - 390,00 m n.m. Zástavba městského charakteru z rodinných domků a panelových domů je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Jiříkovský potok a jeden místní potok. Nalézá se zde několik rybníků, je to hlavně rybník, Kočičák, Ostrovák, koupaliště a dvě požární nádrže závodu PIANINO a JAWA. Území náleží do povodí Sprévy. Na území obce mají své sídlo firmy: Seidl Piano a.s., Březinova 902, Preciosa – Lustry a.s., Kamenický Šenov 915 (bez provozu), Holtex a.s., Praha 4, V Horkách 16, Továrna na piana a.s. Hradec Králové, Brněnská 207.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 3 227 3 236 3 151 2 916 2 825 2 760
   přechodně bydlící 210 210 70 82 84 86
   celkem 3 437 3 446 3 221 2 998 2 909 2 846
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 475 2 643 2 927 1 826 2 384 2 846
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Starý Jiříkov je zásobován ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská (SK-DC.002.8). Voda ze skupinového vodovodu je přivedena do VDJ Rumburk Ječná 500 + 1000 m3 (447,55/443,69 m n.m.) a potrubím DN 150 do obce. V západní části Jiříkova je místní zdroj a vodojem Nad hájovnou, který je v současné době v likvidaci. Rozvodná síť je z potrubí DN 32 až 150. Zhruba polovina vodovodních řadů je nová z potrubí PVC, ale druhá polovina je stará na hranici své životnosti. Ve špatném technickém stavu je i přivaděč do VDJ Rumburk Ječná. V současné době je zásobována více jak polovina obyvatel a zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. Ve studnách je zaznamenán pokles hladin v období sucha. Obec je značně postižena suchem.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   Obec má zájem o rozšíření vodovodní sítě a připojení dalších obyvatel. Pro zajištění zásobování celé obce z veřejného vodovodu je nutná dostavba rozvodných řadů DN 80-150 v délce cca 2,9 km. V navrhované délce je započítána i zástavba RD s připojením na navrhovaný přivaděč do Filipova. Zhruba polovina vodovodní sítě je ve vyhovujícím stavu, ale zbývající část je nutné postupně rekonstruovat, cca 5,6 km. Rekonstruovat je potřeba i přívodní řad z VDJ Ječná DN 150 v délce 1,6 km ( viz Rumburk).

   ÚP navrhuje pro zajištění celkového zlepšení zásobování pitnou vodou nový zdroj - vrt s novým přivaděčem DN 100 dl. 1,5 km a rozšíření akumulace. V současné době má Jiříkov pouze jediný zdroj pitné vody. Stávající kapacita je vyhovující, nevyhovuje však rozložení akumulace do jednoho vodojemu v Ječné, který je od centrální části Jiříkova vzdálen a slouží také jako vodojem za spotřebištěm pro zásobování Rumburku. Proto navrhuje výstavbou vodojemu 2x 250 m3 v místech zrušeného vodojemu Nad hájovnou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 129 1 134 3 090 2 303 2 232 2 760
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-DC.047.1-J.C) s mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod.Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Jiříkovského potoka. Kanalizace je v celé délce gravitační. Na tuto kanalizaci je napojeno cca 75% obyvatel a část splaškových odpadních vod z podniků Seidl Piano a Preciosa.

   Limity: 1500 EO (k roku 2020 byla vystrojena prozatím pouze 1 linka), Q = 120 000 m3/rok

   CHSK cr

   mg/l

   BSK5

   mg/l

   NL

   mg/l

   N-NH4+

   mg/l

   Nanorg.

   mg/l

   Pc

   mg/l

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   75

   120

   15

   30

   20

   30

   8

   15

   -

   -

   -

   -

    

   Recipient:: Jiříkovský potok

   Projektované parametry:

   EO 3 000- k roku 2020 byla prozatím vystrojena pouze jedna linka 1 500 EO

   Q24 = 5,7 l/s 

   Skutečné parametry za rok 2020:

   EO 709

   Q = 115 178 m3/rok

   Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Varnsdorf.

   Zbývající část obyvatel zachycuje splaškové vody v septicích nebo bezodtokových jímkách. Přepady ze septiků odtékají do povrchových vod (9%), nebo se vsakují (5%). Splaškové vody z bezodtokových jímek se vyvážejí na ČOV (5%).
   V obci je několik dalších lokálních ČOV na které jsou napojeny 2% obyvatel .
   Kanalizační síť a ČOV je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   V obci se také vyskytuje dešťová kanalizace v majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Starý Jiříkov se plánuje dostavba kanalizační sítě, aby bylo zajištěno odvádění splaškových vod od většiny obyvatel.

   Dle morfologie terénu v těchto částech se doporučuje výstavba čerpací stanice a odvedení splaškových vod na stávající ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh CSOV.DC 044.1 CSOV.DC 044.1 PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 044/1/K ČOV Jiříkov nová PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Starý Jiříkov čp.222 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav VyustStarý Jiříkov-Gen.Svobody PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Starý Jiříkov - Mělnická PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Jiříkov nová ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 927,0 38 430,0 48 357,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/11010-13/vyc stavební povolení k vodním dílům
  9. 4. 2013
  Ústecký kraj KUUK/144712/2019/ZPZ Oprava dlažeb na Sprévě/Spree za nádražím
  2. 10. 2019
  Ústecký kraj 3172/ZPZ/2018/D-05.2 Oprava dlažeb na Sprévě/Spree v Jiříkově
  11. 10. 2018