Jiříkov - CZ042.3502.4212.0272.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jiříkov

  Číslo obce PRVKUK 0272
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0272
  Kód obce 562581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0272.03 Nový Jiříkov 40768 407682
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiříkov – Nový Jiříkov leží na sever od Rumburku, v nadmořských výškách 370,00 - 384,00 m n.m. Zástavba je rozptýlená, bydlení individuální. Obcí protékají tři místní potoky a nalézá se zde Duhový rybník a další dvě nádrže. Území náleží do povodí Sprévy. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 77 78 69 92 86 83
   přechodně bydlící 24 24 38 44 47 50
   celkem 101 102 107 136 133 133
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 28 69
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V Novém Jiříkově není vybudovaná vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. V období sucha byl zaznamenán výrazný pokles hladin.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se v současné době i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou- domovní studny. Ve výhledu, po roce 2025, by bylo možné napojení na vodovodní síť v Jiříkově, potrubím DN 80 dl. 1,7 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Novém Jiříkově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf – 15 km (100%).
   Dešťová voda je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci není plánovaná výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 374,0 0,0 4 374,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/11010-13/vyc stavební povolení k vodním dílům
  9. 4. 2013
  Ústecký kraj KUUK/144712/2019/ZPZ Oprava dlažeb na Sprévě/Spree za nádražím
  2. 10. 2019
  Ústecký kraj 3172/ZPZ/2018/D-05.2 Oprava dlažeb na Sprévě/Spree v Jiříkově
  11. 10. 2018