Jiříkov - CZ042.3502.4212.0272.02 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Jiříkov

  Číslo obce PRVKUK 0272
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0272
  Kód obce 562581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0272.02 Loučné 40766 407666
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiříkov – Loučné leží severovýchodně od Rumburku, v nadmořských výškách 370,00 - 380,00 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Severovýchodním okrajem obce protéká hraniční řeka Spréva. Území náleží do povodí Sprévy.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 169 166 273 142 134 129
   přechodně bydlící 9 9 10 10 11 12
   celkem 178 175 283 152 145 141
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 45
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V místní části Loučné není vybudovaná vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. V období sucha byl zaznamenán výrazný pokles hladin.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navržena je výstavba vodovodní sítě z potrubí DN 80 v délce cca 1,8 km.  Je připravena projektová dokumentace pro stavební povolení. Realizace je předpokládána do roku 2025.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 72 68 141
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Loučné je vybudovaná jednotná kanalizace (K-DC.048-J.N) zakončená ČOV Jiříkov Zahradní s vlastním výustním objektem do Sprévy. V současné době je napojeno 50% obyvatel. Ostatní obyvatelé odvádějí splaškové vody do septiků s přepady odtékajícími do povrchových vod (10%), nebo se vsakujícími (10%). Zbytek obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf – 15 km (30%).
   Část dešťových vod je odváděna starou dešťovou kanalizací ve správě obce a část je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.
   Kanalizační síť je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Loučné je připravena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na propojení kanalizace v Loučné do kanalizace a ČOV ve Filipově, na dostavbu kanalizace, stavba započne v r. 2025. Navržena je gravitační splašková kanalizace DN 300 délky 0,828 km, ČS a tlaková kanalizace délky 1,070 km. 
   Stávající dešťová kanalizace DN 300 zaústěná do Sprévy je určena ke zrušení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh K-DC.048-J.N ČS LOUČNÉ 024/14Z/2022
  ČOV Stav ČOV Jiříkov - Zahradní 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Vyust Jiříkov - Zahradní ČOV 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 298,0 16 197,0 19 495,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/11010-13/vyc stavební povolení k vodním dílům
  9. 4. 2013
  Ústecký kraj KUUK/144712/2019/ZPZ Oprava dlažeb na Sprévě/Spree za nádražím
  2. 10. 2019
  Ústecký kraj 3172/ZPZ/2018/D-05.2 Oprava dlažeb na Sprévě/Spree v Jiříkově
  11. 10. 2018