Jiříkov - CZ042.3502.4212.0272.02 - stav 2004

 1. Obec

  Jiříkov

  Číslo obce PRVKUK 0272
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0272
  Kód obce 562581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0272.02 Loučné 40766 407666
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiříkov – Loučné leží severovýchodně od Rumburku, v nadmořských výškách 370,00 - 380,00 m n.m. Jedná se o obec se 170 trvale žijícími obyvateli s 3 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Severovýchodním okrajem obce protéká hraniční řeka Spréva. Území náleží do povodí Sprévy.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 169 166 162 159 - - -
   přechodně bydlící 9 9 9 9 - - -
   celkem 178 175 171 168 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   85 99 123 151 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod v Loučné je napojen na skupinový vodovod SK-Varnsdorf-Chřibská, vodovodem (SK-DC.002.9). Voda z VDJ Ječná – Starý a Ječná - Nový 500 + 1000 m3 (447,55/443,69 m n.m.) je vedena potrubím DN 150 a DN 100 do Jiříkova a dále do Loučné. V současné době je zásobováno 50% obyvatel, kteří jsou v podkladech provozovatele statisticky započítáni v Jiříkově.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dostavba vodovodní sítě z potrubí DN 80 v délce cca 0,7 km a průběžné rekonstrukce stávajícího vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 159 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Loučné je vybudovaná jednotná kanalizace (K-DC.048-J.N), která se skládá ze tří samostatných větví s vlastními výustními objekty. Jedno vyústění je do Sprévy a dvě do Jiříkovského potoka. V současné době je napojeno 50% obyvatel. Ostatní obyvatelé odvádějí splaškové vody do septiků s přepady odtékajícími do povrchových vod (10%), nebo se vsakujícími (10%). Zbytek obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf – 15 km (30%).
   Část dešťových vod je odváděna starou dešťovou kanalizací ve správě obce a část je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.
   Kanalizační síť je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na rok 2004 se připravuje zahájení výstavby nové oddílné kanalizace DN 300 v délce 3,26 km a centrální ČOV (3000 EO) na dolním toku Jiříkovského potoka pro Jiříkov, jehož součástí je i Loučné. Vybudováním této kanalizace do roku 2005 budou podchyceny výusti č. 2, 3 z Loučné a 4, 5, 6, 7, 10 z Jiříkova.
   Na realizovanou I. etapu navazuje II. a III. etapa kanalizace Jiříkov, v které jsou zahrnuty i stoky plánované na kat. území Loučné v délce cca 2 km. Celkové kapacity navrhované v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení jsou uvedeny v kartě CZ042.3502.4212.0272.04 -Sterý Jiříkov.
   Stávající dešťová kanalizace DN 300 zaústěná do Sprévy je určena ke zrušení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh K-DC.048-J.N LOUČNÉ PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Jiříkov - Zahradní ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa