Jiříkov - CZ042.3502.4212.0272.01 - stav 2004

 1. Obec

  Jiříkov

  Číslo obce PRVKUK 0272
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0272
  Kód obce 562581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0272.01 Filipov 06106 61069
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiříkov – Filipov leží severovýchodně od Rumburku, v nadmořských výškách 380,00 – 416,00 m n.m. Jedná se o obec s 450 trvale žijícími obyvateli s 21 rekreačními objekty a s 1 ubytovacím zařízením (50 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Severním okrajem obce protéká hraniční řeka Spréva a je zde jeden místní potok s koupalištěm (občasná vodoteč ve správě St. melior. správy), který je zaústěný do Sprévy. Území náleží do povodí Sprévy. V obci je firma: Kovovýroba – Stoklasa, Filipov 105.
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze rozvoj stávajících průmyslových ploch.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 447 444 440 436 - - -
   přechodně bydlící 63 63 63 63 - - -
   celkem 510 507 503 499 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 120 414 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Ve Filipově není zřízen vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní. V poslední době došlo k plošnému oddrenážování místních polí, která byla přirozenou zásobárnou vody pro obec. V důsledku toho došlo ke snížení hladiny podzemních vod a v mnoha studních začíná v suchých obdobích docházet k vysychání.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je navržen vodovod pro veřejnou potřebu s napojením na vodovod v Jiříkově – přivaděč DN 150- 1,0 km a rozvodné řady DN 80 až 100 v délce 5,8 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Filipov ČOV PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   99 98 97 96 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Filipově je vybudovaná splašková kanalizace (K-DC.049-S.C) z roku 1999, zakončená biologickou čistírnou odpadních vod (670 EO). Kanalizace je gravitační, přítok na ČOV je čerpán.
   Vlastníkem ČOV je město Jiříkov a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Projektovaná kapacita:

   • roční produkce             55845 m3/rok odpadních vod
   • denní množství odpadních vod     153 m3 /den
   • max. přítok na ČOV         22 m3/hod
   • počet ekvivalentních obyvatel     670 EO
   • denní znečištění             40,0 kg BSK5/den

   Vodohospodářské rozhodnutí ze 3.5.2001:
   Množství:    max. 58 500 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   170
   30
   70
   30
   70
   20
   40
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12/2013.
   Na ČOV je v současné době napojeno cca 138 EO. ČOV je řešena jako mechanicko - biologická s jemnobublinnou aerací, nitrifikací, denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Splašková odpadní voda přitéká kanalizací do čerpací stanice, kde jsou instalována mělnící čerpadla (se 100 % rezervou), která přečerpávají odpadní vodu do lapáku písku a současně drtí hrubé mechanické nečistoty. Na přítoku do ČS je osazen česlicový koš pro zachycení nečistot a sloužící zároveň jako ochrana čerpadel. V lapáku dochází k separaci písku a hrubých nečistot. Písek se ručně těží na určenou plochu, kde se odvodní a po odvodnění bude odtěžen do kontejneru a odvezen. Předčištěná odpadní voda natéká do aktivační nádrže, která je funkčně rozdělena na oxickou a anoxickou zónu. Anoxická zóna - denitrifikační nádrž je promíchávána míchadlem a dochází zde k denitrifikaci - odstraňování dusičňanů části organického znečištění. Oxická zóna - nitrifikační nádrž je provzdušňována tlakovým vzduchem pomocí jemnobublinného provzdušňovacího systému. Vyčištěná voda odtéká sběrným žlabem přes měrný objekt do odtoku. Přebytečný zahuštěný kal je odvážen k likvidaci na ČOV Varnsdorf.

   Na kanalizaci svedenou na ČOV je napojen objekt domova důchodců (40EO) a několik objektů bytového charakteru (trvalé i rekreační) – 22% obyvatel.
   Zbývající část obyvatel zachycuje splaškové vody v septicích nebo bezodtokových jímkách. Přepady ze septiků odtékají do povrchových vod (30%), nebo se vsakují (20%). Splaškové vody z bezodtokových jímek se vyvážejí na ČOV (28%).
   V obci jsou dvě DČOV pro rekreační objekty (Čs. Sp – 150 EO, VÚDM – 180 EO).
   Část dešťových vod je odváděna starou dešťovou kanalizací ve správě obce a část je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.
   Kanalizační síť a ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s., kanalizační síť je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., ČOV je zatím v majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je navržena na celý rozsah zástavby, nová z roku 1999, bez velkých provozních problémů. Výhledově se předpokládá napojení všech objektů ve spádové oblasti.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC049/2/K Filipov u Jiříkova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Filipov u Jiříkova ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa