Jiříkov - CZ042.3502.4212.0272.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jiříkov

  Číslo obce PRVKUK 0272
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0272
  Kód obce 562581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0272.01 Filipov 06106 61069
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jiříkov – Filipov leží severovýchodně od Rumburku, v nadmořských výškách 380,00 – 416,00 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Severním okrajem obce protéká hraniční řeka Spréva a je zde jeden místní potok s koupalištěm (občasná vodoteč ve správě St. melior. správy), který je zaústěný do Sprévy. Území náleží do povodí Sprévy. V obci je firma: Kovovýroba – Stoklasa, Filipov 105.
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze rozvoj stávajících průmyslových ploch.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 447 444 505 393 383 377
   přechodně bydlící 63 63 48 56 58 60
   celkem 510 507 553 449 441 437
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 339 362
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Ve Filipově není zřízen vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní, ve kterých je zaznamenán značný úbytek vody, město zajišťuje městské studny. V období 1970-90 došlo k plošnému oddrenážování místních polí, která byla přirozenou zásobárnou vody pro obec. V důsledku toho došlo ke snížení hladiny podzemních vod a v mnoha studních začíná v suchých obdobích docházet k vysychání. Obec je značně postižena suchem. V obci je umístěna požární nádrž.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je navržen vodovod pro veřejnou potřebu s napojením na vodovod v Jiříkově – přivaděč DN 150- 1,2 km a rozvodné řady DN 80 až 100 v délce 6,1 km. Je vydané stavební povolení, bude se stavět roku 2021.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   99 98 97 393 383 377
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Filipově je vybudovaná splašková kanalizace (K-DC.049-S.C) z roku 1999, zakončená biologickou čistírnou odpadních vod (670 EO). Kanalizace je gravitační, přítok na ČOV je čerpán.
   Vlastníkem ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Na ČOV je v současné době napojeno cca 450 EO. ČOV je řešena jako mechanicko - biologická s jemnobublinnou aerací, nitrifikací, denitrifikací a aerobní stabilizací kalu, který je odvážen k likvidaci na ČOV Varnsdorf. Recipientem je Spréva. 

   Projektovaná kapacita:

   - roční produkce                                            59 918 m3/rok  odpadních vod

   - denní množství odpadních vod                   110,5 m3  /den

   - počet ekvivalentních obyvatel                     670 EO

   Množství:                    max. 95000 m3/rok 

   CHSK cr

   mg/l

   BSK5

   mg/l

   NL

   mg/l

   N-NH4+

   mg/l

   Nanorg.

   mg/l

   Pc

   mg/l

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   75

   125

   15

   30

   20

   -

   10

   20

   -

   -

   -

   -


   Na kanalizaci svedenou na ČOV je napojen objekt domova důchodců (40 EO) a několik objektů bytového charakteru (trvalé i rekreační) –  celkem 63 % obyvatel. Kanalizace v obci je DN 300 v délce 5,359 km.

   Zbývající část obyvatel zachycuje splaškové vody v septicích nebo bezodtokových jímkách. Přepady ze septiků odtékají do povrchových vod (17%), nebo se vsakují (20%). Splaškové vody z bezodtokových jímek se vyvážejí na ČOV (28%).
   V obci jsou dvě DČOV pro rekreační objekty (Čs. Sp – 150 EO, VÚDM – 180 EO).
   Část dešťových vod je odváděna starou dešťovou kanalizací ve správě obce a část je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.
   Kanalizační síť a ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s., kanalizační síť je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., ČOV je zatím v majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově se předpokládá napojení všech objektů ve spádové oblasti. Zároveň je navrženo připojení tlakové kanalizace z Loučné.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC049/2/K ČOV Filipov u Jiříkova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Filipov u Jiříkova ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  23 979,0 0,0 23 979,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/11010-13/vyc stavební povolení k vodním dílům
  9. 4. 2013
  Ústecký kraj KUUK/144712/2019/ZPZ Oprava dlažeb na Sprévě/Spree za nádražím
  2. 10. 2019
  Ústecký kraj 3172/ZPZ/2018/D-05.2 Oprava dlažeb na Sprévě/Spree v Jiříkově
  11. 10. 2018