Doubice - CZ042.3502.4212.0271.01 - stav 2004

 1. Obec

  Doubice

  Číslo obce PRVKUK 0271
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0271
  Kód obce 530417
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0271.01 Doubice 03111 31119
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 370,00 – 444,00 m n.m. Obcí protéká Doubický potok, 3 místní potoky a jsou zde 2 větší vodní nádrže – Velký rybník a koupaliště. Jedná se o obec do 100 trvale žijících obyvatel se 172 rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (250 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, převládá bydlení individuální. Území náležející do povodí řeky Labe, nachází se v CHKO Lužické hory, CHOPAV Severočeská křída a Národním parku České Švýcarsko. Na území obce leží ochranné pásmo vodního zdroje. V obci se předpokládá mírný nárůst trvale žijících obyvatel a maximální vytvoření podmínek pro nárůst v turistické oblasti s využitím výhodné turistické polohy.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 80 84 92 100 - - -
   přechodně bydlící 624 653 701 750 - - -
   celkem 704 737 793 850 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 84 92 100 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována z místního vodovodu (M-DC.073). Vodovodní síť z roku 1975 vybudovaná převážně z trub LTH 80 a rPE 63 je téměř u konce životnosti.
   Vodovod je napájen ze zdrojů ležících mimo katastr obce:
   Prameniště Kyjov (Vápenka) – jímacím objektem jsou jímací zářezy, odkud je voda svedena do VDJ Vápenka 24 m3 , 2x 12 m3 (max. hl. 452,30 m n.m.) a dále potrubím DN 80 do obce.
   Prameniště Rybniště (Spravedlnost) – z pramenních jímek je voda dopravena do VDJ Spravedlnost 2x 50 m3 (max.hl. 452,30 m n.m.) a potrubím DN 80 gravitací dále do obce.
   Stávající zdroje stěží pokryjí zvýšenou potřebu vody v rekreační sezóně.
   Z vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobováno 100% trvalých obyvatel.
   Vodovod vlastní a provozuje obec Doubice. V současné době je projednáváno převedení vodovodu do majetku SVS a.s.- předpokládaný termín převodu 10/2004.
   V obci je i soukromý vodovod „Továrna“ se samostatným prameništěm a VDJ 50 m3. Profil zásobního řadu do spotřebiště je DN 50 mm.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době,  rok 2003, je vybudován nový vrt o hloubce 160 m (3 l/s), nový výtlak DN 80 dl. 1420 m, přístavba VDJ Spravedlnost o 50 m3 a nové zásobní řady DN 80 dl. 1530 m s odbočkou DN 80 dl. 380 m.
   Z provozu je vyřazeno prameniště Továrna, prameniště Rybniště a VDJ Továrna objemu 50 m3. Hlavním zdroje vody pro obec se stává nově vybudovaný vrt Spravedlnost na katastru obce s čerpáním vody do vodojemu Spravedlnost 150 m3. Zdroj Vápenka má průměrnou vydatnost pouze do 1 l/s a je zdrojem doplňkovým.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 073/2 VDJ.DC 073/2 2 x 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 073/3 45 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována soustavná splašková ani dešťová kanalizace. Část objektů je odkanalizována přímo do vodoteče 10%, část do septiků s přepadem do vodoteče 40%, část do bezodtokových jímek s vyvážením na pole 10% nebo vyvážením na ČOV Varnsdorf – 15 km (30%). Část splašků je odváděna na MČOV EC.D.20 + lapol CLT2 (20 EO) a MICRO 1,5 (10 EO) 10%.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v současné době i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Varnsdorf, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.
   Vzhledem velkému podílu individuelní a hromadné rekreace je doporučeno ve výhledu, po roce 2015, řešit odkanalizování výstavbou kanalizačního systému: ČOV pro 450 EO, stoky DN 300 dl. 5,4 km.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 44 030,0 44 030,0

  Mapa