Doubice - CZ042.3502.4212.0271.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Doubice

  Číslo obce PRVKUK 0271
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0271
  Kód obce 530417
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0271.01 Doubice 03111 31119
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 370,00 – 444,00 m n.m. Obcí protéká Doubický potok, 3 místní potoky a jsou zde 2 větší vodní nádrže – Velký rybník a koupaliště. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, převládá bydlení individuální. Území náležející do povodí řeky Labe, nachází se v CHKO Lužické hory, CHOPAV Severočeská křída a Národním parku České Švýcarsko. Na území obce leží ochranné pásmo vodního zdroje. V obci se předpokládá mírný nárůst trvale žijících obyvatel a maximální vytvoření podmínek pro nárůst v turistické oblasti s využitím výhodné turistické polohy.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 80 84 103 96 105 113
   přechodně bydlící 624 653 409 430 546 630
   celkem 704 737 512 526 651 743
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 84 92 433 442 450
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována z místního vodovodu (M-DC.073). Vodovodní síť z roku 1975 vybudovaná převážně z trub LTH 80 a rPE 63 je téměř u konce životnosti.
   Vodovod je napájen z podzemního zdroje ležícího mimo katastr obce v Kyjově  a z vybudovaného vrtu v katastru obce.
   Prameniště Kyjov (Vápenka) – jímacím objektem jsou jímací zářezy, odkud je voda svedena do VDJ Vápenka 30 m3 (max. hl. 452,30 m n.m.) a dále potrubím DN 80 do obce.
   Prameniště Rybniště (Spravedlnost) se nevyužívá. 

   V současné době, rok 2020, je vybudován nový vrt o hloubce 160 m (3 l/s), nový výtlak DN 80 dl. 1420 m do VDJ Spravedlnost, který má  celkový objem 2x50 m3.

   Místní vodovod je proveden pro celou obec, rozvodné řady DN 80 v délce 5,789 km, Přívodné řady a výtlaky v délce 1,844 km.
   Z vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobována většina trvalých obyvatel.
   Vodovod vlastní a provozuje obec Doubice. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou plánována žádná investiční opatření.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 073/2b ZD.DC 073/2b- MIMO PROVOZ PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 073/2a ZD.DC 073/2a- MIMO PROVOZ PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 073/3 ZD.DC 073/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 073/1a ZD.DC 073/1a PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 073/2 VDJ-SPRAVEDLNOST 100 2 x 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 073/3 VDJ-TOVÁRNA 45 45 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 073/1 VDJ-VÁPENKA 14 14 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována soustavná splašková ani dešťová kanalizace. Část objektů je odkanalizována přímo do vodoteče 10%, část do septiků s přepadem do vodoteče 40%, část do bezodtokových jímek s vyvážením na pole 10% nebo vyvážením na ČOV Varnsdorf – 15 km (30%). Část splašků je odváděna na MČOV EC.D.20 + lapol CLT2 (20 EO) a MICRO 1,5 (10 EO) 10%.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v současné době i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré znečištěné vody z bezodtokých jímek budou odváženy na ČOV Varnsdorf. 
   Vzhledem k velkému podílu individuální a hromadné rekreace je vypracována projektová dokumentace na dostavbu DČOV k jednotlivým objektům, která se po r. 2020 vybuduje. Je doporučeno ve výhledu, řešit odkanalizování obce individuální výstavbou ČOV pro jednotlivé nemovitosti se zapojením programovatelných ČOV pro rekreační zařízení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 8 964,0 8 964,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/22784-17/2751-17/hon Stavební povolení - Doubický potok
  12. 6. 2017