Dolní Poustevna - CZ042.3502.4212.0270.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dolní Poustevna

  Číslo obce PRVKUK 0270
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0270
  Kód obce 562441
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0270.04 Marketa 40763 407631
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Dolní Poustevna – Markéta leží v nejzápadnější části Šluknovského výběžku na hranici se SRN v nadmořských výškách 362,00 –366,00 m n.m. Obcí protéká Luční potok s bezejmennými přítoky, jako zdroj požární vody slouží vodní nádrž Markéta. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 32 32 28 27 25 25
   přechodně bydlící 35 35 0 0 0 0
   celkem 67 67 28 27 25 25
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec není napojena na vodovod pro veřejnou potřebu. Objekty jsou zásobovány individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.
   Ve výhledu, po roce 2030, se předpokládá výstavba vodovodu DN 80 dl. 0,8 km s ATS s napojením na vodovodní síť v Horní Poustevně.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Markéta není vybudována kanalizační síť. Splaškové vody obyvatel jsou zachycovány v septicích nebo v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV STAP Vilémov – 8 km (3% obyvatel). Přepady ze septiků odtékají do povrchových vod (30%) nebo se vsakují (67%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s lokálním čištěním odpadních vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV STAP Vilémov, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory