Dolní Poustevna - CZ042.3502.4212.0270.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dolní Poustevna

  Číslo obce PRVKUK 0270
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0270
  Kód obce 562441
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0270.03 Karlín 03000 30007
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Dolní Poustevna – Karlín leží v nejzápadnější části Šluknovského výběžku na hranici se SRN v nadmořských výškách 340,00 – 346,00 m n.m. Obcí protéká Karlínský potok a jako zdroj požární vody slouží Karlínský rybník. V obci trvale žije 60 obyvatel s 14 rekreačními objekty, zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe. V části obce Karlín se plánuje výstavba průmyslové zóny a předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 60 62 65 62 59 58
   přechodně bydlící 42 42 0 0 0 0
   celkem 102 104 65 62 59 58
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Karlín není napojen na vodovod pro veřejnou potřebu, pouze dva objekty odebírají vodu z vodovodní sítě (M-DC.025.3) Horní Poustevny. Několik objektů je napojeno na vodovod a zdroj firmy ZEMSPOL – spol Velký Šenov. Jedná se o betonovou kopanou studnu pro sběr a akumulaci infiltrované povrchové vody. Zdroj není hygienicky zabezpečen, nemá vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje a není známa ani jeho vydatnost. Tento zdroj je obcí uvažován jako náhradní. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní, kde množství vody není dostatečné.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Napojení obce je možno na místní vodovod Dolní Poustevna a to na střední tlakové pásmo VDJ U Kureje, potrubím PVC DN 80 v délce 0,9 km.
   Na výstavbu vodovodu má obec zadán projekt pro územní rozhodnutí. Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících domovních studní a z vodovodu firmy ZEMSPOL. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Karlín nemá v současnosti vybudován komplexní kanalizační systém.
   Splaškové vody obyvatel jsou zachycovány v septicích nebo v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV STAP Vilémov – 4 km (40%). Přepady ze septiků odtékají do povrchových vod (30%) nebo se vsakují (30%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v nejbližší době i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.
   Na výstavbu kanalizace a ČOV byl zadán projekt pro územní rozhodnutí. Z ekonomických důvodů bude investice pravděpodobně realizována až po roce 2030 – DN 300 dl.1,0 km a septik + půdní filtr.
   V případě vybudování kanalizačního systému s centrální ČOV v Dolní Poustevně, by bylo možné prodloužení stok v dl. 1,0 km pro odvedení splašků z Karlína do Dolní Poustevny. Dostavba kanalizační sítě v Karlíně umožní napojení pro cca 85% obyvatel. U zbývajících cca 15% obyvatel zůstane i nadále individuální likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory