Dolní Poustevna - CZ042.3502.4212.0270.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dolní Poustevna

  Číslo obce PRVKUK 0270
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0270
  Kód obce 562441
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0270.02 Horní Poustevna 02999 29998
  CZ042.3502.4212.0270.05 Nová Víska 03001 30015
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Dolní Poustevna – Horní Poustevna, Nová Víska leží v nejzápadnější části Šluknovského výběžku, na hranici se SRN, v nadmořských výškách 320,00 –398,00 m n.m. Obcí protéká potok Luční, Karlínský, Mýdlový a bezejmenný a jsou zde 2 rybníky, v Nové Vísce vodní nádrž Markéta. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci Horní Poustevna je firma TILLIG na výrobu železničních modelů (40 zaměstnanců).
   Předpokládá se mírný rozvoj obce. V části obce Horní Poustevna je plánován rozvoj nevýrobních služeb a v části obce Nová Víska je plánována výstavba rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 304 303 343 329 317 309
   přechodně bydlící 206 206 0 0 0 0
   celkem 510 509 343 329 317 309
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   163 189 234 182 243 293
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní Poustevna je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-DC.025.2) Dolní Poustevna. Voda je do obce přiváděna z VDJ Dolní Poustevna Nový SP 2x 250 m3 (370,00/366,30 m n. m.) – střední pásmo. Z vodovodní sítě je napojena asi polovina obyvatel a ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Nová Víska je zásobována pitnou vodou individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Část trubní sítě nevyhovuje z hlediska stáří, nevhodnosti profilu a časté poruchovosti. Dále se předpokládá rozšíření vodovodu pro celou zástavbu potrubím DN 80 v délce 1,2 km.
   V Nové Vísce se s výstavbou vodovodu v nejbližších letech neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z , vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
   Pro nouzové zásobování pitnou vodou v Horní Poustevně bude využíváno zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě. V místní části Nová Víska budou využívány domovní studny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Horní Poustevna - U Kurej ČS Horní Poustevna - U Kureje PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJHorní Poustevna-U Kureje N VDJHorní Poustevna-U Kureje NP PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Dolní Poustevna - nový S VDJ Dolní Poustevna - nový SP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3i Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3h Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3f Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3e Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3b Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3d Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/2i Dolní Poustevna SP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/2f Dolní Poustevna SP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/2b Dolní Poustevna SP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/2d Dolní Poustevna SP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/2e Dolní Poustevna SP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3g Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/2c Dolní Poustevna SP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3c Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3a Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/2h Dolní Poustevna SP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3j Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/3k Dolní Poustevna NP Kurej PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/2g Dolní Poustevna SP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/2a Dolní Poustevna SP PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 164 159 155
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Horní Poustevně je vybudována nová splašková kanalizace zakončená na ČOV Dolní Poustevna. Na kanalizaci se nachází jedna čerpací stanice. 

   Zbývající část obyvatel zachycuje splaškové vody v septicích a v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV STAP Vilémov – 6 km (22% obyvatel).
   Dešťové vody, které nejsou svedeny do kanalizace jsou pomocí příkopů, struh a propustku odváděny do terénu.
   Splašková kanalizace a ČOV jsou v majetku obce a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V Nové Vísce není vybudovaný kanalizační systém.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 se nepředpokládají žádná další investiční opatření. Po roce 2030 se uvažuje výstavba kanalizační sítě do dalších částí obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS1 Horni Poustevna PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory