Dolní Poustevna - CZ042.3502.4212.0270.02 - stav 2004

 1. Obec

  Dolní Poustevna

  Číslo obce PRVKUK 0270
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0270
  Kód obce 562441
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0270.02 Horní Poustevna 02999 29998
  CZ042.3502.4212.0270.05 Nová Víska 03001 30015
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Dolní Poustevna – Horní Poustevna, Nová Víska leží v nejzápadnější části Šluknovského výběžku, na hranici se SRN, v nadmořských výškách 320,00 –398,00 m n.m. Obcí protéká potok Luční, Karlínský, Mýdlový a bezejmenný a jsou zde 2 rybníky, v Nové Vísce vodní nádrž Markéta. Jedná se o obec s 300 trvale žijícími obyvateli, s 49 rekreačními objekty, zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci Horní Poustevna je firma TILLIG na výrobu železničních modelů (40 zaměstnanců).
   Předpokládá se mírný rozvoj obce. V části obce Horní Poustevna je plánován rozvoj nevýrobních služeb a v části obce Nová Víska je plánována výstavba rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 304 303 303 303 - - -
   přechodně bydlící 206 206 206 206 - - -
   celkem 510 509 509 509 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   163 189 234 288 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní Poustevna je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-DC.025.2) Dolní Poustevna. Voda je do obce přiváděna z VDJ Nový 2x 250 m3 (370,00/366,30 m n. m.) – střední pásmo. Z vodovodní sítě je napojeno 54% obyvatel a ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Nová Víska je zásobována pitnou vodou individuálně ze studní – 100%.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Část trubní sítě nevyhovuje z hlediska stáří, nevhodnosti profilu a časté poruchovosti. Dále se předpokládá rozšíření vodovodu pro celou zástavbu potrubím DN 80 v délce 1,2 km.
   V Nové Vísce se s výstavbou vodovodu v nejbližších letech neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z , vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
   Pro nouzové zásobování pitnou vodou v Horní Poustevně bude využíváno zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě. V místní části Nová Víska budou využívány domovní studny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Kurej 1h ZD.DC 025/3A,B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Kurej 1g ZD.DC 025/3A,B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Kurej 1e ZD.DC 025/3A,B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Kurej 1d ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Kurej 1a ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Kurej 1c ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna SP 1a ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna SP 1e PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna SP 1i ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna SP 1g ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna SP 1f ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Kurej 1f ZD.DC 025/3A,B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna SP 1h ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Kurej 1b ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna DP2 ZD.DC 025/3A,B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna SP 1b ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Kurej 1i ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Kurej S1 ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna SP 1d PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna SP 1j PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Horní Poustevna nemá vybudován komplexní kanalizační systém. Část obce Horní Poustevna má jednotnou gravitační kanalizaci (K-DC.056-J.N) se zaústěním do Lučního potoka přes septik s BF – beton DN 300 (10% obyvatel).
   Zbývající část obyvatel zachycuje splaškové vody v septicích 45% a DČOV TOP REAKTOR 75 (80 EO) a CNP 40 + lapol LTP 2 (40 EO) = 23% trvale bydlících obyvatel, a v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV STAP Vilémov – 6 km (22% obyvatel).
   Dešťové vody, které nejsou svedeny do kanalizace jsou pomocí příkopů, struh a propustku odváděny do terénu.
   Splašková kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V Nové Vísce není vybudovaný kanalizační systém.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle záměru projektu „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“ je navrženo:
   Výstavba nové ČOV Dolní Poustevna pro 2 200 EO a dále splašková kanalizace v rozsahu (místní části Horní a Dolní Poustevna), která odkanalizovává 1 926 EO pomocí 14 520 bm řadů, 3 220 bm přípojek, 950 bm výtlaků a 4 ČS. Z toho pro samotnou Horní Poustevnu je 4,7km stok, 3 ČSOV s 0,49km výtlaků a 0,77km přípojek.
   Hloubka kanalizace je 2,4 – 2,8 m.
   Výstavba nové kanalizační sítě umožní, pro cca 90% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 10% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.
   Stávající síť zaústěna do Lučního potoka bude využita jako dešťová kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Horní Poustevna PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 202,0 202,0

  Mapa