Jílové - CZ042.3502.4202.0025.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jílové

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0025
  Kód obce 562564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0025.05 Modrá 09783 97837
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jílové – Modrá leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 260,00 – 300,00 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél hlavní komunikace I/13 a Jílovského potoka, bydlení individuální. Do Jílovského potoka ústí Červený potok a další tři bezejmenné potoky. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. V obci sídlí firma Plast – Modrá s.r.o. Teplická 407. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 425 425 268 347 342 339
   přechodně bydlící 4 4 16 18 18 18
   celkem 429 429 284 365 360 357
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   425 425 425 361 356 353
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Modrá je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Chvojno (UL.023). Do VDJ Modrá 60 m3 (352,70/350,20 m n.m.) - nízké pásmo je přiváděna voda z přivaděče DN 250 potrubím Ø 6/4“ a odtud potrubím DN 100 do spotřebiště. 

   Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Jílové- Modrá předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Kamenec VDJ Kamenec 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/6 Modrá Kamenec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Modrá Kamenec PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 173 171 169
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obyvatelé v Modré jsou napojeni na jednotnou kanalizaci (K-DC.013-J.N). Kanalizaci tvoří jedna větev DC58 s ukončenímna ČOV Libouchec.  Ostatní obyvatele využívají septiky či bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Děčín.
   Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo vsakovány do terénu – 60%. Část je odváděna dešťovou kanalizaci ve správě obce – 10% a část jednotnou kanalizační sítí v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. – 30%.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zájem o připojení dalších obyvatel a odvedení odpadních vod stokou DN 300 dl. 2,134 km do Jílového a dále na ČOV Děčín - Boletice.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC023044 - "Jílové, Modrá - odstranění výusti DC 59" je uvažováno s výstavbou septiku s kapacitou 25 EO. Realizace se předpokládá v letech 2021-2022.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Modrá PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Modrá - u p531 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Modrá p1087/44 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  39 716,0 3 112,0 42 828,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory