Jílové - CZ042.3502.4202.0025.05 - stav 2004

 1. Obec

  Jílové

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0025
  Kód obce 562564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0025.05 Modrá 09783 97837
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jílové – Modrá leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 260,00 – 300,00 m n.m. Jedná se o obec do 430 trvale žijících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Zástavba je rozptýlená podél hlavní komunikace I/13 a Jílovského potoka, bydlení individuální. Do Jílovského potoka ústí Červený potok a další tři bezejmenné potoky. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. V obci sídlí firma Plast – Modrá s.r.o. Teplická 407. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 425 425 425 425 - - -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 - - -
   celkem 429 429 429 429 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   425 425 425 425 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Modrá je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001/10). Do VDJ Modrá 100 m3 (352,70/350,20 m n.m.) - nízké pásmo je přiváděna voda z přivaděče DN 250 potrubím 6/4“ a odtud potrubím DN 100 do spotřebiště.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovodní řady jsou převážně staré z litinového a ocelového potrubí. Vodovodní síť v Modré vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci cca z 50%.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/39 30 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Modrá Kamenec 2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Modrá Kamenec 1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obyvatelé v Modré jsou napojeni na jednotnou kanalizaci (K-DC.013-J.N). Kanalizaci tvoří dvě samostatné větve s částečným mechanickým předčištěním (septik) zakončené samostatnými výustními objekty do Jílovského potoka. 25% obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace, 61% má septiky s přepadem do vodoteče a 10% obyvatel má septiky se vsakováním, 4% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Děčín.
   Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo vsakovány do terénu – 60%. Část je odváděna dešťovou kanalizaci ve správě obce – 10% a část jednotnou kanalizační sítí v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. – 30%.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zájem o připojení dalších obyvatel a odvedení odpadních vod stokou DN 300 dl. 2,1 km do Jílového a dále na ČOV Děčín - Boletice.
   Vybudování další části kanalizace tj. ČSOV s výtlakem DN 80 dl. 350 m a stoky DN 300 dl. 1,3 km se z ekonomických důvodů doporučuje, až po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Libouchec PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Modrá - u p531, pravý břeh proti čp.165 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Modrá p1087/44 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 7 516,0 7 516,0

  Mapa