Dolní Poustevna - CZ042.3502.4212.0270.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dolní Poustevna

  Číslo obce PRVKUK 0270
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0270
  Kód obce 562441
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0270.01 Dolní Poustevna 02998 29980
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Poustevna leží v nejzápadnější části Šluknovského výběžku na hranici se SRN, v nadmořských výškách 248,00 –360,00 m n.m. Obcí protékají potoky Luční a Vilémovský s přítoky místních potoků (významnější je potok Mýdlový a Karlinský). V katastrálním území obce je koupaliště a 7 rybníků, z toho jedna požární nádrž IZOPOL, rybník Karlinský, rybník Hraniční a skupina rybníků u státních hranic a na přítoku Mýdlového potoka. Zástavba je v centru soustředěná, na okrajích rozptýlená podél místní komunikace, převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci je firma IZOPOL na výrobu pěnového polystyrenu + provoz čerpací stanice (100 zaměstnanců), OK FORM nástrojařský výrobce forem na polystyren a plasty (60 zaměstnanců) a Renata Holcová - ruční výroba ozdobných předmětů (40 zaměstnanců).
   Předpokládá se rozvoj obce, nárůst trvale bydlících obyvatel, výstavba malopodlažních bytů, rozvoj drobné řemeslné výroby, zvyšování počtu cizinců zdržujících se na území obce, dnes 193 obyvatel a nárůst rekreačního využití obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 552 1 498 1 403 1 347 1 298 1 263
   přechodně bydlící 187 187 0 0 0 0
   celkem 1 739 1 685 1 403 1 347 1 298 1 263
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 552 1 498 1 408 1 347 1 298 1 263
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Poustevna je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Dolní Poustevna (DC.025). Zdrojem pitné vody jsou tři stávající zdroje:

   • prameniště U Kureje – nízké i střední tlakové pásmo, voda je čerpána do zemního VDJ Horní Poustevna- U Kureje NP 2x 50 m3 (337,40/334,90 m n. m.) a dále do obce. Z VDJ Horní Poustevna- U Kureje NP - nízké pásmo je čerpána voda do VDJ Dolní Poustevna - nový SP 2x 250 m3 (370,00/366,30 m n.m.) – střední pásmo. Z tohoto VDJ je zásobována obec Horní a Dolní Poustevna a Karlín. Přes zásobní síť byla voda svedena do vyrovnávacího VDJ Dolní Poustevna- U hřbitova 100 m3 (366,24/363,24 m n.m.), který je v současné době mimo provoz.
   • prameniště Maxanda – vysoké tlakové pásmo, voda je jímána osmi jímacími zářezy, odtud do sběrných jímek a dále do zemního VDJ Maxanda 175 m3 (389,10/386,10 m n. m.) a dále do obce.
   • prameniště Hájenka je odstaveno

   V blízkosti prameniště U Kureje se využíval vrt jako zdroj pitné vody pro nízké a střední pásmo.
   Všechna pásma jsou navzájem propojena a oddělena pouze šoupaty. 
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   V obci se dále nachází vodojem Dolní Poustevna- U hřbitova, který je v soukromém vlastnictví.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rozšíření vodovodní sítě v obci se navrhuje k plochám nové výstavby RD, podnikatelských aktivit a rekreačních využití. Orientační návrh rozšíření vodovodní sítě dle původního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. 
   TLT DN 100    1300 m
   PVC DN 80    1500 m
   PVC DN 100    500 m

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Dolní Poustevna předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Dolní Poustevna-Maxanda V VDJ Dolní Poustevna-Maxanda VP 175 175 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Dolní Poustevna - U hřbitova 500 500 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1d Dolní Poustevna Maxanda 1d PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1c Dolní Poustevna Maxanda 1c PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1b Dolní Poustevna Maxanda 1b PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/5d Dolní Poustevna čtverec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/2 Dolní Poustevna čtverec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Hájenka ZD Hájenka 4c- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Hájenka ZD Hájenka 4b- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Hájenka ZD Hájenka 4a- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/5a Dolní Poustevna čtverec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/5c Dolní Poustevna čtverec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1f Dolní Poustevna Maxanda 1f PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1e Dolní Poustevna Maxanda 1e PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1a Dolní Poustevna Maxanda 1a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Hájenka ZD Hájenka 4d- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 025/5b Dolní Poustevna čtverec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1g Dolní Poustevna Maxanda 1g PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1h Dolní Poustevna Maxanda 1h PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   233 226 213 1 038 1 001 1 137
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Dolní Poustevna byla v roce 2014 vystavěna nová oddílná splašková kanalizace svedená na mechanicko-biologickou ČOV s projektovanou kapacitou 2300 EO. Obec je odkanalizována jak gravitačně tak tlakově, na vodovodní síti jsou umístěny dvě čerpací stanice. 

   Limity: 2300EO, Q = 142 350 m3/rok

    

   CHSK cr

   mg/l

   BSK5

   mg/l

   NL

   mg/l

   N-NH4+

   mg/l

   Nanorg.

   mg/l

   Pc

   mg/l

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   -

   -

   -

   40

   -

   35

   -

   -

   -

   -

   -

   -

    

   Projektované parametry:

   EO 2300

   Qd = 4,5 l/s    Qmax.hod= 10,8 l/s= 142 350 m3/rok

   Přítok:             BSK5 = 353,85 mg/l l

   Přepad z ČOV je zaústěn do Vilémovského potoka

   Na kanalizaci je napojeno cca 77% obyvatel, zbývající část obyvatel zachycuje splaškové vody v septicích nebo bezodtokových jímkách. Přepady ze septiků odtékají do povrchových vod, nebo se vsakují (23%). Splaškové vody z bezodtokových jímek se vyvážejí na ČOV STAV Vilémov.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Způsob likvidace kalu : odvoz na ČOV Varnsdorf

   Dešťové vody, jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací ve vlastnictví obce a částečně jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustku do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC012009 - "Dolní Poustevna - posílení vodních zdrojů " je navržena kompletní rekonstrukce ČOV. Realizace se do roku 2030 nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 055/1/K ČOV D.POUSTEVNA - SÍDLIŠTĚ PRVK\2021
  ČOV Stav COV IK-DC.054.1 ČOV Dolní Poustevna nová PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Dolní Poustevna - U ČOV PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Dolní Poustevna - Lesní PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Dolní Poustevna nová ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  28 335,0 0,0 28 335,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory