Dolní Poustevna - CZ042.3502.4212.0270.01 - stav 2004

 1. Obec

  Dolní Poustevna

  Číslo obce PRVKUK 0270
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0270
  Kód obce 562441
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0270.01 Dolní Poustevna 02998 29980
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Poustevna leží v nejzápadnější části Šluknovského výběžku na hranici se SRN, v nadmořských výškách 248,00 –360,00 m n.m. Obcí protékají potoky Luční a Vilémovský s přítoky místních potoků (významnější je potok Mýdlový a Karlinský). V katastrálním území obce je koupaliště a 7 rybníků, z toho jedna požární nádrž IZOPOL, rybník Karlinský, rybník Hraniční a skupina rybníků u státních hranic a na přítoku Mýdlového potoka. Jedná se o obectrvale 600obyvatel a je zde cca rekreačních objektů, zástavba je v centru soustředěná, na okrajích rozptýlená podél místní komunikace, převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci je firma IZOPOL na výrobu pěnového polystyrenu + provoz čerpací stanice (100 zaměstnanců), OK FORM nástrojařský výrobce forem na polystyren a plasty (60 zaměstnanců) a Renata Holcová - ruční výroba ozdobných předmětů (40 zaměstnanců).
   Předpokládá se rozvoj obce, nárůst trvale bydlících obyvatel, výstavba malopodlažních bytů, rozvoj drobné řemeslné výroby, zvyšování počtu cizinců zdržujících se na území obce, dnes 193 obyvatel a nárůst rekreačního využití obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 552 1 498 1 408 1 319 - - -
   přechodně bydlící 187 187 187 187 - - -
   celkem 1 739 1 685 1 595 1 506 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 552 1 498 1 408 1 319 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Poustevna je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu () Dolní Poustevna. Zdrojem pitné vody jsou tři stávající zdroje:

   • prameniště U Kureje – nízké i střední tlakové pásmo, voda je jímána devíti jímacími zářezy a odtud potrubím do sběrné jímky. Z této sběrné jímky je voda gravitačně svedena do zemního VDJ U Kureje 2x 50 m3 (337,40/334,90 m n. m.) a dále do obce. Z VDJ U Kureje - nízké pásmo je čerpána voda do VDJ Nový 2x 250 m3 (370,00/366,30 m n.m.) – střední pásmo. Z tohoto VDJ je zásobována obec Horní a Dolní Poustevna a Karlín. Přes zásobní síť byla voda svedena do vyrovnávacího VDJ U hřbitova 100 m3 (366,24/363,24 m n.m.), který je v současné době mimo provoz.
   • prameniště Maxanda – vysoké tlakové pásmo, voda je jímána pěti jímacími zářezy, odtud do sběrných jímek a dále do zemního VDJ Maxanda 175 m3 (389,10/386,10 m n. m.) a dále do obce.
   • prameniště Hájenka (v likvidaci).

   V blízkosti prameniště U Kureje se využíval vrt jako zdroj pitné vody pro nízké a střední pásmo.
   Všechna pásma jsou navzájem propojena a oddělena pouze šoupaty. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. měla překročeny parametry Fe v síti.
   Z vodovodní sítě je napojeno % obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Část trubní sítě nevyhovuje z hlediska stáří, nevhodnosti profilu a časté poruchovosti, cca 20% sítí, cca 2,0 km.
   Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu.
   Stávající místní zdroje jsou v současné době vyhovující. Ve výhledu je uvažováno s celkovým vyřešením zásobování šluknovského výběžku pitnou vodou z úpravny vody Chřibská, napojením na skupinový vodovod Varnsdorf- Chřibská. Součástí řešení by bylo i přivedení vody do obce Dolní Poustevna. Propojovacím řadem mezi odbočkou pod VDJ Vilémov a VDJ Nový – Dolní Poustevna v délce cca 4,4 km. Připojení na SK Varnsdorf by bylo možné, až po vybudování přivaděče Šluknov- Vilémov, předpokládaná doba realizace po roce 2015.
   Rozšíření vodovodní sítě v obci se navrhuje k plochám nové výstavby RD, podnikatelských aktivit a rekreačních využití. Orientační návrh rozšíření vodovodní sítě dle ÚP s dobou realizace po roce 2015:
   TLT DN 100    1300 m
   PVC DN 80    1500 m
   PVC DN 100    500 m

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.DC 025/2 VDJ.DC 025/2-mimo provoz 100 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 025/4 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1d ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1c ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1b ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Čtverec 1d ZD.DC 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Čtverec 1e ZD.DC 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Hájenka 1c ZD.DC 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Hájenka 1b ZD.DC 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Hájenka 1a ZD.DC 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Čtverec 1a ZD.DC 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Čtverec 1c ZD.DC 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1f ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1e ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1a ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Hájenka 1d ZD.DC 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Čtverec 1b ZD.DC 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1g ZD.DC 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Poustevna Maxanda 1h ZD.DC 025/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   233 226 213 1 255 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Poustevna nemá vybudován komplexní kanalizační systém. Část obce Dolní Poustevna má jednotnou gravitační kanalizaci () s částečným mechanickým čištěním (septiky) zakončenou 9 jednotlivými výustními objekty do recipientů – Vilémovský a Luční potok.
   Vyústění č.1 – odvádí odpadní vody z jihovýchodní části obce s vyústěním do Vilémovského potoka – beton DN 300.
   Vyústění č.2 – stoka odvádí odpadní vody ze zástavby podél silnice Dolní Poustevna - Vilémov přes lapák písku s vyústěním do Lučního potoka – DN 500/800.
   Vyústění č.3 – odvádí odpadní vody ze sportovního areálu, restaurace, bytových jednotek a okolí nádraží. Vyústění do Lučního potoka DN 500/500.
   Vyústění č.4 – odvádí odpadní vody ze zástavby podél ulice směrem ke hřbitovu. Na ni navazují dvě větve od rodinných domků, zdravotního střediska a lékárny. Vyústění do Lučního potoka DN 500/500.
   Vyústění č.5 – odvádí odpadní vody ze ZŠ a rodinných domků s vyústěním do Lučního potoka – beton DN 300.
   Vyústění č.6 – odvádí odpadní vody z MŠ a rodinných domků s vyústěním do Lučního potoka – beton DN 300.
   Vyústění č.8 – odvádí odpadní vody ze skupiny rodinných domků nad kostelem (kanalizace oddílná zakončená septikem), přepad do levého břehu Lučního potoka – PVC DN 400
   Vyústění č.9 – odvádí odpadní vody z části rodinných domků nad kostelem, vyúsťuje do starého náhonu mezi domky vedoucího až do Lučního potoka – beton DN 400.
   Na tuto kanalizaci je napojeno % obyvatel.
   Další část obce Dolní Poustevna má oddílnou splaškovou kanalizaci () svedenou na mechanicko-biologickou ČOV typu VHS I (340 EO). Na tuto ČOV jsou napojeni místní obyvatelé z panelové zástavby a objekt mateřské školky (15% obyvatel). Kanalizace je v celé délce gravitační. Přepad z ČOV je zaústěn do Lučního potoka – DN 300.
   Zbývající část obyvatel zachycuje splaškové vody v septicích nebo bezodtokových jímkách. Přepady ze septiků odtékají do povrchových vod (%), nebo se vsakují (5%). Splaškové vody z bezodtokových jímek se vyvážejí na ČOV STAP Vilémov do km (%).
   Stávající kanalizace je stará a ve špatném stavu.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: ŽP 4551/94/235/3/Luk, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 24.10. 1994
   Platí od 10/1994 do 12/2004
   Limity: 200 EO, Q = 25000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   40
   -
   35
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   EO 200
   Q = 0,89 l/s = 28 067 m3/rok
   Přítok:    BSK5 = 156 mg/l l
       
   Skutečné parametry:
   EO 376
   Q = 0,83 l/s = 26200 m3/rok
   Přítok:    CHSK = 501 mg/l
       BSK5 = 302 mg/l
       NL = 152 mg/l
   Odtok:    CHSK = 79 mg/l
       BSK5 = 21 mg/l
       NL = 26 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu 360m3/rok = 4 t/rok.
   Způsob likvidace kalu : odvoz na ČOV STAV Vilémov.
   Dešťové vody, jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací a které nejsou svedeny do kanalizace jsou pomocí příkopů, struh a propustku odváděny do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle záměru projektu „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“ je navrženo:
   Výstavba nové ČOV Dolní Poustevna pro 2 200 EO a dále splašková kanalizace v rozsahu (místní části Horní a Dolní Poustevna), která odkanalizovává 1 926 EO pomocí 14 520 bm řadů, 3 220 bm přípojek, 950 bm výtlaků a 4 ČS. Z toho pro samotnou Dolní Poustevnu 9,82 km stok, 1ČSOV s 0,460 km výtlaků a s 2,45 km přípojek.
   Hloubka kanalizace je 2,4 – 2,8 m.
   Výstavba nové kanalizační sítě umožní, pro cca 95% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 5% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

   Stávající kanalizace z jednotlivých větví zaústěných do Lučního potoka bude využita jako dešťová kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 055/1/K ČOV D.POUSTEVNA - SÍDLIŠTĚ PRVK/2020
  ČOV Stav Dolní Poustevna nová PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Dolní Poustevna - U ČOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Dolní Poustevna - Lesní PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Dolní Poustevna nová ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 830,0 1 150,0 7 980,0

  Mapa