Židovice - CZ042.3506.4211.0269.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Židovice

  Číslo obce PRVKUK 0269
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0269
  Kód obce 565954
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0269.01 Židovice 19679 196797
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Židovice leží severozápadně od Roudnice nad Labem, na levém břehu řeky Labe. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 - 176 m n.m. Významným podnikem je závod AROMA Praha a. s., závod Židovice. Obec náleží do povodí řeky Labe. Nachází se zde požární nádrž. Svým územím Židovice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se rozšíření firmy Aroma a vybudování pštrosí farmy.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 299 310 362 384 395 403
   přechodně bydlící 42 42 19 22 20 20
   celkem 341 352 381 406 415 423
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   264 278 304 386 397 405
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Židovice je zásobena pitnou vodou z SK Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010), konkrétně spadá do tlakového pásma Roudnice nad Labem I., do kterého je pitná voda dováděna z VDJ Hostěraz novy (2x 2500 m3) a VDJ Hostěraz starý (1300 m3).

   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce Židovice.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Židovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   185 192 205 400 410 417
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec je odkanalizována jednotnou kanalizací (K-LT.037.1-J.C) se zaústěním na ČOV závodu AROMA Praha a. s. (99%). V severní části obce je lokalizována splašková kanalizace v celkové délce 170 m, která odvádí odpadní vody z bytových domů č.p. 55 a 56 do dešťové kanalizace v areálu AROMA, zaústěné do Labe. Zbývající část obce má individuelní likvidaci splaškových vod, tj. v septicích s přepady vyústěnými do vsaku (21 %) a do vodoteče (17%). Součástí kanalizačního systému je přečerpávací stanice pro obec Židovice tvořená se dvěma vodotěsnými plastovými nádržemi. Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Areál závodu AROMA Praha a. s. má svou vlastní kanalizaci zaústěnou do zmíněné ČOV, z níž jsou vyčištěné vody vypouštěny do Labe.
   Vlastníkem i provozovatelem ČOV je firma AROMA Praha a. s., závod Židovice.

   Q = 4 l/s = 60 000 m3/rok 

   CHSK cr

   mg/l

   BSK5

   mg/l

   NL

   mg/l

   N-NH4+

   mg/l

   Nanorg.

   mg/l

   Pc

   mg/l

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   p

   m

   120

   170

   30

   70

   30

   70

   20

   40

   -

   -

   -

   -


   ČOV Židovice zajišťuje čištění komunálních odpadních vod z obcí Židovice a Hrobce a průmyslových odpadních vod z místního potravinářského provozu. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod firmy Fortex Šumperk. Pro čištění odpadních vod je použit systém jehož aktivační nádrž je členěna na zóny předřazené denitrifikace, nitrifikace, postdenitrifikace a postaerace se stabilizací přebytečného kalu.
   Odpadní vody přitékají jednotnou kanalizací na mechanický stupeň čistírny, který je tvořen jemnými strojně stíranými česlemi a lapákem písku.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou gravitačně přiváděny na biologický stupeň čistírny, který tvoří nádrže předřazené denitrifikace, nitrifikace, postdenitrifikace, postaerace a dosazovací nádrž. Pro promíchávání celého obsahu nádrže předřazené denitrifikace a postdenitrifikace jsou nádrže vystrojeny vertikálními míchadly. 
   V dosazovací nádrži dochází k usazování a separaci kalu. Pro separaci je použita vertikální dosazovací nádrž. Odsazená voda přepadá do odtokového žlabu, odtud teče přes měrné zařízení do odtoku z čistírny. Usazený kal je odtahován jako vratný kal do denitrifikační nádrže aktivace. Do denitrifikace je dále vyvedeno potrubí mamutky stahující kal z hladiny dosazovací nádrže. Přebytečný kal se odčerpává další mamutkou do provzdušňovaných kalových jímek. Kal je odvodňován přímo na ČOV.

   Převážná část dešťových vod je odváděna jednotnou kanalizací. Zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je navržena nová výstavba kanalizace pro důsledné oddělení dešťových a balastních vod od vod splaškových a tím zajištění přímého odvedení dešťových a balastních vod do vodoteče a vod splaškových na ČSOV a ČOV v Aromě. Pro další napojování rozvojových ploch bude nutné prověřit hydraulickou kapacitu látkové zatěžování stávající ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 037/1/K ČOV AROMA ŽIDOVICE PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 037/1 ČS Židovice nad Labem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 672,0 0,0 12 672,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory