Židovice - CZ042.3506.4211.0269.01 - stav 2015

 1. Obec

  Židovice

  Číslo obce PRVKUK 0269
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0269
  Kód obce 565954
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0269.01 Židovice 19679 196797
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Židovice leží severozápadně od Roudnice nad Labem, na levém břehu řeky Labe. Jedná se o obec do 300 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 18 objektů pro rodinnou rekreaci. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 - 176 m n.m. Významným podnikem je závod AROMA Praha a. s., závod Židovice. Obec náleží do povodí řeky Labe. Nachází se zde požární nádrž. Svým územím Židovice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se rozšíření firmy Aroma a vybudování pštrosí farmy.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 299 310 330 350 - - -
   přechodně bydlící 42 42 44 46 - - -
   celkem 341 352 374 396 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   264 278 304 333 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Židovice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.10), konkrétně jeho provozní částí Podlusky, která odbočuje levou větví vodovodního řadu z Roudnice nad Labem II. a zajišťuje vodu pro obce Podlusky, Židovice, Hrobce, Rohatce, Libotenice, Chvalín, Nové Dvory, Dušníky, Nížebohy a Přestavlky. Do Roudnice nad Labem II. je pitná voda vedena z vodojemů Slavín starý 750 m3 (219,33/215,62) a Slavín nový 1000 m3 (221,02/216,02).
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce Židovice, zásobuje 88% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Židovice se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   185 192 205 315 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec je odkanalizována jednotnou kanalizací (K-LT.037.1-J.C) se zaústěním na ČOV závodu AROMA Praha a. s. (62 %). V severní části obce je lokalizována splašková kanalizace v celkové délce 170 m, která odvádí odpadní vody z bytových domů č.p. 55 a 56 do dešťové kanalizace v areálu AROMA, zaústěné do Labe. Zbývající část obce má individuelní likvidaci splaškových vod, tj. v septicích s přepady vyústěnými do vsaku (21 %) a do vodoteče (17%). Součástí kanalizačního systému je přečerpávací stanice pro obec Židovice tvořená se dvěma vodotěsnými plastovými nádržemi. Kanalizace je v majetku obce Židovice a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Areál závodu AROMA Praha a. s. má svou vlastní kanalizaci zaústěnou do zmíněné ČOV, z níž jsou vyčištěné vody vypouštěny do Labe.
   Vlastníkem i provozovatelem ČOV je firma AROMA Praha a. s., závod Židovice.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Židovice do recipientu Labe, v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství, dne 18. 12. 2002, pod čj. 231.2-8201/02/ŽP
   Q = 4 l/s = 60 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   170
   30
   70
   30
   70
   20
   40
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 12/2012.
   Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV bylo nahrazeno integrovaným povolením pro zařízení „Chemická výroba – Aroma Židovice“ č.j. 1775/ZPZ/2007/IP-149/Bla, z 15.11. 2007ve znění pozdějších změn, které platí do 31. 12. 2017.
   ČOV Židovice zajišťuje čištění komunálních odpadních vod z obcí Židovice a Hrobce a průmyslových odpadních vod z místního potravinářského provozu. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod firmy Fortex Šumperk. Pro čištění odpadních vod je použit systém jehož aktivační nádrž je členěna na zóny předřazené denitrifikace, nitrifikace, postdenitrifikace a postaerace se stabilizací přebytečného kalu.
   Odpadní vody přitékají jednotnou kanalizací na mechanický stupeň čistírny, který je tvořen jemnými strojně stíranými česlemi a lapákem písku.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou gravitačně přiváděny na biologický stupeň čistírny, který tvoří nádrže předřazené denitrifikace, nitrifikace, postdenitrifikace, postaerace a dosazovací nádrž. Pro promíchávání celého obsahu nádrže předřazené denitrifikace a postdenitrifikace jsou nádrže vystrojeny vertikálními míchadly. Provzdušňování nádrží nitrifikace a postaerace je zajišťováno jemnobublinnou aerací pomocí dmychadel a aeračních elementů FORTEX AME 260.
   V dosazovací nádrži dochází k usazování a separaci kalu. Pro separaci je použita vertikální dosazovací nádrž. Odsazená voda přepadá do odtokového žlabu, odtud teče přes měrné zařízení do odtoku z čistírny. Usazený kal je odtahován jako vratný kal do denitrifikační nádrže aktivace. Do denitrifikace je dále vyvedeno potrubí mamutky stahující kal z hladiny dosazovací nádrže. Přebytečný kal se odčerpává další mamutkou do provzdušňovaných kalových jímek. Kal je odvodňován přímo na ČOV.

   Převážná část dešťových vod je odváděna jednotnou kanalizací. Zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Uvedením kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   S ohledem na použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Rekonstrukce by měla být dokončena do roku 2018 vzhledem k jejímu neuspokojivému stavu.
   Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 037/1/K ČOV AROMA ŽIDOVICE PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 037/1 Židovice nad Labem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa