Žabovřesky nad Ohří - CZ042.3506.4211.0268.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žabovřesky nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0268
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0268
  Kód obce 565938
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0268.01 Žabovřesky nad Ohří 19417 194174
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žabovřesky nad Ohří leží východně od Libochovic, na levém břehu Ohře. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 158 - 170 m n.m. V obci je jediný významný závod ZEPOS a.s. Radovesice (velkokapacitní kravín). Obec náleží do povodí řeky Ohře, na jejímž levém břehu cca 200 m od řeky leží. Svým územím zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 212 216 241 221 245 263
   přechodně bydlící 261 261 167 196 196 196
   celkem 473 477 408 417 441 459
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   212 216 223 186 220 249
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žabovřesky nad Ohří je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.7), konkrétně jeho provozní částí Libochovice. Voda je čerpána do vodojemu Hazmburk 2x 400 m3 (211,30/207,14), z něhož jsou zásobeny obce Libochovice, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, dále Dubany, Křesín, částečně Levousy a Poplze. Do obce Žabovřesky je přes Radovesice vedena pravá větev vodovodu z Libochovic (PVC 150), která pokračuje dále do Břežan nad Ohří.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, zásobuje většinu obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Žabovřesky nad Ohří se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 259
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Žabovřesky nad Ohří není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Téměř všechny splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách (80 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice a v septicích (9 %), jejichž přepady jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace.
   Vlastní oddílnou kanalizaci, splaškovou i dešťovou, má pouze skupina rodinných domků typu OKAL (11 % trvale žijících obyvatel). Splaškové vody jsou čištěny na ČOV typu DČB 6,3, která je funkční, udržovaná, v dobrém stavu. Vyčištěné vody z ní jsou vypouštěny do dešťové stoky, která je zaústěna do Ohře. Kanalizace je majetkem firmy ZEPOS a.s. Radovesice.
   V obci jsou dvě stoky dešťové kanalizace postavené v polovině sedmdesátých let, které zajišťují odvodnění cca 40 % plochy obce. Jsou z betonových trub DN 400 - 1200, mají mírný spád, jsou ve vyhovujícím technickém stavu. Stoka v západní části obce je částečně zanesena. Do stok jsou zaústěny i přepady ze septiků od blízkých objektů. Stokou ve východní části obce protéká místní vodoteč do Ohře. Uvedené stoky jsou v majetku obce Žabovřesky nad Ohří. Jinak jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Žabovřesky nad Ohří je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě (LK-LT.015.5)- kombinovaného systému gravitační a tlakové kanalizace.
   Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 2,610 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,090 km bude provedena z HDPE potrubí DN 50.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,380 km do kanalizační sítě obce Radovesice a odtud pak odváděny do kanalizační sítě obce Libochovice a k likvidaci na ČOV Libochovice.

   Nejprve je však nutné provést kontrolu hydraulické rezervy ČOV Libochovice a ČSOV na stávající síti. V případě nevyhovujících parametrů bude nejprve nutné zkapacitnění stávajících objektů.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh CS Žabovřesky nad Ohří PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 24 660,0 24 660,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory