Záluží - CZ042.3506.4211.0267.02 - stav 2004

 1. Obec

  Záluží

  Číslo obce PRVKUK 0267
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0267
  Kód obce 542482
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0267.02 Kozlovice 02789 27898
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Záluží - Kozlovice leží západně od Štětí a navazuje na Záluží. Trvale zde žije do 50 obyvatel, 36 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 155 – 156 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, které 200 m severně protéká. Svým územím Kozlovice zasahují plně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 25 30 40 50 - - -
   přechodně bydlící 90 95 105 115 - - -
   celkem 115 125 145 165 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 31 41 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Záluží - Kozlovice je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje nekvalitní v parametrech dusičnanů a bakteriologickém znečištění.
   Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme vybudování veřejného vodovodu. Společný vodovod pro obce Záluží a Kozlovice bude napojený na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice v obci Dobříň. Z vodojemu Hostěraz - nový 2x 2500 m3 ( 247,80/242,12) bude voda vedena potrubím DN 300 přes redukční ventil do Roudnice nad Labem DTP a odtud potrubím DN 100 přes šachtu s dochlorováním do obce Dobříň. Vodovodní síť bude tvořit přívodní řad DN 80 z HDPE délky 3,000 km a rozvodný řad DN 50 z HDPE délky 1,010 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Záluží - Kozlovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Roudnice nad Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 375,0 1 375,0

  Mapa