Záluží - CZ042.3506.4211.0267.01 - stav 2004

 1. Obec

  Záluží

  Číslo obce PRVKUK 0267
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0267
  Kód obce 542482
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0267.01 Záluží 02790 27901
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Záluží leží západně od Štětí, na levém břehu Labe. Jedná se o malou obec do 70 trvale žijících obyvatel, s 24 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 156 – 160 m n. m., leží na levém břehu Labe, které protéká cca 200 m severozápadně od obce. Svým územím Záluží plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 63 64 67 70 - - -
   přechodně bydlící 58 63 71 80 - - -
   celkem 121 127 138 150 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 53 57 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Záluží je bez vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje nekvalitní v parametrech dusičnanů a bakteriologickém znečištění. Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme vybudování veřejného vodovodu. Společný vodovod pro obce Záluží a Kozlovice bude napojený na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice v obci Dobříň. Z vodojemu Hostěraz - nový 2x 2500 m3 ( 247,80/242,12) bude voda vedena potrubím DN 300 přes redukční ventil do Roudnice nad Labem DTP a odtud potrubím DN 100 přes šachtu s dochlorováním do obce Dobříň. Rozvodnou vodovodní síť bude tvořit řad DN 50 z HDPE délky 0,912 km a DN 80 z HDPE délky 0,138 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 67 70 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Záluží není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (97 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. V obci je jedna domovní MČOV, která čistí splaškové vody od 3 % obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu. V hlavní ulici je položena jedna stoka pro odvádění povrchových vod. Vybudována byla na počátku sedmdesátých let. Je z betonových trub DN 400 mm, bez šachet, pouze s několika dešťovými vpustěmi. Má velmi malý spád, je mírně zanesená. Její vyústění se nepodařilo nalézt. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že stoka je pravděpodobně nefunkční.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Záluží je navrhována splašková kanalizace, gravitační část DN 250 z korugovaného PVC v celkové délce 0,953 km, součástí systému je čerpací stanice (Q 1,5 l/s, H 5 m) s výtlakem DN 80 z HDPE v délce 0,155 km a čerpací stanice (Q 0,5 l/s, H 5 m) s výtlakem DN 80 z HDPE v délce 0,100 km.
   Pro čištění splaškových vod je navrhována ČOV typ AČB 120 (Fortex - Šumperk) pro 100 EO s odtokem vyčištěných vod do řeky Labe.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Záluží u Štětí PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Záluží u Štětí 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Záluží u Štětí 1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Záluží u Štětí ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 880,0 5 880,0

  Mapa