Záluží - CZ042.3506.4211.0267.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Záluží

  Číslo obce PRVKUK 0267
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0267
  Kód obce 542482
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0267.01 Záluží 02790 27901
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Záluží leží západně od Štětí, na levém břehu Labe. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 156 – 160 m n. m., leží na levém břehu Labe, které protéká cca 200 m severozápadně od obce. Svým územím Záluží plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 63 64 100 157 201 234
   přechodně bydlící 58 63 0 0 0 0
   celkem 121 127 100 157 201 234
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 53 66 141 222
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci se nachází společný vodovod (IV-LT-010.4) pro obce Záluží a Kozlovice,který je napojený na oblastní vodovod Žernoseky skupinový vodovod Roudnice v obci Dobříň. Z vodojemu Hostěraz - nový 2x 2500 m3 ( 247,80/242,12) je voda vedena potrubím DN 300 přes redukční ventil do Roudnice nad Labem DTP a odtud potrubím DN 100 přes šachtu s dochlorováním do obce Dobříň. Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou plánována žádná investiční opatření.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 67 81 104 122
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Záluží se nachází kombinace gravitačního kanalizačního systému s tlakovým systémem odvádějícím splaškové vody z obce Záluží. Skládá se z gravitační části DN 250 z korugovaného PVC, součástí systému je ČSOV Záluží u Štětí 1 (Q 1,5 l/s, H 5 m) s výtlakem DN 80 z HDPE  a ČSOV Záluží u Štětí 2 (Q 0,5 l/s, H 5 m) s výtlakem DN 80 z HDPE. Kanalizace je svedena do místní čistírny odpadních vod.

   ČOV Záluží

   Jedná se o biologickou ČOV s kapacitou 135 EO. Jedná se o podzemní kontejnerovou plastovou ČOV s diskontinuálním provozem. Sestává se z 2 celoplastových samonosných kruhových jímek průměru 3 m a hloubky 2,6 m, propojených potrubím u dna, ve středu a těsně pod hladinou. V první nádrži, kam natékají odpadní vody potrubím DN 200, jsou na svislé stěně těsně nade dnem umístěny hrubobublinné provzdušňovací membrány pro separaci hrubých látek, v dalších částech nádrží jsou na dně umístěny provzdušňovací trubice. Odtokové potrubí z ČOV je PVC DN 200 délky 69,28 m a je ukončeno výustním objektem do Labe. 

   Množství odpadních vod:

   Q= 9 161 m3/rok

   Maximální okamžitý průtok: 0,29 l/s

   BSK5: 8,1 kg/den - 3,3 t/rok

   CHSK: 16,2 kg/den - 5,9 t/rok

   NL: 7,4 kg/den - 2,7 t/rok

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu. V hlavní ulici je položena jedna stoka pro odvádění povrchových vod. Vybudována byla na počátku sedmdesátých let. Je z betonových trub DN 400 mm, bez šachet, pouze s několika dešťovými vpustěmi. Má velmi malý spád, je mírně zanesená. Její vyústění se nepodařilo nalézt. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že stoka je pravděpodobně nefunkční.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je plánována intenzifikace stávající ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Rekonstrukce ČOV Záluží u Štětí PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Záluží u Štětí 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Záluží u Štětí 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Záluží u Štětí ČOV PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Záluží u Štětí PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 766,0 1 766,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory