Vrbice - CZ042.3506.4211.0266.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vrbice

  Číslo obce PRVKUK 0266
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0266
  Kód obce 565890
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0266.03 Vetlá 18593 185931
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vrbice - Vetlá leží severovýchodně od Roudnice nad Labem. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Působí zde Lobkowiczké zámecké vinařství a kravín AGRO a.s. Hoštka. Rozkládá se v nadmořské výšce 173 -192 m n. m. Severním okrajem Vetlé protéká bezejmenná vodoteč a je zde rybník. Území náleží do povodí řeky Labe, zasahuje plně do CHOPAV Severočeská křída a do OPVZ Úštěk Obrtka- Úštěcký potok. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 188 190 208 200 193 188
   přechodně bydlící 86 86 47 55 55 55
   celkem 274 276 255 255 248 243
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   142 151 169 155 198 233
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Vrbice - Vetlá je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK-LT.012.17), konkrétně jeho provozní částí Vrbice, která zajišťuje vodu pro obce Hošťka - Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Záhoří, Vetlá. Vetlá je zásobena přes Mastířovice z vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60), do kterého je voda přiváděna z úpravny vody Malešov řadem LT 150.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vrbice- Vetlá předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 218 213
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Vrbice byla v roce 2020 dokončena výstavba splaškové kanalizace s napojením na ČOV Polepy. Kolaudace kanalizační sítě a napojení na ní je uvažováno v roce 2021.

   V části zástavby je nevyhovující dešťová kanalizace (cca 25 %). Kanalizace je majetkem obce Vrbice. Zbylé dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově do roku 2030 se nebude kanalizační systém místní části měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 309,0 0,0 6 309,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory