Vrbice - CZ042.3506.4211.0266.03 - stav 2004

 1. Obec

  Vrbice

  Číslo obce PRVKUK 0266
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0266
  Kód obce 565890
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0266.03 Vetlá 18593 185931
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vrbice - Vetlá leží severovýchodně od Roudnice nad Labem. Trvale zde žije do 190 obyvatel, nachází se zde 32 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Působí zde Lobkowiczké zámecké vinařství a kravín AGRO a.s. Hoštka. Rozkládá se v nadmořské výšce 173 -192 m n. m. Severním okrajem Vetlé protéká bezejmenná vodoteč a je zde rybník. Území náleží do povodí řeky Labe, zasahuje plně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 188 190 195 200 - - -
   přechodně bydlící 86 86 86 86 - - -
   celkem 274 276 281 286 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   142 151 169 190 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Vrbice - Vetlá je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK-LT.012.17), konkrétně jeho provozní částí Vrbice, která zajišťuje vodu pro obce Hošťka - Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Záhoří, Vetlá. Vetlá je zásobena přes Mastířovice z vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60), do kterého je voda přiváděna z úpravny vody Malešov řadem LT 150.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, zásobuje 76% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vetlé se nebude v budoucnosti měnit.
   Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 012/13 VDJ.LT 012/13 200 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Vrbice - Vetlá není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány převážně v bezodtokých jímkách (90 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (10 %), jejichž přepady ústí do dešťové kanalizace.
   V části zástavby je nevyhovující dešťová kanalizace (cca 25 %). Kanalizace je majetkem obce Vrbice. Zbylé dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hoštka nebo ČOV Roudnice nad Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem.
   Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,172 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce Vrbice a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Vrbice.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 14 507,0 14 507,0

  Mapa