Vrbice - CZ042.3506.4211.0266.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vrbice

  Číslo obce PRVKUK 0266
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0266
  Kód obce 565890
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0266.02 Mastířovice 18592 185922
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vrbice - Mastířovice leží severovýchodně od Roudnice nad Labem. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 167 - 175 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe. Severním okrajem Mastířovic protéká Obrtka, zástavbou Záhorecká strouha a je zde 1 nádrž. Svým územím Mastířovice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a částečně do ochranného pásma 2. stupně jímacího území Obrtka – Úštěcký potok. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 44 47 43 41 39 38
   přechodně bydlící 10 10 0 0 0 0
   celkem 54 57 43 41 39 38
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   32 35 41 11 21 30
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Vrbice - Mastířovice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK-LT.012.15), konkrétně jeho provozní částí Vrbice, která zajišťuje vodu pro obce Hošťka - Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Záhoří, Vetlá. Mastířovice jsou zásobeny z vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/ 235,60), do kterého je voda přiváděna z úpravny vody Malešov řadem LT 150. Mastířovicemi prochází zásobní řad z vodojemu Markus do Vetlé a Vrbice.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Vrbice- Mastířovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Vrbice - Mastířovicích není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %) odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 032,0 0,0 7 032,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory