Vrbice - CZ042.3506.4211.0266.02 - stav 2004

 1. Obec

  Vrbice

  Číslo obce PRVKUK 0266
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0266
  Kód obce 565890
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0266.02 Mastířovice 18592 185922
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vrbice - Mastířovice leží severovýchodně od Roudnice nad Labem. Trvale zde žije do 50 obyvatel, nachází se zde 4 objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 167 - 175 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe. Severním okrajem Mastířovic protéká Obrtka, zástavbou Záhorecká strouha a je zde 1 nádrž. Svým územím Mastířovice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a částečně do ochranného pásma 2. stupně jímacího území Obrtka – Úštěcký potok. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 44 47 53 60 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 54 57 63 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   32 35 41 49 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Vrbice - Mastířovice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK-LT.012.15), konkrétně jeho provozní částí Vrbice, která zajišťuje vodu pro obce Hošťka - Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Záhoří, Vetlá. Mastířovice jsou zásobeny z vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/ 235,60), do kterého je voda přiváděna z úpravny vody Malešov řadem LT 150. Mastířovicemi prochází zásobní řad z vodojemu Markus do Vetlé a Vrbice.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, zásobuje 73% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Mastířovic se nebude v budoucnosti měnit.
   Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Vrbice - Mastířovicích není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %) odkud se vyvážejí na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hoštka nebo ČOV Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 828,0 828,0

  Mapa