Vrbice - CZ042.3506.4211.0266.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vrbice

  Číslo obce PRVKUK 0266
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0266
  Kód obce 565890
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0266.01 Vrbice 18594 185949
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrbice včetně pomístní části Záhorčí leží severovýchodně od Roudnice nad Labem. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 160 - 170 n.m. Významnými podniky jsou Zemědělské obchodní družstvo Hošťka, středisko Vrbice, Integraz (zemědělský podnik) a výkrmna prasat. Území náleží do povodí řeky Labe. Severně od obce protéká Záhorecká strouha, obcí místní vodoteč a je zde nádrž. Svým územím Vrbice plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a OPVZ Úštěk Obrtka- Úštěcký potok. Neočekává se výrazný rozvoj obce, předpokládá se pouze přestavba budovy školy na bytové jednotky.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 198 200 270 499 508 516
   přechodně bydlící 27 27 60 70 72 75
   celkem 225 227 330 569 580 591
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   198 200 205 357 437 510
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrbice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK-LT.012.16), konkrétně jeho provozní částí Vrbice, která zajišťuje vodu pro obce Hošťka - Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Záhoří, Vetlá. Obec Vrbice je přes Mastířovice zásobena z vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60), do kterého je voda přiváděna z úpravny vody Malešov řadem LT 150. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Vrbice se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 484 495 561
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci se nachází oddílná splašková kanalizace, s gravitačním systémem, kdy jsou odpadní vody přečerpávány z obce čerpací stanicí (ČSOV Vrbice) do centrální čistírny odpadních vod Polepy. Délka kanalizace je 2,65 km o DN 250 a DN 300. Kanalizace je v majetku obce Vrbice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu do roku 2030 se kanalizační systém obce nebude měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Vrbice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 216,0 216,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory