Vrbice - CZ042.3506.4211.0266.01 - stav 2007

 1. Obec

  Vrbice

  Číslo obce PRVKUK 0266
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0266
  Kód obce 565890
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0266.01 Vrbice 18594 185949
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrbice včetně pomístní části Záhorčí leží severovýchodně od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel, nachází se zde 16 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 160 - 170 n.m. Významnými podniky jsou Zemědělské obchodní družstvo Hošťka, středisko Vrbice, Integraz (zemědělský podnik) a výkrmna prasat. Území náleží do povodí řeky Labe. Severně od obce protéká Záhorecká strouha, obcí místní vodoteč a je zde nádrž. Svým územím Vrbice plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Neočekává se výrazný rozvoj obce, předpokládá se pouze přestavba budovy školy na bytové jednotky.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 198 200 205 210 - - -
   přechodně bydlící 27 27 28 30 - - -
   celkem 225 227 233 240 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   198 200 205 210 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrbice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK-LT.012.16), konkrétně jeho provozní částí Vrbice, která zajišťuje vodu pro obce Hošťka - Kochovice, Mastířovice, Vrbice, Záhoří, Vetlá. Obec Vrbice je přes Mastířovice zásobena z vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60), do kterého je voda přiváděna z úpravny vody Malešov řadem LT 150. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, zásobuje 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Vrbice se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vrbice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány převážně v bezodtokých jímkách (98 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a v mikročistírnách s odtokem do dešťové kanalizace (2%).
   V části obce je nevyhovující dešťová kanalizace (cca 60%). Zbylé dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků. Kanalizace je majetkem obce Vrbice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hoštka nebo ČOV Roudnice nad Labem. Kal z mikročistíren bude likvidován na ČOV Roudnice nad Labem.
   Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 3,445 km bude vybudována plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Záhorecké strouhy.
   Na ČOV budou přiváděny splaškové vody z místní části Vetlá.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících bezodtokových jímek.

   Návrh změny je navrhován z důvodu rozporu s návrhem Územního plánu obce Vrbice.
   V současné verzi je uvedeno odkanalizování na ČOV za obcí Vrbice. Nyní, na základě studie odkanalizování obcí Vrbice, Vetlá, Vrutice a Svařenice z března 2005 byla vybrána varianta společného odkanalizování těchto obcí do Polep na již stávající ČOV, kde se provádí rekonstrukce. Investor rekonstrukce ČOV, SVS a.s., doporučil tuto variantu s tím, že již počítá se zvýšenou kapacitou ČOV pro uvedené obce.
   V prosinci 2004 byla zpracována „studie odkanalizování obcí Vrbice, Vetlá, Mastířovice, Vrutice, Svařenice“ v šesti variantách způsobu odkanalizování.

   Na výrobním výboru konaném 2.12.2004 se zástupci jednotlivých obcí byla jako nejpřijatelnější vybrána varianta č.III.
   Vetlá, Vrbice – gravitační kanalizace
   výtlak do Svařenic
   Mastířovice neřešeny
   Svařenice, Vrutice – gravitační kanalizace v obcích, výtlak mezi obcemi
   Výtlak z Vrutice na ČOV Polepy

   V případě napojení obce Drahobuz bude gravitační kanalizace v obci a výtlak do Vrutice.

   V květnu 2006 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV Polepy“ firmou ALEX-ISS Litoměřice.
   Plánovaná realizace stavby je v letech 2008-2010.

   Kapacity stavby:
   Kanalizace: 5 402 m
   Čerpací stanice odpadních vod (ČSOV)
   Výtlak: 3 480 m
   Kanalizační přípojky veřejná část 185 ks -
   1480 m

   označení
   profil
   materiál
   délka
   Celkem stoky VRBICE, VETLÁ

   PVC korugované

   Celkem stoky VRBICE, VETLÁ

   PVC korugované

   Celkem stoky VRBICE, VETLÁ
   250+
   300 mm
   PVC korugované

   Kanalizační přípojky veřejná část - 185 ks
   PVC 150 mm
   PVC korugované

   Kanalizační šachty
   Ø
   1000 mm
   beton. skružové
   166 ks
   Čerpací stanice odpadních vod
   dle podmínek
   budou. provozov.
   1 ks
   Výtlak splašků
   Ø 160x 9,5mm
   PEHD - SDR 17

   Dodatek k dokumentaci pro územní řízení zpracovaný výše uvedenou firmou, zpracovaný v listopadu 2006.

   Tento dodatek byl vytvořen na základě vyjádření SčVK a.s., závod Ústí n.L. provoz Litoměřice - zn. 1705/90000/14023-LT ze dne 13.10 2006.

   Z hlediska budoucího provozovatele požadují profil výtlačného řadu z materiálu PEHD – SDR 17 ø160 x 9,5 mm zmenšit na ø110 x 6,6 mm a navrhnout ještě 1 ks výtlačného potrubí ø110 x 6,6 mm v souběhu jako záložní. Úsek od ČSOV ve Vrbici až po místo v k.ú. Vrutice vyznačené v přehledné situaci. V tomto místě bude navržena armaturní šachta pro možnost přepojení výtlačných řadů Vrutice, Vrbice v případě poruch a jiných provozních záležitostí.

   V dalším stupni projektové dokumentace budou tyto připomínky respektovány a technicky posouzeny zda a za jakých podmínek je možno takto výtlačné potrubí řešit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV Vrbice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 32 322,0 32 322,0

  Mapa