Vražkov - CZ042.3506.4211.0265.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vražkov

  Číslo obce PRVKUK 0265
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0265
  Kód obce 565881
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0265.01 Vražkov 18574 185744
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vražkov leží jižně od Roudnice nad Labem nedaleko hory Říp. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 205 - 220 m n.m. Významným podnikem je Zemědělské družstvo vlastníků Říp. Území náleží do povodí řeky Ohře. Jižním okrajem obce protéká Vražkovský potok. Svým územím Vražkov plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V roce 2018 a následně v roce 2019 došlo ke ztrátě vody v několika soukromých zdrojích a k výraznému poklesu hladin ve studních v obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 371 377 414 404 441 469
   přechodně bydlící 24 24 12 14 12 12
   celkem 395 401 426 418 453 481
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   261 285 327 264 358 445
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vražkov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.15) konkrétně jeho provozní částí Kleneč, která navazuje na horní tlakové pásmo Roudnice nad Labem a zajišťuje vodu pro obce Kleneč, Vražkov a Mnetěš. Toto tlakové pásmo je zásobováno vodojemy Hostěraz nový 2x2500 m3 (247,80/242,12) a Hostěraz starý 2x 650 m3 (247,72/242,81). 
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vražkov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   371 377 387 364 398 422
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vražkov je postavena nová kanalizační sít (K-LT.021.5-S.C). Oddílná splašková kanalizace je vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300, byla také vybudována nová ČSOV Vražkov 2, výtlak a gravitační kanalizace.
   Odpadní vody jsou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které jsou společně se splaškovými vodami obce Mnetěš čerpány výtlačným řadem DN 110 a kmenovou stokou DN 300 z PVC do kanalizační sítě obce Straškov a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod Straškov. Na kanalizaci je napojeno 100% obyvatel.
   Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V obci byla dešťová kanalizace vybudovaná v sedmdesátých letech. Je z betonových trub profilu převážně DN 600, její spády jsou malé. Kanalizace je proto částečně zanesena, ale zůstává funkční. Dešťové vpusti jsou přímo na stokách - nemají zápachové uzávěry (sifony). Dešťové vody z kanalizace jsou vypouštěny na dvou místech do Vražkovského potoka. Majitelem dešťové kanalizace je obec Vražkov. Zbylé dešťové vody (cca15%) jsou odváděny soustavou příkopů, struh a propustků do vodoteče a dále jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém odkanalizování Vražkova se v budoucnu bude měnit s přibývající zástavbou.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 021/3 CSOV Vražkov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14 972,0 0,0 14 972,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory