Vědomice - CZ042.3506.4211.0264.01 - stav 2004

 1. Obec

  Vědomice

  Číslo obce PRVKUK 0264
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0264
  Kód obce 565831
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0264.01 Vědomice 17751 177512
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vědomice leží severním směrem od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec do 680 trvale bydlících obyvatel, nachází se zde 47 objektů pro rodinnou rekreaci. V ubytovacích zařízeních je 80 lůžek. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 151 - 163 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, které protéká cca 200 m jižně od obce. Svým územím Vědomice celé zasahují do CHOPAV Severočeská křída a ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje pro Roudnici nad Labem, který je v současnosti mimo provoz. Do roku 2015 se předpokládá výstavba přibližně 50 rodinných domů a zvýšení počtu obyvatel asi o 20%. Významným velkoodběratelem vody je Školní statek Vědomice (rostlinná a živočišná výroba).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 680 711 763 815 - - -
   přechodně bydlící 98 99 102 106 - - -
   celkem 778 810 865 921 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   675 706 757 809 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vědomice je zásobena pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.051) přímo z hlavního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25), který přivádí hlavní množství vody pro skupinový vodovod Roudnice nad Labem. Z hlavního přivaděče HOBAS DN 350 je vysazena samostatná odbočka PVC DN 150 zásobící Vědomice. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, zásobuje 99% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vědomic se nebude v budoucnosti měnit.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 051/1 CS.LT 051/1 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.LT 051/1 UV.LT 051/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   619 648 695 758 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vědomice je jednotná kanalizace (K-LT.013.2-J.C) vybudovaná v letech 1982 – 85 napojená na ČOV Roudnice nad Labem. Je z kameninových, PVC, betonových a sklolaminátových trub DN 250 – DN 800. Stoky mají malý spád, jsou v dobrém technickém stavu, mírně zanesené, plně funkční. Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Na kanalizaci a ČOV Roudnice nad Labem je připojeno 91 % obyvatel Vědomic, na bezodtokové jímky vyvážené na pole jsou napojena 4 % obyvatel, na septiky s přepady odvedenými do podpovrchových vod je napojeno 5 % obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod před ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Vědomice je stávající stav odvádění odpadních vod kanalizační sítí vyhovující.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem.
   S ohledem použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 013/1/K PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 013/6 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Vědomice 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Roudnice nad Labem ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 362,0 0,0 2 362,0

  Mapa