Jílové - CZ042.3502.4202.0025.04 - stav 2004

 1. Obec

  Jílové

  Číslo obce PRVKUK 0025
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0025
  Kód obce 562564
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0025.04 Martiněves 06005 60054
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jílové – Martiněves leží západně od Děčína, v nadmořských výškách 190,00 – 290,00 m n.m. Jedná se o obec do 880 trvale žijících obyvatel s 15 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél hlavní komunikace I/13 a Jílovského potoka, bydlení individuální i panelová zástavba. Střední částí obce protéká Martiněveský potok a jeden místní potok, které ústí do Jílovského potoka. V dolní části obce se nalézá Žabí rybník a přehrážka Jílovského potoka. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci má své provozovny několik firem: SCA Packaging s.r.o., Teplická 109, Prchal Plast – Jiří Prchal, Teplická 114, Skanpak, s.r.o., Teplická 75, Stipo – tiskárna, Teplická 39. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 879 879 879 879 - - -
   přechodně bydlící 45 45 45 45 - - -
   celkem 924 924 924 924 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   829 836 848 861 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Martiněves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001/11). Z vodojemu Kamenná – nový 650 + 1000 m3 (315,00/310,00 m n.m.) potrubím DN 300 do Jílového a dále potrubím DN 100 přes vodovodní síť Jílového do Martiněvsi. Dále je z větší části obec zásobena z VDJ El. Instala 100 m3 (305,00/302,00 m n.m.) přes vodovodní síť Jílového. Na vodovod je napojeno 94% obyvatel.
   Středem obce prochází vodovodní přivaděč „P“ DN 400, který dopravuje vodu z Děčína do VDJ Sněžnický 2x 1000 m3 (voda z Hřenska).
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, v běžném provozu. Novou zástavbu bude možné napojit na stávající sítě. Nutná rekonstrukce stávajících vodovodních řadů v délce cca 1,4 km (40% sítí).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   853 853 853 879 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Martiněves je odkanalizována jednotnou i splaškovou kanalizací (K-DC.001.2-J.C) zaústěnou dále kanalizačním sběračem Jílové – Děčín na kanalizační systém města Děčín zakončený ČOV v Boleticích. Na tuto kanalizaci je napojeno 97% obyvatel. Odpadní vody ze zbylé části obce jsou čištěny prostřednictvím septiků s odtokem do povrchových vod a vsakováním – 3% obyvatel.
   Dešťové vody jsou převážně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo vsakovány do terénu – 50%. Část je odváděna dešťovou kanalizaci ve správě obce – 20% a část jednotnou kanalizační sítí v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., Teplice – 30%.
   Majitelem a provozovatelem dešťové kanalizace je město Jílové.
   Majitelem smíšené kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zájem na připojení zbývajících obyvatel. Doplnění stokové sítě je navrženo, po roce 2015, vybudováním stoky DN 300 v délce 0,7 km.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Jílové - u mostku směr TP, u čp.128 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 320,0 2 320,0

  Mapa