Straškov-Vodochody - CZ042.3506.4211.0263.02 - stav 2004

 1. Obec

  Straškov-Vodochody

  Číslo obce PRVKUK 0263
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0263
  Kód obce 565679
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0263.02 Vodochody 15629 156299
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vodochody leží jižním směrem od Roudnice nad Labem. Trvale zde žije do 350 obyvatel. Nachází se zde 22 objektů pro rodinnou rekreaci. Obec Straškov s místní částí Vodochody dnes tvoří jeden celek. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 208 - 223 m n.m. Území náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Čepel a Věšínská strouha. Svým územím Vodochody plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a nacházejí se v ochranném pásmu vodního zdroje. Jediným významným podnikem je ZD Straškov se sídlem ve Vodochodech - zemědělská výroba, 21 zaměstnanců. Katastrální území obce patří do zájmového území dálnice D8 a výstavby vysokorychlostní trati Praha - Berlín, nepředpokládá se však významný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 341 348 361 374 - - -
   přechodně bydlící 44 44 44 44 - - -
   celkem 385 392 405 418 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   341 348 361 374 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Straškov - Vodochody je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.14), konkrétně jeho provozní částí Račiněves, která zásobuje Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z vodojemu 2x 1000 m3 u bývalé úpravny vody Roudnice nad Labem je voda dopravována řadem PVC DN 200 přes Račiněves do věžového vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). Odsud vodovod pokračuje řadem PVC DN150 do Břízy a dále řadem PVC DN 200 do Straškova a Vodochod. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, na vodovod pro veřejnou potřebu je připojeno 100% obyvatel.
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vodochod se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   149 152 158 338 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Straškov - Vodochodech je vybudována oddílná kanalizace (K-LT.021.2-S.C), tvořící s kanalizační sítí Straškova jeden celek. Jedná se o kanalizační systém Straškov, Vodochody, Račiněves, Bříza, Vražkov a Mnetěš se společnou ČOV ve Straškově. Kanalizace Vodochody je vystavěna z PVC trub DN 300.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Na tuto kanalizaci je napojeno 43 % obyvatel místní části Vodochody.
   V bezodtokových jímkách, které se vyvážejí na zemědělsky obdělávané pozemky jsou zachycovány splaškové vody od 28 % obyvatel, do septiků jejichž přepady jsou zaústěny do vsaku je odkanalizováno 29 % obyvatel.
   K odvádění dešťových vod je využíváno systému příkopů, struh a propustků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se počítá se zvýšením počtu obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 021/2 Vodochody PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa