Straškov-Vodochody - CZ042.3506.4211.0263.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Straškov-Vodochody

  Číslo obce PRVKUK 0263
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0263
  Kód obce 565679
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0263.02 Vodochody 15629 156299
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vodochody leží jižním směrem od Roudnice nad Labem. Obec Straškov s místní částí Vodochody dnes tvoří jeden celek. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 208 - 223 m n.m. Území náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Čepel a Věšínská strouha. Svým územím Vodochody plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Jediným významným podnikem je ZD Straškov se sídlem ve Vodochodech - zemědělská výroba, 21 zaměstnanců. Katastrální území obce patří do zájmového území dálnice D8 a výstavby vysokorychlostní trati Praha - Berlín. Byl zaznamenán pokles vody ve studnách.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 341 348 465 451 516 563
   přechodně bydlící 44 44 30 35 35 35
   celkem 385 392 495 486 551 598
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   341 348 361 270 414 551
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Straškov - Vodochody je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010), konkrétně jeho provozní částí Račiněves, která zásobuje Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z vodojemu Slavín- starý (1000 m3 ) a Slavín- nový (700 m3) je voda dopravována řadem PVC D225 přes Račiněves do věžového vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). Odsud vodovod pokračuje řadem PVC DN150 do Břízy a dále řadem AC DN 200 do Straškova a Vodochod. Na vododní síti je umístěn redukční ventil. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vodochod se nebude v budoucnosti měnit.

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   Obec má zájem o rozšíření vodovodu a připojení dalších obyvatel. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   149 152 158 415 476 517
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Straškov - Vodochodech je vybudována oddílná kanalizace (K-LT.021.2-S.C), tvořící s kanalizační sítí Straškova jeden celek. Jedná se o kanalizační systém Straškov, Vodochody, Račiněves, Bříza, Vražkov a Mnetěš se společnou ČOV ve Straškově. Kanalizace Vodochody je vystavěna z PVC trub DN 300. Na vodovodní síti jsou umístěny dvě čerpací stanice ČSOV Vodochody 1 a 2 s výtlakem DN100.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Na tuto kanalizaci je napojeno 92% obyvatel místní části Vodochody.
   V bezodtokových jímkách jsou zachycovány splaškové vody od 4% obyvatel, do septiků jejichž přepady jsou zaústěny do vsaku je odkanalizováno 4% obyvatel.
   K odvádění dešťových vod je využíváno systému příkopů, struh a propustků a dešťová kanalizace ve správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se počítá se zvýšením počtu obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 021/2 ČSOV Vodochody 2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 462,0 0,0 4 462,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory