Straškov-Vodochody - CZ042.3506.4211.0263.01 - stav 2004

 1. Obec

  Straškov-Vodochody

  Číslo obce PRVKUK 0263
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0263
  Kód obce 565679
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0263.01 Straškov 15628 156281
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Straškov leží jižním směrem od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec se soustředěnou zástavbou, kde trvale žije okolo 560 obyvatel. Obce Straškov s místní částí Vodochody dnes tvoří jeden celek. V obci Straškov se nachází 48 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 208 - 220 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde potok Čepel, který je vodohospodářsky významným tokem a je zde rybník. Svým územím Straškov plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a nachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. Jediným významným podnikem je ZD Straškov (ve Straškově - rostlinná výroba, 135 zaměstnanců). Katastrální území obce patří do zájmového území dálnice D8 a výstavby vysokorychlostní trati Praha -Berlín, nepředpokládá se však významný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 558 561 567 573 - - -
   přechodně bydlící 96 96 96 96 - - -
   celkem 654 657 663 669 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   317 368 456 562 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Straškov je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.13), konkrétně jeho provozní částí Račiněves, která zásobuje Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z vodojemu 2x 1000 m3 u bývalé úpravny vody Roudnice nad Labem je voda dopravována řadem PVC DN 200 přes Račiněves do věžového vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). Odsud vodovod pokračuje řadem PVC DN 150 do Břízy a dále řadem PVC DN 200 do Straškova a Vodochod. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, na vodovod pro veřejnou potřebu je připojeno 57% obyvatel.
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Straškov se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   191 194 196 522 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Straškov je vybudována oddílná kanalizace (K-LT.021.1-S.C), kterou jsou splaškové odpadní vody odváděny na ČOV Straškov. Jedná se o kanalizační systém Straškov, Vodochody, Račiněves, Bříza, Vražkov a Mnetěš se společnou ČOV ve Straškově. Kanalizace i ČOV byly uvedeny do provozu v roce 1998 včetně napojení Račiněvse. Na tuto kanalizaci a ČOV je napojeno 33 % obyvatel. Kanalizace Straškov je vystavěna z PVC trub DN 300. Na společném kanalizačním systému Straškov - Vodochody jsou splaškové vody ze dvou povodí přečerpávány. Z ČS 1 (Qč = 8 l/s, H = 12 m) výtlakem z PVC trub DN 100 a z ČS 2 (Qč = 8 l/s, H = 12 m) výtlakem z PVC trub DN 100.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Na tento kanalizační systém by se měly do roku 2008 připojit obce Ctiněves, Černouček a Ledčice.
   V bezodtokových jímkách, které se vyvážejí na ČOV Straškov nebo ČOV Roudnice nad Labem jsou zachycovány splaškové vody od 12% obyvatel, od 22 % obyvatel se vyvážejí na pole, do septiků, jejichž přepady jsou zaústěny do vsaku je odkanalizováno 32% obyvatel. Dva rodinné domy typu OKAL mají vlastní mikročistírnu DČB 2,5 (1 %). Odtok z této čistírny ústí do potoka Čepel.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Straškov do recipientu – Čepel v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 10. 10. 2002, pod čj. 231.1-5764/02/ŽP
   Platnost rozhodnutí do 12/2010
   Q = 120 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   90
   120
   20
   40
   20
   40
   10
   20
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   1762 EO
   Q = 2,90 l/s = 91 454 m3/rok
   Přítok:    BSK5 = 422 mg/l
       NL = 300 mg/l
   Odtok:    BSK5 = 10 mg/l
       NL = 10 mg/l

   Skutečné parametry:
   1290 EO
   Q = 3,10 l/s = 96 129 m3/r
   Přítok:    CHSK = 525 mg/l
       BSK5 = 289 mg/l
       NL = 197 mg/l
   Odtok:    CHSK = 36 mg/l
       BSK5 = 8 mg/l
       NL = 7 mg/l
       N-NH4 = 2,43 mg/l

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 251 m3/den a BSK5 = 105,9 kg/den využívá osvědčené technologie nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací kalu a s předřazenou denitrifikací. Je vybavena technologií ECOFLUID OXICLAR, která umožňuje odstraňování nutrientů z odpadní vody.
   Čistírna sestává z mechanického předčištění (jemné strojně stírané česle, lapač písku) a z kompaktního biologického stupně (denitrifikace, nitrifikace s vestavěným separátorem aktivovaného kalu, sestávajícího ze dvou samostatných reaktorů). ČOV je vybavena kalovým hospodářstvím - reaktor REOVIT.
   Odpadní voda protéká přes jemné strojně stírané česle šířky 400 mm s šířkou průlin 3 mm. Odpadní voda zbavená shrabků prochází do čerpací jímky. V čerpací jímce jsou osazena dvě čerpadla 50 - GFHU, kterými je voda čerpána do lapače písku. Písek z lapače je odčerpáván pomocí mamutky do odvodňovače a pračky písku.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají na biologický stupeň čistírny, který je tvořen dvojicí reaktorů OXICLAR. Každý z nich je rozdělen na nitrifikační, denitrifikační a separační část, které jsou vzájemně propojeny přepážkami vestaveb.
   Před nátokem do denitrifikace dochází k rovnoměrnému rozdělení nátoku do obou reaktorů v rozdělovací nádržce. Do denitrifikace o objemu 55 m3 je mimo přítoku odpadních vod také přiváděn hydropneumaticky (mamutkou) vratný (recirkulovaný) kal. Denitrifikační směs je míchána míchadlem APM 250. Pro případ nutnosti podpory nitrifikace (např. v zimních měsících) je v denitrifikaci instalován provzdušňovací systém se samostatným uzávěrem.
   Z denitrifikace odpadní voda ve směsi s vratným kalem natéká do nitrifikační sekce reaktoru (objem 273 m3) otvorem v přepážce u dna. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje jemnobublinný aerační systém, který sestává z trubkových provzdušňovacích elementů instalovaných na dně reaktoru. V nitrifikační části je osazeno kalové čerpadlo GFHU 32, kterým je odtahován přebytečný kal do zahušťovače kalu REOVIT.
   Separační prostory objemu 43 m3 tvoří nerezová vestavba, která má tvar pláště pravidelného komolého dvanáctibokého jehlanu s průměrem základny 6,0 m s výškou 4,3 m, v dolní části hydraulicky uzpůsobená pro fluidní filtraci kalu kalovým mrakem a pro jeho vnitřní recirkulaci. Uprostřed hladiny je osazen sběrač plovoucích nečistot. Na dně separačního prostoru je uloženo potrubí, kterým je hydropneumaticky odčerpáván vratný kal do denitrifikace.
   Přebytečný kal je odčerpáván do kalového hospodářství čistírny, které sestává ze zahušťovače kalu REOVIT. REOVIT je betonová nádrž přiléhající k nádrži s reaktory OXICLAR. REOVIT má půdorysné rozměry 5,5 m x 4 m a hloubku 4,5 m (užitečná hloubka 4 m) a užitečný objem 64 m3. Je osazen filtrem DN 400 se semipropustnou vrstvou, dno je vyspádováno směrem k filtru na odsazenou vodu. Odsazená voda natéká gravitačně zpět do čistícího procesu do čerpací jímky. Z Reovitu je zahuštěný kal odvážen k odvodnění na ČOV Roudnice nad Labem.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrnou šachtu s Thomsonovým přelivem do potoka Čepel.
   Vlastníkem ČOV je obec Straškov - Vodochody a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   K odvádění dešťových vod je využíváno systému příkopů, struh a propustků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracovaná dokumentace pro stavební řízení, která předpokládá rozšíření stávajícího kanalizačního systému v obcích Straškov – Vodochody, Bříza, Račiněves, Vražkov a Mnetěš ještě do obcí Černouček, Ctiněves a Ledčice. To vyvolává potřebu zvětšení kapacity ČOV Straškov – Vodochody. Realizace se předpokládá v letech 2006 – 2008.
   V rámci návrhu rozšíření ČOV Straškov – Vodochody je řešeno doplnění třetí biologické linky a intenzifikace stávající části čistírny. Bude dobudováno hrubé mechanické předčištění (LŠ+P), přestrojena čerpací stanice a dmychárna, přistavěn další blok nádrží se společnou denitrifikací, doplněno odstraňování fosforu a zařazen třetí stupeň, který bude tvořen mikrosítovým filtrem. Vzhledem ke zvýšení kapacity čistírny bude třeba vyměnit i vystrojení měrného objektu.
   Ve stávajících aktivačních nádržích budou odstraněny denitrifikační zóny, protože v novém bloku bioreaktoru bude pro všechny tři linky společná denitrifikace.
   Fekální jímka, která nyní není ke svému účelu používána, bude propojena s kalovou jímkou a obě pak budou fungovat jako zahušťovací nádrž. Nově bude doplněna uskladňovací jímka kalu, ve které bude zahuštěný kal skladován a poté odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Roudnice nad Labem.
   Celková kapacita čistírny po úpravách bude 3050 EO při průtoku 755 m3/den.
   Počet připojených obyvatel bude ve výhledu činit 3 870 obyvatel.
   Projektovaná kvalita vypouštěných vod:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Ncelk.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   50
   120
   9
   40
   20
   40
   3
   20
   20
   40
   1
   3

   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Straškov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 021/1 Straškov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Straškov ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  657,0 0,0 657,0

  Mapa