Straškov-Vodochody - CZ042.3506.4211.0263.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Straškov-Vodochody

  Číslo obce PRVKUK 0263
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0263
  Kód obce 565679
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0263.01 Straškov 15628 156281
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Straškov leží jižním směrem od Roudnice nad Labem. Obce Straškov s místní částí Vodochody dnes tvoří jeden celek. V obci Straškov se nachází 48 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 208 - 220 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde potok Čepel, který je vodohospodářsky významným tokem a je zde rybník. Svým územím Straškov plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Jediným významným podnikem je ZD Straškov (ve Straškově - rostlinná výroba, 135 zaměstnanců). Katastrální území obce patří do zájmového území dálnice D8 a výstavby vysokorychlostní trati Praha -Berlín, nepředpokládá se však významný nárůst počtu obyvatel. Byl zaznamenán pokles vody ve studnách.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 558 561 597 576 650 703
   přechodně bydlící 96 96 30 35 35 35
   celkem 654 657 627 611 685 738
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   317 368 456 431 567 688
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Straškov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010), konkrétně jeho provozní částí Račiněves, která zásobuje Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z vodojemu Slavín- starý (1000 m3 ) a Slavín- nový (700 m3) je voda dopravována řadem PVC D225 přes Račiněves do věžového vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). Odsud vodovod pokračuje řadem PVC DN150 do Břízy a dále řadem AC DN 200 do Straškova a Vodochod. Na vododní síti je umístěn redukční ventil. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.

   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Straškov se nebude v budoucnosti měnit.

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

   Obec má zájem o rozšíření vodovodu a připojení dalších obyvatel. Jedná se zatím pouze o záměr.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   191 194 196 522 589 636
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Straškov je vybudována oddílná kanalizace (K-LT.021.1-S.C), kterou jsou splaškové odpadní vody odváděny na ČOV Straškov. Jedná se o kanalizační systém Straškov, Vodochody, Račiněves, Bříza, Vražkov, Mnetěš, Ledčice, Ctiněves a Černouček se společnou ČOV ve Straškově. Kanalizace i ČOV byly uvedeny do provozu v roce 1998 včetně napojení Račiněvse. Na tuto kanalizaci a ČOV je napojeno 89% obyvatel. Kanalizace Straškov je vystavěna z PVC trub DN 300. Na společném kanalizačním systému Straškov - Vodochody jsou splaškové vody ze dvou povodí přečerpávány. Z ČSOV Vodochody 1 (Qč = 8 l/s, H = 12 m) výtlakem z PVC trub DN 100 a z ČSOV Vodohchody (Qč = 8 l/s, H = 12 m) výtlakem z PVC trub DN 100.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V bezodtokových jímkách, které se vyvážejí na ČOV Straškov nebo ČOV Litoměřice jsou zachycovány splaškové vody od 10% obyvatel a dva rodinné domy typu OKAL mají vlastní mikročistírnu DČB 2,5 (1 %). Odtok z této čistírny ústí do potoka Čepel.

   Výstavba čistírny odpadních vod byla zahájena v roce 1995 a zkušební provoz kanalizace a ČOV byl spuštěn v srpnu roku 1998. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod.

   Sestává se z:

   • hydraulického drapáku štěrku,
   • horizontálního lapáku písku,
   • regulátoru průtoku,
   • obtoku,
   • strojně stíraného česla Fontana,
   • čerpací jímky,
   • předřazené dezinfekce,
   • 3x aktivační linky s nitrifikací a vloženým dosazovákem (aerace jemnobublinná)
   • chemické srážení fosforu
   • 2x kolaj
   • mikrosítko na dočištění na obtoku
   • měrný objekt na obtoku
   • kalová sila pro zahuštění stabilního kalu

   Přebytečný kal je odvážen převážně na ČOV Litoměřice.

    Projektované parametry:

   3050 EO

   Qmax = 26,1 l/s = 330 179 m3/rok

   Qd= 754,8 m3/den

   Přítok:             BSK5 = 242,32 mg/l

                           NL = 222 mg/l

   Odtok:             BSK5 = 10 mg/l

                           NL = 20 mg/l

    Vlastníkem ČOV je obec Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   K odvádění dešťových vod je využíváno systému příkopů, struh a propustků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2021 byla vypracována studie na intenzifikaci ČOV.

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Straškov, která je v současné době na hranici své kapacity.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Straškov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 021/1 ČSOV Vodochody 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Straškov ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  24 525,0 0,0 24 525,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory