Roudnice nad Labem - CZ042.3506.4211.0262.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Roudnice nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0262
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0262
  Kód obce 565555
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0262.01 Roudnice nad Labem 40902 409022
  CZ042.3506.4211.0262.02 Podlusky 14177 141771
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Roudnice nad Labem leží jihovýchodně od města Litoměřice. Na území města se nacházejí průmyslové podniky. Mezi větší z nich patří Vitana a.s., Procházka s.r.o. (masný průmysl), Glazura (výroba glazur, barev), Meva a.s. (výroba kontejnerů, lampiček, dýchací přístroje), Johnson Controls s.r.o. (šití autopotahů), GRK Praha – engineering s.r.o. (strojní výroba), RIPSL (slévárenství), Zinkovna Roudnice nad Labem, HENSEL (elektrotechnický závod), ANTINARI (výroba dveří), areál Roudnických strojíren a sléváren (ROSS) je využíván několika firmami k podnikatelské činnosti (Keratech group a.s.). Souvislá zástavba se značným množstvím rodinných domů i panelovou výstavbou se nachází v nadmořské výšce 157 - 232 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Severním okrajem města protéká řeka Labe a jihozápadním potok Čepel, který se vlévá mimo území města do řeky Ohře, je zde koupaliště a jedna vodní nádrž. Svým územím Roudnice nad Labem plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a částečně do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů skupinového vodovodu Roudnice nad Labem – studní S1 a S2. Počet obyvatel mírně klesá, významným rysem je stárnutí.Podnikatelská aktivita je na uspokojivé úrovni. Pracovní příležitosti v místních podnicích, část obyvatel na prací dojíždí. V současné době není plánován žádný zásadní průmyslový či zemědělský areál. Nárůst obyvatel zohledňuje územní plán převážně v rodinných či bytových domech.

   Jelikož je v Roudnici většina studní pro užitkovou vodu situována do hlubinného oběhu podzemní vody, tak se žádné stížnosti nezaznamenaly. Mělké studny se nacházejí zejména v katastru Podlusky. Zatím zřejmě bez potíží.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 12 253 12 226 13 077 12 093 13 243 14 066
   přechodně bydlící 1 545 1 545 840 884 884 884
   celkem 13 798 13 771 13 917 12 977 14 127 14 950
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   12 138 12 138 12 138 12 977 14 127 14 950
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Roudnice nad Labem je zásobena ze skupinového vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010). Zdrojem vody je úpravna vody Malešov, ze které je voda přiváděna do vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25). Odtud je voda přiváděna do vodojemů v Roudnici nad Labem, a to do vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 - nový (247,80/242,12) a 2x 650 m3 - starý (247,72/242,81). Z těchto vodojemů je zásobeno horní tlakové pásmo města. Z vodojemů Hostěraz je voda přepouštěna do vodojemů Slavín 1000 m3 - nový (221,02/215,02) a 750 m3 - starý (219,33/215,62). Z těchto vodojemů je zásobeno dolní tlakové pásmo města.

   V Roudnici nad Labem je vybudovaná kompletní zásobní síť s připojením většiny obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   V posledních letech se vyselektovala potíž s místním zásobením a díky nedostatečné kapacitě přívodního řadu se místní části Podlusky není možné napojit nové lokality, jak v Roudnici, tak v přilehlých obcích (Dušníky, Nově Dvory, Přestavlky, Nížebohy).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Existence studie SčVK na posílení stávajícího přívodního řadu na Podlusky (Nové Dvory, Dušníky, Přestavlky, Nížebohy). 

   Záměr nové výstavby vedené v územním plánu k připojení na vodovod.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby LT093066 Roudnice nad Labem - Hostěraz je navrhována rekonstrukce přivaděče o dimenzích DN 150 a 300. Realizace návrhu se předpokládá v roce 2021.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/6 ROUDNICE N.L.-HS1,S2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/9 CS.LT 010/9 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/7 CS.LT 010/7 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/8 CS.LT 010/8 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 010/2 Slavín - starý 1000 1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 010/1 Slavín - nový 700 700 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 010/6 Roudnice nad Labem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 010/5 ZD.LT 010/5 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 010/7 ZD.LT 010/7 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 010/8 ZD.LT 010/8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 010/9 ZD.LT 010/9 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 010/10 ZD.LT 010/10 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   12 253 12 226 12 182 10 883 11 918 12 609
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Veškerá stoková síť města Roudnice a přilehlých obcí je zakončená ČOV Roudnice nad Labem umístěné na pravém břehu Labe. Odpadní vody z níže položených míst a z dále umístěných aglomerací jsou přečerpávány místními čerpacími stanicemi odpadních vod (ČSOV) kanalizačními výtlaky. Celková délka kanalizačních výtlaků (z délky kanal. sítě) činí přibližně 10,57 km. Odpadní vody jsou na ČOV Roudnice nad Labem přiváděny gravitačně páteřním sběračem A, který přivání odpadní vody z aglomerací na levém břehu Labe. Jedná se o Roudnici nad Labem, Podlusky, Dušníky, Kleneč, Vesce pod Řípem, Krabčice a Rovné pod Řípem. Dále jsou na ČOV Roudnice nad Labem přiváděny gravitačně sběračem B, který přivádí odpadní vodu z aglomerace na pravém břehu Labe. V tomto případě se jedná o obec Vědomice. Odpadní vody z níže nebo dále položených částí aglomerace jsou do povodí gravitačního páteřního sběrače čerpány pomocí čerpacích stanic odpadních vod. Odpadní vody ze severní části obce Vědomice jsou do povodí sběrače B čerpány pomocí ČSOV Vědomice a ČSOV Vědomice 2. Odpadní vody z obcí Vesce pod Řípem, Krabčice a Rovné pod Řípem jsou do povodí páteřního sběrače A čerpány pomocí ČSOV Vesce pod Řípem. Odpadní vody z oblasti Nad Skalami jsou do povodí páteřního sběrače čerpány pomocí ČSOV Roudnice nad Labem- Nad Skalami 1 a ČSOV Roudnice nad Labem- Nad Skalami 2. Na kanalizační síti je dále umístěna ČSOV Roudnice nad Labem- Na Kolečku a ŠOCV Roudnice nad Labem- Sladkovského. Odpadní vody z části obce Podlusky a místní části Hracholusky jsou čerpány do povodí páteřního sběrače čerpány pomocí ČSOV Podlusky a ČSOV Hracholusky. Odpadní vody z obce Dušníky jsou čerpány do povodí sběrače H pomocí ČSOV Dušníky 2 a ČSOV Dušníky 1. Odpadní vody z obce Kleneč jsou do povodí odváděny sběrače H pomocí ČSOV Kleneč 1 č.p. 131. Odpadní vody z níže položených částí této obce jsou přečerpávány pomocí ČSOV Kleneč 2 č.p. 98, ČSOV Kleneč 3 č.p. 4 a ČSOV Kleneč a ČSOV Kleneč 4, která byl postavena pro odvádění splaškových vod z nové zástavby.

   Kanalizace Roudnice nad Labem je jednotná soustavná stoková síť s převážně gravitačním odváděním odpadních vod, ale částečně i tlakovou kanalizací. Spádově je však rozdělena do dvou povodí Labe cca 60 % a povodí Čepele 40 procent. Hranici těchto povodí vytváří ulice alej 17.listopadu. Část stokové sítě odvádějící odpadní vody do povodí Labe je soustředěna do kmenové sběrače dlouhého cca 1 km vedeného v souběhu s levým břehem řeky Labe, kde v místě pod ul. Havlíčkova se shybkou pod korytem řeky Labe v délce 316 m převedou odpadní vody na pravý břeh do katastru obce Vědomice k vyčištění. Do povodí Čepele odvádí odpadní vody kmenová stoka B a hlavní stoka C ze sídliště Hracholusky. Z povodí Čepele je pak část těchto odpadních vod převedena do povodí Labe čerpáním pomocí čerpací stanice v Hracholuskách. Dochází k přečerpávání veškerých odpadních vod z povodí Čepel do povodí Labe, což znamená odvádění těchto odpadních vod k vyčištění na ČOV Roudnice n.L v katastru obce Vědomice. Nejstarší stoky jsou zděné z kamene nebo cihel, ze středního období betonové a nejmladší kameninové, popř. PVC.  

   Zejména v nových částech zástavby se nachází oddílná kanalizační síť. Na ně budou také napojovány nové lokality z územního plánu.

   Veškerá stoková síť města Roudnice a přilehlých obcí je zakončená ČOV Roudnice nad Labem umístěné na pravém břehu Labe Odpadní vody z níže položených míst a z dále umístěných aglomerací jsou přečerpávány místními čerpacími stanicemi odpadních vod (ČSOV) kanalizačními výtlaky. Celková délka kanalizačních výtlaků (z délky kanal. sítě) činí přibližně 10,57 km. Odpadní vody jsou na ČOV Roudnice nad Labem přiváděny gravitačně páteřním sběračem A, který přivání odpadní vody z aglomerací na levém břehu Labe. Jedná se o Roudnici nad Labem, Podlusky, Dušníky, Kleneč, Vesce pod Řípem, Krabčic a Rovné pod Řípem. 17 Dále jsou na ČOV Roudnice nad Labem přiváděny gravitačně sběračem B, který přivádí odpadní vodu z aglomerace na pravém břehu Labe. V tomto případě se jedná o obec Vědomice. Odpadní vody z níže nebo dále položených částí aglomerace jsou do povodí gravitačního páteřního sběrače čerpány pomocí čerpacích stanic odpadních vod. Odpadní vody ze severní části obce Vědomice jsou do povodí sběrače B čerpány pomocí ČSOV Vědomice 1 a ČSOV Vědomice 2.  

   ČOV Roudnice nad Labem

   Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu s chemickým srážením fosforu. Projektovaná kapacita ČOV je 15 120 EO. Technologie sestává z:

   • čerpací jímky z česlicovým košem
   • 2x rotační síto Nogerat
   • separátor mechanických nečistot
   • lapák písku s pračkou písku
   • 2x oběhová aktivace se 4 ks aerátorů Passavant
   • Dvě míchadla
   • Dávkování PIXu pro srážení fosforu
   • 2x kruhová dosazovací nádrž
   • 2x kalojem
   • sítopásový lis kalu
   • měrný žlab
   • Dvoustupňový provzdušňovaný kalojem pro přebytečný kal
   • odvodnění stabilizovaného kalu na sítopásovém lisu

   Vzduch s hrubého předčištění a kalové koncovky je odváděn přes štěpkový filtr. Je zde instalováno vápenné silo pro možnost úpravy KNK a stanice na chlorování vyčištěné vody (chlornan sodný). 


   Dešťová kanalizace se plošně nachází pouze v sídlišti ze 70. - 80. let. Potrubí je v dobrém stavu, poškození vykazují zejména šachty.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Z důvodu stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci kanalizační sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Podlusky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 013/4 CSOV.LT 013/4 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Roudnice n/L- Nad Skalami PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Roudnice n/L- Nad Skalami PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 013/1 CSOV.LT 013/1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Roudnice n/L- Na Kolečku PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Roudnice n/L- Sladkovské PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  73 900,0 5 010,0 78 910,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 909/ZPZ/2010/KUUK Likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu společnosti Labirint CZ, s.r.o. v Roudnici nad Labem
  23. 4. 2010