Račiněves - CZ042.3506.4211.0261.01 - stav 2004

 1. Obec

  Račiněves

  Číslo obce PRVKUK 0261
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0261
  Kód obce 565491
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0261.01 Račiněves 13739 137391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Račiněves leží na jižním okraji Litoměřického okresu asi 6 km jižně od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec do 450 trvale žijících obyvatel, s 21 objekty pro rodinnou rekreaci. V obci se počítá s ubytovací kapacitou 25 lůžek. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru, s rozvinutým zemědělstvím (ZD Straškov). V obci provozuje činnost stavební firma JUKO Račiněves. Obec se rozkládá v nadmořských výškách 218 - 234 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Přes obec vede koryto občasného toku, které je z části zatrubněné (Račiněveská strouha). Na návsi jsou dvě menší vodní nádrže. Celé území obce leží v CHOPAV Severočeská křída a nachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 446 446 446 447 - - -
   přechodně bydlící 50 50 50 50 - - -
   celkem 496 496 496 497 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   446 446 446 447 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Račiněves je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.12), konkrétně jeho provozní částí Račiněves, která zásobuje Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z vodojemu 2x 1000 m3 u bývalé úpravny vody Roudnice nad Labem je voda dopravována řadem PVC DN 200 přes Račiněves do věžového vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). Do obce Račiněves je voda přiváděna z věžového vodojemu Bříza, zásobním řadem DN 150. Na zásobní síť je napojeno 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Račiněves se nebude v budoucnosti měnit.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 010/6 VDJ.LT 010/6 200 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   415 415 415 447 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Račiněves je síť veřejné kanalizace (K-LT.021.3-S.C), odvádějící splaškové vody z téměř celé obce. Je na ní napojeno 93 % obyvatel. Je vybudována z PVC trub DN 300. Kmenovou stokou z PVC trub DN 300 jsou splaškové vody z obce Račiněves gravitačně přiváděny na ČOV Straškov.
   Kanalizační síť i kmenová stoka je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zbylých 7 % trvale žijících obyvatel je odkanalizováno do septiků, jejichž přepady jdou zaústěny do vsaku.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Račiněves je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,160 km, čímž bude odkanalizována celá obec.
   Stoky v obci byly postaveny tak, že umožňují i napojení plánovaných 20 rodinných domků.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  293,0 0,0 293,0

  Mapa