Račiněves - CZ042.3506.4211.0261.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Račiněves

  Číslo obce PRVKUK 0261
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0261
  Kód obce 565491
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0261.01 Račiněves 13739 137391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Račiněves leží na jižním okraji Litoměřického okresu asi 6 km jižně od Roudnice nad Labem. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru, s rozvinutým zemědělstvím (ZD Straškov). Obec se rozkládá v nadmořských výškách 218 - 234 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Přes obec vede koryto občasného toku, které je z části zatrubněné (Račiněveská strouha). Na návsi jsou dvě menší vodní nádrže. Celé území obce leží v CHOPAV Severočeská křída. Do obce se stěhují mladí lidé, je zájem o výstavbu. Zaznamenán v soukromých studnách pokles hladiny vody.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 446 446 555 447 448 450
   přechodně bydlící 50 50 163 191 178 170
   celkem 496 496 718 638 626 620
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   446 446 446 580 580 582
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Račiněves je zásobena ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010), konkrétně jeho provozní částí Račiněves, která zásobuje Račiněves, Břízu, Straškov a Vodochody. Z vodojemu Slavín- starý (1000 m3 ) a Slavín- nový (700 m3) je voda dopravována řadem PVC D225 přes Račiněves do věžového vodojemu Bříza 200 m3 (269,73/263,30). Do obce Račiněves je voda přiváděna z věžového vodojemu Bříza, zásobním řadem DN 150. Na zásobní síť je napojena většina obyvatel.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Na základě plánované výstavby dle územního plánu obce a zájmu o výstavbu nových obyvatel, má obec zájem o rozšiřování vodovodní sítě a o napojování dalších obyvatel.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Račiněves předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav VDJ.LT 010/6 VDJ-BŘÍZA 200 200 m3 PRVK\2021
  Vodojem věžový Návrh 100 100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   415 415 415 601 590 583
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Račiněves je síť veřejné kanalizace (K-LT.021.3-S.C), odvádějící splaškové vody z téměř celé obce. Je na ní napojeno 94% obyvatel. Je vybudována z PVC trub DN 300. Kmenovou stokou z PVC trub DN 300 jsou splaškové vody z obce Račiněves gravitačně přiváděny na ČOV Straškov.
   Kanalizační síť i kmenová stoka je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zbylých 6% trvale žijících obyvatel je odkanalizováno do septiků, jejichž přepady jdou zaústěny do vsaku.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na základě plánované výstavby dle územního plánu obce a zájmu o výstavbu nových obyvatel, má obec zájem o rozšiřování vodovodní sítě a o napojování dalších obyvatel na kanalizační systém. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14 168,0 0,0 14 168,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory