Přestavlky - CZ042.3506.4211.0260.01 - stav 2004

 1. Obec

  Přestavlky

  Číslo obce PRVKUK 0260
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0260
  Kód obce 565474
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0260.01 Přestavlky 13514 135143
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přestavlky leží jihozápadně od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec do 220 trvale žijících obyvatel s 11 objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba rodinnými domy venkovského charakteru je soustředěná. Obec leží v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 182 - 208 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká Tvrdodolská svodnice. Svým územím Přestavlky plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a nacházejí se v ochranném pásmu vodního zdroje. V obci je sídlo zemědělského družstva a sušárna chmele. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 218 220 225 230 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 258 260 265 270 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   218 220 225 230 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přestavlky je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.18) napojením odbočkou na řadu DN 160 mezi obcemi Chvalín a Podlusky. Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice nad Labem přes obec Podlusky do obce Chvalín pod tlakem VDJ Slavín 1000+750 m3 (221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý). Řadem HDPE 110 mm s čerpací stanicí na 4 l/s je voda přivedena do věžového vodojemu Dušníky 200 m3 (249,97/244,47). Z něj je gravitací zásobena obec Přestavlky.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je vyhovující i pro výhled do roku 2015.
   Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Přestavlky PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Přestavlky není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (68%) vyvážených na pole, v domovních čistírnách se vsakovacími jímkami je likvidováno 32% splašků.
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů a propustků do recipientů nebo volně zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Roudnice nad Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem.
   Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,760 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém bude řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odvádět k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Tvrdodolské svodnice.
   Na tuto čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místní části obce Budyně nad Ohří - Nížebohy.
   Alternativně lze Přestavlky a místí část obce Budyně nad Ohří – Nížebohy odkanalizovat do kanalizačního systému Budyně nad Ohří a likvidovat odpadní vody na ČOV Budyně nad Ohří, která je dostatečně kapacitní.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 25 130,0 25 130,0

  Mapa