Přestavlky - CZ042.3506.4211.0260.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Přestavlky

  Číslo obce PRVKUK 0260
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0260
  Kód obce 565474
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0260.01 Přestavlky 13514 135143
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přestavlky leží jihozápadně od Roudnice nad Labem. Zástavba rodinnými domy venkovského charakteru je soustředěná. Obec leží v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 182 - 208 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká Tvrdodolská svodnice. Svým územím Přestavlky plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. V obci je sídlo zemědělského družstva a sušárna chmele.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 218 220 253 243 234 228
   přechodně bydlící 40 40 35 41 41 41
   celkem 258 260 288 284 275 269
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   218 220 225 284 275 269
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přestavlky je zásobena ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010) napojením odbočkou na řadu DN 160 mezi obcemi Chvalín a Podlusky. Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice nad Labem přes obec Podlusky do obce Chvalín pod tlakem z VDJ Slavín 1000+750 m3 (221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý). Řadem HDPE 110 mm s čerpací stanicí na 4 l/s je voda přivedena do věžového vodojemu Dušníky 200 m3 (249,97/244,47) a poté do VDJ Přestavlky, z kterého je obec zásobena gravitačně.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje většinu obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je vyhovující i pro výhled do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Přestavlky PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Přestavlky PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 165 159 155
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Přes opakovanou urgenci nebyly obcí poskytnuty příslušné podklady k aktualizaci popisu řešení likvidace odpadních vod v obci. Z tohoto důvodu předpokládáme, že byl v celém rozsahu realizován návrh odkanalizování obce z původního PRVKUK z r.2004. 

   Znění návrhu z roku 2004:

   Bylo uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,760 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Navrhujeme mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. 
   Přebytečný kal bude odvážen k odvodnění na jinou ČOV. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Tvrdodolské svodnice.

   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů a propustků do recipientů nebo volně zasakují do terénu.

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Přestavlky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V budoucnu se kanalizační systém obce nebude měnit.

   Je uvažováno s přivedením splaškových vod z místní části Budyně nad Ohří- Nížebohy na ČOV Přestavlky.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV PŘESTAVLKY PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory