Nové Dvory - CZ042.3506.4211.0259.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Nové Dvory

  Číslo obce PRVKUK 0259
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0259
  Kód obce 565342
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0259.02 Chvalín 10612 106127
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Nové Dvory - Chvalín leží severozápadně od Roudnice nad Labem. Trvale zde žije do 130 obyvatel a je zde 24 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba domy venkovského charakteru je soustředěná s převažujícím zemědělstvím. Rozkládá se v nadmořské výšce 161 - 172 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře. Severovýchodně 100 m od zástavby protéká potok Čepel. Svým územím Chvalín plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 129 130 165 158 152 148
   přechodně bydlící 66 66 0 0 0 0
   celkem 195 196 165 158 152 148
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   129 130 133 142 142 142
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Nové Dvory - Chvalín je zásobena ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010). Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice nad Labem přes obec Podlusky z VDJ Slavín 1000+750 m3 (221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý). Přívodní potrubí do obce je z PVC DN 150.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje většinu obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Chvalína se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/1 CS.LT 010/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 112 109 104
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Nové Dvory – Chvalín se nachází oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,250 km, která je vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250. Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice ČSOV Chvalín- U brodu a ČSOV Chvalín- U mostu a výtlačný řad DN 80 v délce 0,150 km. Odpadní vody jsou odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,060 km do kanalizační sítě obce Nové Dvory, následně pak do kanalizační sítě Doksany a odtud pak k likvidaci na čistírně odpadních vod Doksany.

   V obci je dešťová kanalizace postavená v letech 1982 - 83. Odvádí dešťové vody přibližně z jedné třetiny obce. Je z betonových trub DN 600, má velmi malý spád a je silně zanesená. Tím je výrazně snížena její kapacita, ale dosud se neucpává. Dešťové vody jsou z ní vypouštěny do Čepele. Kanalizace je majetkem obce Nové Dvory a provozovatelem SČVK a.s.. Zbývající část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a dále je vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém kanalizací se nebude do roku 2030 měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS Chvalín u brodu PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS Chvalín u mostku PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory