Nové Dvory - CZ042.3506.4211.0259.01 - stav 2004

 1. Obec

  Nové Dvory

  Číslo obce PRVKUK 0259
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0259
  Kód obce 565342
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0259.01 Nové Dvory 10613 106135
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Dvory leží severozápadně od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec do 100 trvale žijících obyvatel s 41 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 70 chat). Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 157 - 164 m n.m., náleží do povodí Ohře. Severovýchodním okrajem obce protéká potok Čepel. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 221 223 228 233 - - -
   přechodně bydlící 114 114 114 114 - - -
   celkem 335 337 342 347 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   142 158 187 221 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Dvory je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.21). Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice nad Labem přes obec Podlusky a Chvalín. Obec je pod tlakem VDJ Slavín 1000+750 m3 (221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý) s dochlorováním na síti před obcí. Přívodní potrubí do obce je z PVC DN 150.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje cca 64 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Nové Dvory se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Nové Dvory není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 8 % obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do dešťové kanalizace. Od 46 % obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Roudnice nad Labem do vzdálenosti 7,5 km, od zbylých 46 % obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   V druhé polovině sedmdesátých let byla postupně téměř v celé obci vybudována dešťová kanalizace. Její stoky jsou z betonových trub DN 600 - 700, velmi malých spádů, částečně zanesené, ale funkční. Kanalizace je vypouštěna na čtyřech místech do Čepele.
   Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku výstavbou mikročistíren, intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Roudnice nad Labem. Likvidace kalu z mikročistíren bude na ČOV Roudnice nad Labem.
   Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě s kombinací gravitační a tlakové kanalizace.
   Převážná část splaškové kanalizace bude gravitační v celkové délce 1,290 km, bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,070 km bude provedena z tlakového potrubí DN 50.
   Součástí kanalizační sítě bude i čerpací stanice a výtlačný řad DN 100 v délce 0,810 km.
   Odpadní vody budou odváděny touto kanalizační sítí společně s odpadními vodami místní části Chvalín do kanalizační sítě obce Doksany a odtud pak k likvidaci na čistírně odpadních vod Doksany.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV Nové Dvory 2 u čp.33 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV Nové Dvory 1 u čp.49 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV Nové Dvory 3 u hřiště PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 15 080,0 15 080,0

  Mapa