Nové Dvory - CZ042.3506.4211.0259.01 - stav 2022

 1. Obec

  Nové Dvory

  Číslo obce PRVKUK 0259
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0259
  Kód obce 565342
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0259.01 Nové Dvory 10613 106135
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Dvory leží severozápadně od Roudnice nad Labem. Zástavba je venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 157 - 164 m n.m., náleží do povodí Ohře. Severovýchodním okrajem obce protéká potok Čepel. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 221 223 244 234 225 219
   přechodně bydlící 114 114 16 18 18 18
   celkem 335 337 260 252 243 237
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   142 158 187 252 243 237
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Dvory je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.21). Voda je přiváděna z nízkého tlakového pásma Roudnice nad Labem přes obec Podlusky a Chvalín. Obec je pod tlakem VDJ Slavín 1000+750 m3 (221,00/215,02 - nový, 219,33/215,62 - starý) s dochlorováním na síti před obcí. Přívodní potrubí do obce je z PVC DN 150.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Nové Dvory se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 010/2 CHVALÍN-CH2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 188 182 177
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Nové Dvory se nachází kanalizační síť s kombinací gravitační a tlakové kanalizace. Převážná část splaškové kanalizace je gravitační z plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě je provedena z tlakového potrubí D 110 a D125. Na kanalizační síti jsou umístěny tři čerpací stanice, ČSOV Nové Dvory 1- u č.p.49, ČSOV Nové Dvory 2- u č.p.33 a ČSOV Nové Dvory 3- u hřiště. Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizační sítí společně s odpadními vodami místní části Chvalín do kanalizační sítě obce Doksany a odtud pak k likvidaci na čistírně odpadních vod Doksany.

   Vlastníkem kanalizace je obec Nové Dvory a provozovatelem SČVK a.s.

   Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém kanalizací se nebude do roku 2030 měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV Nové Dvory 2 u čp.33 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV Nové Dvory 1 u čp.49 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV Nové Dvory 3 u hřiště PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory