Mšené-lázně - CZ042.3506.4211.0258.06 - stav 2004

 1. Obec

  Mšené-lázně

  Číslo obce PRVKUK 0258
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0258
  Kód obce 565318
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0258.06 Vrbice 10026 100269
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mšené - lázně - Vrbice leží na jižním okraji okresu Litoměřice. Trvale zde žije do 130 obyvatel a je zde 30 objektů rekreačního bydlení. Zástavba je poměrně soustředěná, rekreačního charakteru se zemědělskou výrobou. Rozkládá se v nadmořské výšce 230 – 265 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Mšenský potok. Svým územím Vrbice částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 125 131 142 154 -
   přechodně bydlící 120 120 120 120 -
   celkem 245 251 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   125 131 142 154 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Mšené - lázně - Vrbice je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.12). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je vedena přes vodojem Ředhošť 2x 250 m3 (295,00/291,30). Odtud vede zásobní řad DN 200 do obce kde je napojeno 100 % obyvatel. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vrbice se nebude v budoucnosti měnit.
   Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   76 80 138 150 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Mšené - lázně – Vrbice, která je prakticky předměstím obce Mšené - lázně, má vybudovanou oddílnou kanalizační síť (K-LT.019.2-S.C), která je napojena na kanalizační síť Mšené - lázně. Odvádí splaškové vody od 61% obyvatel na čistírnu odpadních vod Mšené - lázně. Gravitační síť je z PVC trub DN 300.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zbývajících 39% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek, které jsou vyváženy na ČOV Mšené - lázně do vzdálenosti 2 km nebo na ČOV Roudnice nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V této místní části je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě, odvádějící splaškové vody do kanalizační sítě obce Mšené - lázně, na kterou je přímo napojena a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Mšené - lázně. Dostavba se uvažuje z plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,830 km.
   Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV obce Budyně nad Ohří nebo ČOV Roudnice nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa