Mšené-lázně - CZ042.3506.4211.0258.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mšené-lázně

  Číslo obce PRVKUK 0258
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0258
  Kód obce 565318
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0258.06 Vrbice 10026 100269
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Mšené - lázně - Vrbice leží na jižním okraji okresu Litoměřice. Zástavba je poměrně soustředěná, rekreačního charakteru se zemědělskou výrobou. Rozkládá se v nadmořské výšce 230 – 265 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Mšenský potok. Svým územím Vrbice částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a na území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje Vrbice u Mšené Lázně (studna).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 125 131 149 143 137 134
   přechodně bydlící 120 120 71 83 83 83
   celkem 245 251 220 226 220 217
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   125 131 142 226 220 217
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Mšené - lázně - Vrbice je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.12). Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov. Voda je vedena přes vodojem Ředhošť 2x 250 m3 (295,00/291,30). Odtud vede zásobní řad DN 200 do obce kde je napojena většina obyvatel. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Mšené- lázně- Vrbice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VD Mšené-lázně 1300 1300 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   76 80 138 138 135 133
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Mšené - lázně – Vrbice, která je prakticky předměstím obce Mšené - lázně, má vybudovanou oddílnou kanalizační síť (K-LT.019.2-S.C), která je napojena na kanalizační síť Mšené - lázně. Odvádí splaškové vody od 61% obyvatel na čistírnu odpadních vod Mšené - lázně. Gravitační síť je z PVC trub DN 300.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zbývajících 39% splaškových vod je odváděno do bezodtokových jímek, které jsou vyváženy na ČOV Litoměřice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou navrhována žádná investiční opatření.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 156,0 0,0 11 156,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory